Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 540 / sid 103 (AID: v206256.b540.s103, NAD: SE/VALA/0382503)
102
67 Yttermehra bewilliades TingsRettens attestation om handt-
Dito
wercksmannens och Skräddarens i Lifland och Ryga stad
 
Joseph Steenßon Slangenbergs födelße och härkomst, efter-
som hr Kyrckiherden i Annerstad uppå Nöttia förßamblings
wegnar, indelst deß meddehlte wittnes skrift af d 24 Aug
1693 intygar ber.de Joseph Steensson wara född i Nöttia
Sochn och Horßiöa gård af Ehrlige föräldrar, fadren war
fordomb Capiteinen Manhafftigh Steen Perßon i Horßiöa
Modren dygdesamma hustru Elin Persdotter.
   
68  
 

Ej avskrivet mål här69  
   
70 Samma dagh insinuerades och upplästes för Retten ett, Te-
Dito stamentesbref, Måns Perßon i Bierßeryd och deß hustru

 
 
 
 
 
103
Ingier Swensdotter emillan upprettat, daterat Biärßeryd 
d 30 Marty 1694. som i lika måtto in qvantum Juris 
af TingsRetten confirmerades.
 
   
            d. 19 Continuerade med Tinget.  
  71
   Ej avskrivet mål här


 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 540 / sid 103 (AID: v206256.b540.s103, NAD: SE/VALA/0382503)