Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 330 / sid 61 (AID: v206256.b330.s61, NAD: SE/VALA/0382503)
60
 
till 14½ al.ns längd, 10½ al.n bredd, werderat till 27 dlr S:mt
efftersom det på slättbygden situerat är, och intet wercka
nermare än på twå mijhl till reparation kan bekommas.
   
142 Lensmannen wäla.tt Nils Jonßon, uppwiste för Retten ett paar
Pistoler werderas
pistoler, dem han hoss giästgifwaren Nils Nilßon i Marcka-
 
ryd för Saaköhren uthpantat, hwilcka af Nembden werderades
för femb dahl.r S:mt.

Ej avskrivet mål här

 
 
 
 
61
   
   

Ej avskrivet mål här 
   
   
   
   
Samma dagh uppwista Per Simonßon i Norrtorppa Södregd. 2ne  145
med wittnen ratificerade kiöpebref, begge daterade Torppa d 24 Tingskiötning
January 1692, uthi det eena gifwes tillkienna, hurusåsom Swen bewillias.
Jacobßon i Extorp, Tohra Jacobsdotter Ibm, och Tyfrid Jönsdotter i 
Lönshullt, hafwa till kiöps upplåtit och sållt till Per Simonßon 
otta skieppeland skattejord i Sundragård Norrtorppa, för 24 dlr 
Smt,     Item förmehler det andra kiöpebrefwet att Per Simonßon 
sigh tillhandlat af sin Syster Bengta Simonsdotter Tolff skieppe
land jord med tillhörigh äng för 24 dlr Smt, och såsom ber.de 
kiöp är friiwilligt giordt, betalningen richtigt påfolgt, jembwehl 
jorden uppbuden och Lagstånden, dhy dömbdes samma kiöp 
kraftigt och gillt nu och i tillkommande tider att stånda och 
alldrigh återgånga.
 
 
 
 
146

 
 
 
 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 330 / sid 61 (AID: v206256.b330.s61, NAD: SE/VALA/0382503)