Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1170 / sid 227 (AID: v206256.b1170.s227, NAD: SE/VALA/0382503)
226
 
Rudolph Moustcamp, sampt mågen, hr Leutenanten wälb.ne
Johan Leyonsteen, der uthi hr Häradzhöfdingen uppdrages
Frälßehemmanen Norre och Södre gårdarne Sommarsäte
 
  2ne hemman, sampt Boggatorp 1/4, som således uppbiudas 1 g.
     
45 Noch lät wälb.ne Hr Häradzhöfdingen Hans Berghman  
 
uppbiuda Sätesgården Grimarp, med der under Sorterande
Ladugård Fiskeryd, hwilcka han af wälbem.te F. öfwerstinna
F. Margreta Siöblad, emot Twå Tusend Treehundrade
dahl.r Smt sig tillhandlat, dat: Kiöpebrefwet d     Septemb:
 
  1694 som i lyka måtto uppbiudes 1 g.
 
Emot ofwanNembde byte, hr Kyrkioherden i Giöteryd
Mr Andreas Ingerman å deß k. Hustrus och styf-
barns wegnar, een protest i Retten inlade, som skall det een
hemmanet Sommarsäte wara till förenne hypothecerat, begier-
randes att pantten så länge må in Seqrestro stå, som dhe
singe försträckte penningar kunna mechtige blifwa, i för-
mågo af uthgifwen obligation d 17 Septemb: 1679.
 
     
46 Ingred Fayesdotter i Böllminge, later uppbiuda 10 skieppeland  
 
Skattejord i Stafwerhult, den hon gienom transaction och förlijk-
ning emot 32 dl.r Smt af Johan Jonßon i Stafwerhult wed
 
  nu påstående Ting sigh tillhandlat, uppbiudes 1 g.
     
47 Fru öfwerstinnan wälb:ne fru Margreta Siöblad, uthi  
 
Retten lät uppwisa ett upprettat bytes Jnstrument med
Hr Häradshöfdingen wälb:ne Hans Berghman, om
frälßehemmanen Bråna Norregård  -  1,   Wedåhsa
Wästergård  -  1,  och Hulegården Jbm  -  1,  emot we-
derlagh af andre cederade hemman efter dem emillan
 
 
227
slutne Contract af d 6 Septemb: 1694 uppbiudes 1 g.  
     
Joen Perßon i Miäridt, låter uppbiuda 3/8 skattejord i   48
Bråna och Traheryd Sochn, som han kiöpt af Måns
Swenßon Jbm, och deß systrar Ingier och Bengta
Månsdöttrar för 54 dl.r 16 öhre S:mt, daterat brefwet
   
d 29 Septemb: 1691 uppbiudes 1 g.  
     
Johan Ingevalsson i Prästorp låter uppbiuda 1/8:ting   49
af Tuthult, som han kiöpt af Swen Simonßon i 
Hannaba och Nils Carlsson jbm, Bengt Matteßon i 
Tonneryd och Tufwe Swenßon i Solebäck sampt Gunne
Perßon i Åhmot för 23 dl.r 24 öhre S.mt efter bref
   
d 7 Decemb: 1692 1 g.  
     
    50Ej avskrivet mål här

 
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1170 / sid 227 (AID: v206256.b1170.s227, NAD: SE/VALA/0382503)