Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1530 / sid 299 (AID: v206256.b1530.s299, NAD: SE/VALA/0382503)
298
 
Swen Böök i deras stelle måst arbetzfolck af egne medell anskaffa, och
hwar perßohn 10 öhre S.mt om dagen gifwa, anhållandes laga recon-
vention dher öfwer;     Resolutio,
Så wijda dhe på den uppgifne Specificationen Nembde hemmans
åboer ey kunna bewijsa sin skylldighet uthi ber.de Horns Broos byggian-
de præsterat, åligger Cronones Lensman slijkt af wederböranderne
gienom execution af uthsöka, och Byggemestaren Klagelöhs stella.
   
180 Schergianten wälb:ne Johan Lagergreen, nu som wed senaste ting
Om cattezors klagade till Pijgan Kierstin Mattzdotter i Buhrhult, om den
wittiande. Beskyllning, Neml.n Cattizors wittiande hon föregifwes Schergian-
 
ten tillagt hafwa, med påstående, att hon der före lagligen
plichta måtte;     Pijgan Kierstin tillstedes, nekar alldeles
sigh något Schergianten beskyllat hafwa.
Resolutio. Såsom Swaranden till den emot henne förde
tillwijtelße eenstendigt nekar, och icke med något skiähl eller
wittne öfwerbewisas kan, dhy åligger kieranden till nästa
Ting dher öfwer bewijs att framskaffa.
   
181 dher eftter upplästes een förlijkningzskriftt de Dato d 23
Klander om Novemb: 1694. upprettat emillan Anders Anderßons i
skatteJord. Flattinge arfwingar, och Erick Håkanßon i Kullagården och
 
Annerstad Sochn, angående någre dem emillan uppkombne
strijdigheter, Neml.n om ett skiep eller Eekeståck, ett gammalt
skrijn, och 3/4:dingz skieppeland uthsädes Jord att dher på ey
wijdare klandra, Men hwad den omtwistade skatteJorden i
Norregård Flattinge wedkommer, hwilcken Zachris Anderßon
för tijden sitter i possession af, blef till een annor tijd differerat
 
  /: hs
299
H.s Ehrewyrd.ht H.r Per Angelstadius, uthi Retten een 182
skriftteligh libell emot Lensmannen wäla.tt Jonas Broman Om besittningz-
íncaminerade, angående den besittning Lensmannen uthi åthniutande.
någre åhr i Sahl. H.r Olufzgård Ångelstad, bestående af
5 momenta jempte refusion för 16 skieppor uthsådd Säd,
hwilcken gröda Broman skall hafwa uppburit och sigh nyttigh
giordt, med hwad mehra ber.de libell wijdlyfttel.n förmehler.
Lensmannen Jonas Broman såsom Swarande i samma saak,
för Retten sigh sisterade, med den exception, som skulle han
för denne gången ey kunna litem contestera, efttersom han
medelst andre Cronones angielägne ährender warit occuperat,
att han ey kunna sine skiähl och documenter wed handen hafwa,
begierandes dilation till nästa Ting, det och honom /: i anledning
af processen :/ af Retten bewilliat blef.
 
   
Wed samma tillfelle insinuerades och för Retten upplästes 183
een förlijkningzskriftt, emillan Nils Larßon i Kiäskhullt, och
Per Perßon i Hiulswijk upprettat, angående 1/3 skatteJord i Kiäsk-
hult, den Nils Larßon för 80 dlr S.mt sigh tillhandlat, efter
dher på uthgifwit bref d 23 Novemb: 1693. hwilcken af
Retten Confirmerades.
 
   
Nembdemennerne Sohne i Båhrshult och Sohne i Lindåhs af 184
Retten förordnades, att uthsyna huru mycket åhrligen kan till  Om Swediande.
hwart thera hemmanet i Miäridtz by och Tiushult tohla att
swedias, inkommandes med sin berettelße dher öfwer till
nästa Ting.
 
   
Jtem förordnades Nembdemannen Sohne i Båhrshult, att uthsyna det 185
Eeke och Boke som uthi begge gårdarnes Kiäskhullt giorde pröfwas Om rödning
stå åker och Äng till præjudice. wed åker och äng.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 1530 / sid 299 (AID: v206256.b1530.s299, NAD: SE/VALA/0382503)