Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 40 / sid 3 (AID: v206256.b40.s3, NAD: SE/VALA/0382503)
2
  Miäla, No 39 och för Probstekiöp No 63 3 g.
     
6 Joen Nanneßon i Wiggåhsa, låter uppbiuda 4/8delar i Söder-  
  gården Wiggåsa, Jtem Elia Jönsdotters dehl för  
  Sex dahl.r Smt 3 g.
     
7 Sohne i Båhrshullt låter till sin säkerheet uppbiuda  
  1/8ting och twå skieppeland i Lillegården Siuhult, 3 g.
     
8 1/2 hemanet Lilla Öyaböke uppbiudes 3 g.
 
doch åligger Kiöparen till nästa Ting fullkomligare Kiöpe-
bref framskaffa.
 
     
9 Oluf Jönßon i Teßåhs, låter uppbiuda 3/8 skattejord i  
 
Teßåhs, som han af sine bröder, Joen och Gißle Jöns-
söner Kiöpt för 40 Rdlr Courant; Jtem aff
sin Swåger Swen Knutzson, deß hustrus Ingredz
dehl 1/16dehl för 10 Rdlr.
Noch af Swen Simonßon deß hustrus Kierstins
 
  Anpart 1/16dehl för 10 Rdlr efter bref d 20: 7temb: 693. 2 g.
     
10 Efter Höghwälb:ne Hr Baron och Landzhöfdingens ankombna  
 
bref af d 27 Septemb: 1693. till Hr Befall. Wyk-
man, uppbiudes Sätesgården Foglanähs för resterande
Balanier, efter fordomb Befall.n Sahl Israël
Jönßon, medan dher hoos berettas, ingen annor tillgång
 
  funnes till 447 dlr 10: 6/25 Smt 2 g.
     
11 Bengt Knutzson i Ößlöf, Kiöpt af Oluff Erlandßon  
 
i Fallnaweka ? skattejord Ibm för 40 Rdlr efter
d 11 Novemb: 1692.
 
 
3
Noch Bengt Kiöpt af Befall.n Nils Warman sampt
Jöns Olßon i Sickinge 1/8ting i Ößlöf för 40 Rdlr Dat:
Kiöpebrefwet d 14 Septemb: 1693. Hwilcken 1/4 kiöpe
   
tillyka med med 1/4 Arfwejord uppbiudes 2 g.  
     
Bengt Jönßon i Biörßtorp Kiöpt af Larß Erlandßon   12
och Jöns Jonßon i yfla 1/4 i Laßag.n Biörßtorp,
lydande dher på Kiöpebref d 17 Septemb: 1693.
   
uppbiudes 2 g.  
     
Torsten Jönßon i Kånna, kiöpt af Jöns Jönßon   13
i Exhullt Tree 1/2 skieppeland Jord för 7 dlr 8 öre    
S:mt, efter bref d 25 Marty 1692. Uppbiudes 2 g.  
     
Håkan Eskellßon i Hallaböke, kiöpt 1/6 af södra skatteg.n   14
Ibm, af PerNilla Swensdotter i ullffberga för
   
70 dlr S.mt der på bref d 24 Septemb: 693 2 g.  
     
Nils Brorßon i Ellmåhs kiöpt 1/4 skatteJord i Sax-   15
nähs af Tohr Nilßon dher sammastedes, för 62 dl.r    
bref der på d 30 Septemb: 1691 uppbiudes 2 g.  
     
1/2 Raßmagård Boarp, låter Måns Nilßon uppbiuda   16
den han af Börge Perßon kiöpt för 52 dlr S:mt    
och Try tiogh långhalm, effter bref d 16 Marty 693. 2 g.  
     
Niclas Nilßon i Skateboda, låter uppbiuda i   17
Retten een, Sahl. Hr Ryttemestar Johan Påhl-
mans obligation, de Dato d 17 Novemb: 1693.
på försträckte 200 dlr S:mt, emot panttegården
   
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 40 / sid 3 (AID: v206256.b40.s3, NAD: SE/VALA/0382503)