Sunnerbo dombok 1694

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 680 / sid 131 (AID: v206256.b680.s131, NAD: SE/VALA/0382503)
130
   
   
107 Gudmund Nilßon i Seignesöö, prätenderade af Jöns Hanßon
Klander emott i Abbeshult, refusion för ett koppespäénne om 6 a 8
koppespänne, Smts wärde, som han föregifwer skall warit hans hustru af deß
 
moder Sißela Persdotter förährat, det doch kieranden med nå-
got gilltigt skiähl eller wittne intet kunde bewysa, dy blef denna 
hans prätension så medelst nuttiterat och upphäfwen.
   
108  
   
   
   
109    Samma dagh framtredde för Retten Johan Ingevalsson i Prästorp
Om panttsatt fullmechtigh uppå änckans hustru Elisabeth Sahl. Hans fäll-
Silfwer. beredares i Hallmstad wegnar, och kierade till Tufwe Johansson
 
i Hahullt, angående panttsatt Silfwer för Lähntagne Sextyo
nye dahl.r Smt, efter Gullsmedens Balthazar Ekeströms werde
ring d 17 Septemb: 1693 sigh bestygande till 38 dl.r Smt
Tufwe Johanßon såsom Swarande nu ey tillstedes, men gienom
 
131
Tufwe Gudmunßon i Skipalt sampt Per Nilßons i Tuthult in-
gifne Attest, dat: d 17 Juny sidstledne, bewyst är, Swaranden
citerat wara, den doch med sin een skyllan utheblifwit,
föruthan han gienom sin skrifwelße af d 30 July 1693 sielf skullden
tillstått och bekiendt, alltderför TingsRetten detta ährende tagit ad
deliberandum, och efter noga pondererande funnit skiähligt der
öfwer således sententiera som under förmehlas.
Resolutio, 
Emedan såsom af dhe skiähl in actis bewyst är, att Tufwe Johans-
son i Haghullt, Sunnerbo Häradt och Marckaryd Sochn, uppå den
hanom tillskickade citationen ey comparera welat, eller med laga
Eenskyllan till sitt utheblifwande inkommit, deß uthan 2do an sielf
skullden agnoscerat och wedergått, sampt efter werderingslistan
det panttsatte silfweret 3tio icke mehr än för 38 dahl.r Smt kunnat
sigh bestyga, alltderförr, som och i anledning af Kongl. Mayttz aller-
nådigste uthgångne Stembningsplacat dömbde Retten, honom in Con-
tumaciam att böra det till Sahl. Hans Fällboredares änckia hustru
Elisabeth Swensdotter i Hallmstad panttsatte silfweret, inan Sex wec-
kors dagh, efter det prys som werderingslistan innehåller, infrya,
eller och då låtet för samma wredy uthi betalning afräkna, sampt
defecten af ofwan mentionerade 69 dl.r som uthi 31 dl.r Smt består,
uthan wydare uppskof owägerligen betala. J medler tyd plichtar Tufwe
Johansson i Haghullt för swars lösa                         3 Smt
 
   
Samma dagh upplästes een förlyknings skrift, upprettat emillan Jöns 110
Tufweßon i Stafsättra och änckan h. Kierstin Brorsdotter i förlijkning Con-
Häßl ängia om deß barns fädernes arf som till 27 Rdr Courant firmeras.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:40 (1694-1695) Bild 680 / sid 131 (AID: v206256.b680.s131, NAD: SE/VALA/0382503)