Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1230 / sid 27 (AID: v206170.b1230.s27, NAD: SE/VALA/0382503)
26
  Tånga Bengt,
  Kiähl i Tåckarp håller nu med Giödingarne,
  Swen i Wäimhullt,
  Ingiell Jbid: Elliest berättar han
9. under den troppen warit 90 Snapphanar, hwilckas nampn han intet
  så egenteligen mins, som för een månad sedan
10. blefwit munstrade i hellßingborgh, då många aff dhe Danske officerarne,
 
kommit uth och sedt upp dem, haffwa och ingen annan Solld fått, än det
att bönderne deromkring måste contribuera till hwar och een 5 dal.r
S.rm.t om månaden i winter, hwarest dhe och leegat i 4.ra månader i win-
terqvarteer, belöpandes sigh inalles hwar och een fått, 20 dal.r S.rm.t,
mehra gafz intet wed handen aff be.te Snapphane att remarqvera,
hwarföre togz detta måhl aff Rätten ad deliberandum, och emädan
befans (1) denna warit tillförenne een wår allernådigste Konungz
undersåtare och Landzsens inbyggiare i Skåne, som war effter
sin Eedzplicht (2) obligerad högstbe:te Kongl. May:tt och fäderneslan
att bewijsa troskap, hulldskap och manskap, hwilckensin trohetz i och
Edzplicht han såsom een rebell violerat och förbrutit, i thy han (3) fördt
afwogh skiöld emot sin ordentelige Konung, om med rådom, giernin-
gom och hielp effter yttersta förmögenheet giordt fienden hielp och ad-
sistence, såsom och (4) uthi mörderij gjordt sigh dehlachtigh, som
aff actis är att förnimma; Alltförden orßaken skull, judicerade
Rätten, honom förwärckat effter dhe 8:de och 9:de Capitlen lijff och
godz i höghmb. L.L:  och med rätta wärd wara steglas, huffwudet sätt-
tias på een Påhla, och kroppen lägges heel på stegel, sigh till ett rätt-
mätigt straff, och androm slijkom till slag och wahrmagell; der
höghwälb:ne H.r Landzhöfdingen will denna domb och ransakning, an-
tingen med H.s Kongl. May:tt eller höghlofl. Kongl. HoffRätten Com-
municera förra än Executionen anställes, sådant lembnas i deß
wijdare godtfinnande.
 
Wed samma tillfälle producerade Gevaldiern Manhafftigh Anders
Perßon Roßbäck, för Rätten een skomakare dräng, Per Perßon be:dh
haffwandes hafft sitt hemwist uthi Eeka i Liungby Sochn, då han warit
der för någre dagar sedan och giordt skoor, berättandes wijdare det han
under skogiörandet gått uth, och såsom folcken i huset förundrade sigh
hwarest bem:te skomakare togh wägen, alldenstund han drögde något länge,
 
  /: haf-
27
haffwandes klädt aff sigh tiöijan, och derföre icke länge kunde wara uthe,
thy det regnade, alltså gick pijgan Märtta Jonsdotter uth, och skulle seij hwart
[..]an war wägen tagen, och som hon intet finner honom, går hon i fähuset, det
hon Eedeligen wittnade santt wara, då står skomakaren baak om een koo, som
war rödhiellmt, be.te koo fann hon ståendes i båsen på knäen, och hufwudet
[..] båckt emot wäggen, och som be.te skomakare bleff henne warße, då lopp han 
uth gienom den andra dören, aff hwilcken gierning be.te pijga bleff swåhrligen
förskräckt, finnandes och ögon skynlige teckn, det han då föröfwat den onatur-
lige och fiärrdelige gierningen med be:te koo, ty aff henne gick een sådan
[..]ateria, såsom een Tiuur /: Salva reverentia :/ warit ihop med be:te Creatur
be:te pijga öffwertygade skomakaren, att han för henne bekiändt sigh föröfwat 
[..]mma gierning, och sagt, du kan ändå miolcka koen så här effter som här till,
samma skomakare bekiände och godwilligt, sigh hafft sammangång med be.te
[..]dhiellmote koo så att hans Säd eo ipso coitu gådt ifrån honom, men att
[..] med flere Creatur skulle samma gierning föröfwat, der till nekade han
[..]deles, kunnandes Rätten honom till ingen wijdare bekiännelße disponera,
[..]som offwanbemählt är, ehuru Rätten sigh der om beflijtade, och efftersom
mehra gafz wid handen, togh Rätten detta måhl uthi betänckiande,
Alldenstund bem.te Per Perßon (1) på färska gierning är tagen, och der
med (2) förmedelst wittne och sielf sins bekiännelße haffwa föröfwat sam-
[..] bestialitet, war öffwertygad; Alltså aff deh skiähl in actis, dömbde Rät-
ten honom wärd wara brännas i båhle och ey på Jordenne lefwa tillijka med
[..]turet, i krafft aff det 14 Cap. i höghmb. L.L. doch detta måhl till högl.
[..]gl. hoffRättens wijdare omdöme underdånödmiukeligest remitteras.
 
Samma dagh inställte sigh för Rätten een qwinspersohn be:dh Gunnila
Gudmundzdotter, beklagandes sigh, hurusåsom hon under ächtenskapz
lofwen. för någon tijd sedan är belägrader aff Befallningzmannen
Bollmarydh wäla:tt Anders Ryman, och han med henne barn aff-
lat, warandes hon här i häradet lijka såsom een främling uthan några för-
wanter, faller alltså henne så mycket beswährligare att skaffa sigh och bar-
net födan uthi denne dyra och beswärhlige tijden, hälst emändan hon för
deß education intet får tillstånd nu som tillförenne begifwa sigh uthi någon
ährligh mans tienst; Till att bewijsa sigh under ächtenskapz lofwen wara belä-
grader, säger hon det Befall.n skall gifwit henne een ring, och begiärat
det hon skulle haffwan till Kyrckian, men effter någon tijd tagit honom igien,
Elliest och lofwat henne een ähreskiänck när han skulle reesa till marcknaden,
såsom och sagt, iagh tycker ingen bättre om än digh, aff allt detta skall hon
 
  /: blif-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1230 / sid 27 (AID: v206170.b1230.s27, NAD: SE/VALA/0382503)