Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1180 / sid 17 (AID: v206170.b1180.s17, NAD: SE/VALA/0382503)
16
Samma dagh efter wijdlyfftigt tahl och gienswar, förklarade
Ländzmannen Zachris Krååk Jonas Arffwedzson i Ijffla sigh
intet weta annat med honom än det ährligit och berömmeligit är,
deßlijkest alldrigh skiällt honom för någon Oähra, det och efter
begiäran fattades uthi protocollet, hwar med partterne wäl
förlijkte öffwer någon dem emillan uppkommen förmeent ir-
ring aff skiällsord, giorde affträde.
 
Samma dagh anklagade Kiähl Anderßon ratione officij Nils Mån-
son i Skarp, som haffwer om een Sundagh då dhe ginge till kyrc-
kan i een lijkprocess bijtit een dehl aff näsan på Bengt Jonßon
i Skarppa by frälße, hwar emot Nils Månßon intet kom ney we-
der, alltså sakfälltes Nils att bötha för fullsåår 20 marker S.rm.t
i krafft aff det 6 Cap. i Smb. Med willia, deßlijkest 40 marker för
Zabbatzbrått, och 9 mkr för frijdens violerande på kyrckiowägen,
i kraft aff det 13 Cap. i Edzöb. L.L. Anbelangande Bengt Jon-
son som saijies haffwa bijtit den andra i munnen, och een som
wille skillia dem åth, stungit i armen, emädan man der om kun-
de ingen samming ährhålla nu denne gången i fehl aff wittnen,
alltså remitterades den till nästa Ting.
 
Samma dagh producerade Ländzmannen Zachris Krååk Sissa
Carlsdotter, een tillförenne oberychtad pijga och född aff ächta säng
som bekiände sigh wara lägrader aff een Ryttare och ogifft man An-
ders be:dh, hwarföre hon och dömbdes att bötha 20 marker Silf.rm.t
Lägersmåhlet är skiedt på Tuhna frälße i Ryßby Sochn, och der
till med stå uppenbara skrifft.
 
Samma dagh försäkrades Sohne i Båhrshullt, få tillträda den första
Nämbdemansplattz som ledigh blifwer, och emedler tijd få åth-
niuta dhe frijheter som andra Nämbdemän, undantagandes
Sätespenningar, det alla som wederbör kunna ställa sigh
till efterrättelße.
17
Samma dagh inställte sigh för Rätten Solldaten Steen i Rya,
och Torppa Sochn, insinuerandes kyrckioherdens i Annerstad M:ri
Johannis Wallini sigh gifne Attestatum aff d 6 Novemb: 1678
lydandes ord ifrån ord som föllier.

Den 6:te Novemb: aff innewarande åhr, haffwer sigh tilldragit een
ömkeligh händelße, enähr mästedehlen aff folcket uthi Rya gård
och Torppa Sochn tillijka med andre Gudz församblingz lemar
till bönepredijkan upp uthi herrans huus gångne woro, att een häf-
tigh wådeld oförmodel.n uthi een gammal förlefwat Solldatz huus
uppkommen, och så gräseligen häriat, att denne fattige förlofwade
Krijgzmannen Steen med sin hustru miste all sin egendomb,
med all husen uthi mangården, undantagandes dhe kläder dhe kun-
de hafwa på sigh, och een gammal nederrutan boo på gården, hade
wäl heela gården blifwi i Aska lagd, der icke Kyrckiofolcket, efter för
be:te gård så när wed kyrckian belägen är, till hielp och räddning kommit;
hwarföre till Christmilde menniskior aff hwad condition dhe hälst
wara kunna, högre eller lägre, andel. eller werldzligh, länder min öd-
miuka, tienst- och wänlige begiäran, att dhe sådant begråteligit, Ja
ganska klageligit tillstånd låta sigh innerliger till hiertat gå, och dem
barnhertighetz wärck, på hwad sätt det hälst giörligit är, bewijsat war-
der, Gud warder wißerligen uthi dhe rättfärdigas uppståndelße så-
danna och andra wälgierningar rijkeligen belönandes, under hwilckens
trogna hägn den Christmilde och i nöden hielp bewijsande trohier-
teligen befalles, med förblifwande.

 
Dem höghgunstigom och Christmildom
 
Till ödmiukeste och tienstbered
Annerstad d 10
willigste tienst städze.
Decemb: 1678
Johannes Wallinas.
 
Offwanbe.te Attestatum bleff för Rätten uppläsit, der efter med all
flijt inqvirerat, och sidst så aff nämbden som kringstående Tingzal-
moge bewittnadt sanfärdigt, och således wara passerat som offwan-
bemähles.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1180 / sid 17 (AID: v206170.b1180.s17, NAD: SE/VALA/0382503)