Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1130 / sid 7 (AID: v206170.b1130.s7, NAD: SE/VALA/0382503)
6
medh stora Landzwägen, och på den ortt som stoortrång är effter
weed om winteren, och uthaff reesande folck mycket molesterad
blifwer, dem han gierna effter förmågan söker till att accommo
dera, men för weed och warma kan han intet giöra som
han gierna wille, der till med haar han brist och mangell på
tienlige reqvisiter, hwar aff både kyrckian som Prästegården
wed så träffande händelßer kunna ährhålla sin reparation uth-
aff, alltså effter detta ährendetz öffwerwägande så aff wälb:ne H.r
H.r Landzhöfdingen som TingzRätten, bleff honom uthi sin lijfz-
tijd åhrligen permitterat och effterlåtit låtit hugga der till Sex
trään med Jordägandernars samtyckio, sampt plantta twå
träd i stället för hwartt som nederhugges, som skougzordnin-
gen innehåller, effter det är publicum opus, qvod publicam
utilitatem concernit.
 
Samma dagh begiärade Kyrckioherden uthi Annerstadh H:r ähre
wyrd:ht mr Johan Wallinus uthaff Rätten ett sanfärdigt häradz
bewys öffwer Stombeens beskaffenheet i Nyttia Sochn, hwilcken
hans begiäran Rätten pröfwade skiähligh, och der effter med flijt
inqvirerade, uppå hwilcken effterfrågan Ländzmannen Nils
Jonßon i Brusarp, Nämbdemännen Per Jonßon i Bärg-
hem, Per Jonßon i Snällßböke, Joen i Wiggåsa och Larß i Wä-
sterhullt i sanning Attesterade, det be.te Stombns ägor aff der
om liggiande Sandbackar och deß flöghsand snart till hälfften
är obrukligh giord och ödelagd på Wästra sijdan i giärdet, både
till åker som äng, giärdzlegårdarne alldeles förfallna, och o-
duglige, hwilcket Häradz bewijs wälbe:te H.r kyrckioherde meddelades.
 
Samma dagh uppå kyrckioherdens i Annerstad H.s Ährew:htz
M.r Johan Wallini andragande, huruledes Sundranähs,
Norrnähs och Skieens fuhroskougar, blifwa aff een hoop
som der uthi ingen rättigheethaffwa med skogzhygge och
 
7
åwärkan uthhuggne och ruinerade, deßlijkest huru fiskewat-
net der omkring aff dhe som der till ingen jus eller rät-
tigheet i lijka måtto haffwa att prætendera, rätta äganderna
till præjuditz, fijkt och farit, giordes aff Rätten inhibition och
förbud, att ingen som uthi skougen haar någon rättigheet deß lijkest
uthi fiskewattnet, skall med all åwärckan wedh 40 marker    straff
innehålla, så frampt han icke haar aff rätta jordäranderne der
till loff och minne.
 

Samma dagh och ibland andra ährenders förrättande in-
sinuerade Joen Torstenßon i Horßebärga, ett Contract aff Horße-
bärga d 20 Marty åhr 1675 hwaruthi een be:dh Joen Jonßon
i Ooshullt och Piätteryd Sochn bekiänner och tillstår, det han lofwat
sigh willia förrätta Cronones tienst under Dragoun Staten, till deß
frijd blifwer, förbe:te Joen Torstenßon, haffwandes dhe sins e-
millan då accorderat, att mehrbem.te Joen Torstenßon för
samma tienstz præsterande skulle gifwa honom Nijtijo och femb
dahl.r S.rm.t och een klädning till hand och foot, warandes han
Joen Jonßon der med alldeles nögder, men hwad klädepennin-
garna som påliuste äro, anbelangar, om dhe änteligen skulle
uthläggias, der om haffwa dhe således blifwit eense, den eene halff-
partten de raff skulle Joen Torstenßon uthläggia, och den andre
halffpartten Joen Jonßon, fordras dhe och intet, så är dem emil-
lan föraffskiedat, att dhe derföre på både sijdor skole wara äntledigade,
loffwandes offtabe:te Joen Jonßon derföre skola uthi Cronones
tienst ährligen och troligen sigh förhålla för Joen Torstenßon, till
deß Gudh gifwer frijden, men när frijd blifwer, och offtabe:te Joen
Torstenßon sedan skulle begiära Joen Jonßon till Solldat, skulle
han gifwa honom 165 dlr S.rm.t men emedlertijd är offtabe:te Jon
Joen Jonßon död worden, och ännu Continuerar allt krijget,
derföre begiärade Joen Torstenßon få blifwa wed det som i
förstonne Contraherat och affskiedat war, och effter 95 dlr
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1130 / sid 7 (AID: v206170.b1130.s7, NAD: SE/VALA/0382503)