Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1480 / sid 77 (AID: v206170.b1480.s77, NAD: SE/VALA/0382503)
76
ringaste brist der på märckia, mycket mindre något ra-
serij så länge hon i hans huus wistades, icke heller uthaf
henne tillförenne, effter han med henne warit bekant,
alltderföre Judicerade Rätten, det be.te kåhna despera-
ta malitia sådan ochristeligh gierning på sigh föröfwat,
och således wara wärd till skogz föras och i båhle brännas,
i krafft aff det 4:de Cap. i höghmb. L.L. Rätten pröfwade
och skiähligt att den omkåstnad som i så måtto anwän-
des på bödelen, och den omkåstnad skiußrättaren för
hennes skull giordt, må aff hennes effterlåtenskap
uthwärderas, förra än, arfwa deß döda taga godzet,
dömbdes och Håkan Larßon effter Straffordningen att
bötha 40 dahl.r S.rm.t och undergå disciplinam Eccle-
siasticam, warandes i det öfriga för mißtanckar att
warit i råd uthi det förmeente barnemordet här med
alldeles frijkiänd, doch detta måhl till den höghlofl.
Kongl. Giötarijkes hoffRättz höghwijsa dijudication
underdånödmiukeligest hemställt.
 
Samma dagh ransakades öffwer det dråp, effter högh-
wälb:ne H.r Landzhöfdingens ankombne ordres, som
Bengt Nilßon i Tranhullt sin fordom Swåger Mathes
Bengtzson tillfogat, hwilcket för denne gången på effter
fölliande sätt intogz.
1.) war Tijonde Jnspectoren i Marckaryd Nils Nilßon
nu för tijden icke tillstädes, icke heller inkom med nå-
gon skriffteligh berättelße, ehuruwäl han wiste om denne
 
  /: rätt
77
rättegång, och att uthi denne saak skulle inqvireras, han
förmenes hafwa den dräpnes partij sigh påtagit att defendera,
effter den dräpnes hustru är be:te Nils Nilßons Syster,
alltså frågades nämbden som der näst omkring boo, om dhe
hade hördt der om någon relation, den dhe berättade sigh
hördt, att sedan Bengt och Mathes sins emillan först ha-
de hårdragitz, skulle dhe skilltz åth, der effter skall den
dräpne mött eller gienskiött dråparen, hafwandes då i
handen een skackel, der med han skall begynt slå uppå
dråparen, samma tijd skall dråparen fått uth sin knijf,
och stungit den dräpne, att han innan een liten stund
och på Jorden der han lågh omkull, då skadan skiedde, skall
död blifwit, hwilcket rychte Cronones Ländzman Nils
Jonßon berättade och så sigh hört, wißare underrättelße
kunde man för denne gången intet bekomma, effter
partterne woro bortta, doch är
2.) detta otwifwelachtigt, att dråparen är på flychten,
och skall ingen menniskia så mycket Rätten witterligit
är weta hwarest han håller till, hafwa och Cronones betien-
te på åthskillige tijder och rum slagit effter honom, men
intet kunnat grijpan, ey heller står han till att fånga,
ty ingen wet aff dem hwarest han håller till, ey heller få
någon kundskap der om.
 
Samma dagh och ibland andra ährenders förrättande
sedan skoghwachtaren Germund i Sånna trenne styc-
ken Snapphanar och een der ibland som warit Cornet,
 
  /: för
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1480 / sid 77 (AID: v206170.b1480.s77, NAD: SE/VALA/0382503)