Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1640 / sid 109 (AID: v206170.b1640.s109, NAD: SE/VALA/0382503)
108
Jöns i Boaryd, war rätta barnefadren, hwilcken intet nu war tillstä-
des, doch tillsades Ländzmannen honom inställa nästkommande Ting
be.te Löhskåhna till confrontation, Måns Påhlßon som bekiände sigh al-
lenast tree reesor hafft med henne kiötzligit umgiänge, sakfälltes
derföre att bötha sine 40 mkr.
2.) Bekiände sigh i fälltet föröfwat kiötzligh sammagång med een ryt-
tare den hon kallade Per Gieting, och een Capiteen Christian
be:dh, under Norbottens folcket.
3.) Barnet bekiände hon blifwit dödt, och sigh det ingalunda ombracht
men såsom hon der på intet det ringaste bewijs kunde framwijsa,
dhy bleff hon så länge i borgen händer satter tillz nästa Ting Gud
will skieer, då Rätten sigh om hennes förde lefwerne wijdare
skall underrätta och hwart barnet kommit är, hwar meddetta
Extraordinarie Ting /: Gudi skie loff :/ fick ända.
 
109
  Saakörs Längd  
  uppå  
…alldne Saaköhren uthi Sunnergo Härad Pro A:o 1670.
 

Ej avskrivet mål här

Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1640 / sid 109 (AID: v206170.b1640.s109, NAD: SE/VALA/0382503)