Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1560 / sid 93 (AID: v206170.b1560.s93, NAD: SE/VALA/0382503)
92
Sedan förlijktes Nils Jönsson i Borßna offenteligen in för Rätten
med Capitenen Manhafftigh Håkan Blom, som war Wälb:ne Fru
Anna Stråles fullmechtigh att agera in för Rätten emot be.te Nils
Jönßon, angående ett förmeent huusröthe han Nils Jönßon skall
i Borßna föröfwat på be.te frus gård, att enär Nils Jönßon
till capitenens principalinna ährlägger 3 Rdlr a Sex mkr styc-
ket, då skall han der med wara qwitt och äntledigat ifrån allt
tilltahl samma huusrötha angående, nu och i tillkommande tijder,
hwar med be.te partter wäl förlijkte giorde affträde.
 
Der näst resolverades att Per i Tofthullt skall betala Jöns
Nilßon i Böke 11 dal.r Sm:t för ett paar stutar han aff honom
bekommit haffwer, och sådant med det forderligaste.
 
Wedh samma tid och tillfälle inställte och präesenterade sigh för 
Rätten fälltskiären M:r Håkan Dräffling, insinuerandes 
först een fullmacht aff Toftaholm d 16 Novemb: nästförflut
na, hwilcken Arendatoren der sammastädes Swen Jönßon 
underskrefwit, uthi samma fullmacht blifwer offwanbe.te 
fälltskiär plenipotentierad, förbe.te deß principals förmeente 
rättmätige prätention här för Rätten wederbörligen angifwa 
och justificera emot öffwanbe.tn dess princials Swåger Wälb.ne 
hr Axel Kåhse, med mehra som bem.te fullmacht, in forma com-
muni skällt, dicterar, der näst inlade förbe.te fälltskiär i Rätten 
emot wälbe.te Axel Kåhse som närwarandes war, sin libell, 
lydandes som föllier.          För det första qverulerar Swen 
Jönßon öffwer det nembl.n, att då hans hustru /: förbe.te hr
Axel Kåhses syster som inträdt uthi ofrälse giftermåhl :/ 
tillijka medh dhe andra syskonen woro små och omyndiga, och 
deras fader dem igienom döden förgick, och modren någon tijd 
der efter ingick uthi ofrälse gifte, då toghz barnßens arff 
allt uthi löhsöhren, och fattas under förmyndarens händer, Nembl.n 
till faderbrodern wälb.ne Trulls Kåhse, hwilcket förmeentes

  /: belöpa
93
belöpa sigh till 1100 dal.r S.rm.t, men sedermehra effter höghlokfl.
kongl. HoffRättens resolution, i een Summa blifwit till 900 dlr
S.rm.t, till hwilcket barnßens deß säkrare ährhållande satte be:te
Trulls KåhseYallta gård i pantt, när nu offtabe.te förmyndare
gienom döden affgick, då skall H.r Axel Kåhse trädt till be:te
pantt yallt, och allt sedan dhen samma allena till sin nytta häf-
dat och brukat, hwarföre är offtab:te Swen Jönßon worden förorßa-
kad denne Tingz Rätt här om förfråga, om icke deß hustru effter Lagh
böhr haffwa sine Löösöhren, och att han H.r Axel Kåhse måtte dem
ifrån sigh lefwerera, Jämpte Jnteresse för dhe så länge warit ho-
nom och hans hustru uthur händren på några och Tiugu åhr tillbaka
sedan Höghbe.te Kongl. HoffRättens domb bleeff fällt och publice-
rad;   Förfrågade och fullmechtigen uthi samma sin mentione-
rade libello om Swen Jönßons hustrus broder wälb:ne Per
Kåhses fasta Arff så wäl som Löhsöhren, hwilcka och hoos be.te
H.r Axel Kåhse innestå, warandes beskaffenheten der medh
således att när brodren wälbe:te Per Kåhse reeste bortt, då togh
mehr offtabe:te H.r Axel Kåhse allt hans goda om händer, be-
ståendes uthi twenne gårdar Lilla Ryd Sätesgård, och Ooshullt
½ gård, nu haffwer offtabe:te H.r Axel Kåhse sållt den eene går-
den Ooshullt som räntade 3 to, och den andra allt sedan posside-
rat till sin och sine barns Nytta;   Begiärade alltderföre offwan-
be.te fullmechtigh wetenskap och information, huru med samma
godz bör tillgå, alldenstund ingen kundskap är kommen ifrån den
borttawarande brodren på Tiugu åhrs tijd eller något öffwer, och ingen
weet här på ortten om han antingen lefwer eller är döder, Sustine-
randes för det öffriga det H.r Axel Kåhse antingen böör sättia
caution för samma godz, eller och att hwar och een aff Syskonen
måtte proportionaliter emot nöijachtigh Caution obtinera
och ährhålla hwar sin lått;     Offwanbe.te beswähr blefwo uthi
bägge partternars närwaru uppläsne, och effter begiäran till
 
  /: H.r
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1560 / sid 93 (AID: v206170.b1560.s93, NAD: SE/VALA/0382503)