Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1610 / sid 103 (AID: v206170.b1610.s103, NAD: SE/VALA/0382503)
102
Samma dagh och ibland andra ährenders expedierande inställte sigh
för Rätten verbi Divini comminister uthi Hwijtarydz giäll,
H.s wyrd.ht H.r Israak Buur, begiärandes aff Tingz Rätten ett
sannfärdigt Häradz Attestatum och wittnesskrifft, det han sigh medh
sin faders effterlåtenskap intet befattat, förmeenandes derföre sigh
med all rätta äntledigas och libereras att swara deß Sal. faders Credi-
torer, och för all den skuld dhe effter honom haffwa att fordra och præ-
tendera, haffwandes han sådant Attestato för hwariehanda deß uthse-
ende högeligen aff nöden, hwar effter och med all flijt bleff inqvirerat,
då wittnade Nämbden som om den handelen kommit i någon ähr-
farenheet, det och hoppmannen wälbet:de Johan Knutzsonskrif-
teligen aff d 22 octob: sidstförflutne i sanning betygade, det wälbe.te
H.r Isack Buur effter sin Sal. fader intet fått att arffwa på någon
penningz wärde, uthan allt det den Sal. mannen Börie Buhr
deß fader hade effter sigh, blef för några åhrs innestående Arende
rest Seqvestrerat till Fru Skattmästerinnans Höghwälb:ne Fru
Anna Persdotters betalning.
 
Samma dagh ibland andra ährenders förrättande inställte sigh för
Rätten proviantmästaren wälbet:de Petter Osængius, begiärandes
för deß angielägenheet ett sanfärdigt Häradz bewijs och Attestatum
öffwer den förmögenheet som lembnades effter Länsmannan
och Arendatoren på Tofftahollm Börie Buhr, der på wittnade Nämb-
den munteligen, som höghwälb:ne fru Skattmästerinnans hoppman
Jahan Knutzson skriffteligen, att hans barn intet finge arffwa effter
honom een penningz wärde, ty allt det den Sal. mannen hade /: som
dock ringa war :/ bleff satt uthi seqvestro till höghbe.te fru Skattmä-
sterinnans fru Anna Persdotter förnöijning, för den rest
han war uppå Arendet skylldigh, och innan emottaget jnventariotum
kunde fullgiöras, warandes ingen ting till fångz nu mehra att angrijpa
till några creditorers den ringaste betalning på een fyrck eller
fyrck wärde.
 
Samma dagh ibland andra ährenders expedierande, kom för Rätten
Gymnasisten Dominus Sveno Gunnarij, wijdlyffteligen bewijsan[..]
 
  /: sin
103
sin oskylldigheet, att haffwa olofl.n här i Häradet tagit een häst
aff Oluff Anderßon i Dommaryd, det honom aff några deß ill-
williande i Wäßbo Härad skall wara förekastat, så befans det
wara sådant uthi ingen sanning när man der effter inqvirerade,
uthan han derföre pröfwades alldeles wara innocent och oskylldigh.
 
Samma dagh och ibland andra ährendens förhandlande, inställ-
te sigh för Rätten Inspectoren wäla:tt Paul Paulin, insinue-
randes den för detta uthi Rätten anhängiga och incaminerade 
saak, begiärandes der öffwer och implorerandes justitiens 
owällda skieppande; Rätten togh samma sig bekanta ährende 
att ponderara och öffwerwäga, considererandes först det ankomne 
breff ifrån den höghlofl. kongl. hoffRätten, sedan och det 
tillförende dömbde concursum creditorum, finnandes under deli-
bererandet deßa momenta och relevante skiähl (1) haar Jnspecto-
ren med klara documenter förra än concursus dömbdes, wijst we-
derböranderne sin rättmätige prætension och fordran, hwilcket 
war så kraftigt som han det giordt den determinerade dagen enär 
concursus skulle skie, emädan samma prætension debitorerne i så måt-
to intet war fördåld (2) synes alltså per conseqventiam, det be.te con-
cursus ingalunda stänger Paulin ifrån sin fordran och præten-
sion, Nembl.n 250 dal.r S.m.t eftersom (3) inga flera credito-
rer wijste sigh då concursus skiedde (4) præsumeras fördenskull 
efterlåtenskapen warit så capabell efter Sal. Petter Paulin, att 
den till be.te skulldz contentement torde giöra tillfyllest; alltså 
och i kraft aff offwanbe:te Ponderesue och odisputerlige skiähl, ty-
chte Rätten inga excuser wara så kraftige, uthan icke Sahl. 
Petter Paulins successor aff sin Antecessoris efterlembnade
ägendomb böra samma skuld betahla, nam aqvissima vox 
est solve qvod debes seneca;     Rätten ändå till öffwerflöd 
att skiffta eenigheet, inter Sangvinem et sangvinem, förra än 
någon execution skier, remitterade saken till liqvidation, efter 
be:te Paul Palin der till intet fans obenägen, förordinerandes 
således nämbdemännen Joen i Wiggåsa och Larß i Wästerhullt till 
samma liqvidations öfwerwarande, går det för sigh, är det 

  /: wäl
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1610 / sid 103 (AID: v206170.b1610.s103, NAD: SE/VALA/0382503)