Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1250 / sid 31 (AID: v206170.b1250.s31, NAD: SE/VALA/0382503)
30
offwanbe.te halffwa gård uppbödz att Tingskiötas frambdeles effter part-  
ternas begiäran 1 g.n
   
Wedh samma tillfälle insinuerade uthi Rätten Ehrligh och beskiedeligh dan-  
neman Jacob Gunnarßon i Älinge, twänne kiöpebreff med trowär-
dige wittne bekräfftade, warandes det första Daterat Horßabärgha den
20 Martij Ähr 1679. uthi hwilcket Jngeborgh Swensdotter witter-
ligit giör, det hon aff frij willia och moget betänckiande, förmedelst sin
stora trång och den dyra tijden som nu warit i wårt k. fädernes la[..]
haffwer sina barns arfzlått och brodersdehl som dhe hafft i Sal. Bunnars
gård i Ählinge, till honom som är be.te barns fahrbroder borttsållt, för
Trettijo Sex dahl.r S.rm.t, och här emot satt till sina barns refusion
och wedergiällning den Jorden som hon haffwer i Horßabärga Norre
gård ärfft effter sine Sal. K. föräldrar, det senare war aff offwanbe.t[..]
dagh och åhr i Bohook daterat, deruthi een be:dh Karin Jönsdotter
bekiänner, det hon uthi sin stora fattigdomb försållt een halff bro-
derdehl i Ählinge som i lijka måtto deß barn tillkommer för 20 d.r
S.rm.t till offwanbe:te Jacob Gunnarßon, och der emot gifwit sina
barn till wedergiällning den fasta Jorden som hon ärfft effter sine
 
föräldrar i Bohook, hwilcka jordedehlar uppbödes effter begiäran 1 g.n
   
Norregården i Uhlarp låter M.r Anders Anander Kyrckioherden i  
Ångelstad uppbiuda, den han för 400 dlr S.rm:t och 10 Rijkzdlr in
Specie aff Lieutenanten wälb:ne H.r Bengt Duffwa sigh tillhand-
lat, som dem emillan upprättade kiöpebreeff aff Ångelstad den
 
4:de Junij A.o 1679. Solklart demonstrerade, och det 1 g.n
   
Tyakiöhlna i Giötheryd Sochn uppbödz 2 g.n
1/6 i Fallnaweka gård uppbödz i lijka måtto 2 g.n
Ullffwarydz gård i Marckaryd Sochn belägen uppbödz 2 g.n
Frälßegården Hullie i Bärgha Sochn uppbödz deßlijkest 2 g.n
1/4 i Stora Boaryd
2 g.n
Miäryd Skatte frälßehemman
3 g.n
1/2 hemman i Kiöhleboda i Giötheryd Sochn
3 g.n
1/4 Skattejord i Hyalt i Ryßby Sochn
3 g.n
Halfftredie tunneland i Södragården i Fallnaweka,
3 g.n
 
  /: Twe-
31
Twedehlen och 10 skieppeland Jord i Skien 3 g.n
   
Ett tunneland åker och der till Äng i Fotatorppet i Ångelstad Sochn  
der till medh 20 Skieppeland Åker och der till Äng i be.te Fotatorpp,
såsom och tree och trefierdedehls Skieppeland åker och der till Äng
 
uppbiudes 3 g.n
   
Sex Skieppeland Jord i Ijffla 3 g.n
 
Wedh samma tijdh och tillfälle uppstegh för Rätten offwanbe.te Cro-
nones Befallningzman wälbet:de Abraham Liungbergh, insinueran-
des in originali een Testamentz skrifft aff Fylleskough den 29 Maij
sidstförflutne, begiärandes att offwanbe.te Testamentzskrifft in för
Rätten måtte uppläsas, och uthi Tingzprotocollet till större stad-
fästelße intecknat blifwa, hwilcken hans begiäran Rätten så wijda
willfahr, lydandes offwanbe:te Testamentz skrifft ord ifrån ord som
föllier.
Jagh Agneta Grijp till Fylleskough och Roon, giör medh
detta mitt öpna breff och Testamente, för allom det händer förekom-
ma, kunnigt, att emädan iagh som andra menniskior wet migh döde-
ligheten för Synden skull wara underkastad, men dödztimman oß
allom owiß, derföre haffwer iagh så för den serdeles benägenheet
och Affection iagh drager till min Sal. k. mans Slächt och för-
wanter, som till att affböijia, förekomma och uthur wägen rödia, all 
splijt, disput och Oenigheter som effter min död öffwer min qwarlå-
tenskap kunde yppas welat ännu medan iagh Gudi loff wed min
wälmacht stadder är, öffwer den ägendomb, Gudh migh Nådeligen
så i löst som fast förlänt haffwer, giöra een frijwilligh disposition,
förordning och Testamente, der uthi att upptäckia min yttersta
willie, som iagh will effter min död i alla Clausuler oryggeligen
hållas och effterkommas skall, och på det denna min ytterste willie
och Testamente, så mycket fastare, tryggare och odisputerligare
wara må, som i detta fölliande består, så will iagh först och 
främst foota och grunda det uppå Sweriges Lagh, Statuter och
gammal sedwänia, och serdeles mitt mårgongåfwo breeff, Date-
rat den 22 Januarii åhr 1644, med dhe uthtryckelige orden
exprimeras, Morgongåfwan skola wara wåra k. barns möderne
 
  /: Nu
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1250 / sid 31 (AID: v206170.b1250.s31, NAD: SE/VALA/0382503)