Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1460 / sid 73 (AID: v206170.b1460.s73, NAD: SE/VALA/0382503)
72
och lofwat honom kläder derföre han skulle skiuta.
5.) Poicken bekiänner sigh skutit ihiäl een Swänsk ryttare, hwilcken
han sågh tumblade aff hästen, och säger sigh der öfwer warit glad,
att han träffan, fadren plundrade den döda kroppen,
6.) Bekiänner sigh på åthskillige tijder och på åthskillige rum,
tämmeligh beskiedeligen, huru han skutit ihiäl 9. ryttare, bå-
de wed Carlshambns, Wånge och Näßma Sochnars wägar,
7.) uppå somblige hafwa dhe funnit penningar, men på sombli-
ge intet, dhe döde kropparne låto dhe liggia obegrafne, sedan
dhe plundrat och tagit klädren aff dem,
8.) då dhe woro skutne och intet der aff strax dödde, bekiänner
poicken att fadren slogh dem ihiäl och i hufwudet med byßan.
9.) warit 20 Snapphanar allz och alltz i det fölliet.
10. poicken bekiände sigh hafwa ondt samweth öfwer sin i så
måtto begångne mißgiärning.
11.) äffwen bekiände poicken det fadren förra än han begynte för-
öffwa Snapphanerij warit bonde och intet hafft till bästa.
12. gifwit sigh i tienst hoos H.r Mardefällt, hwilckens tienst
han för någon tijd sedan wed Norkiöping qvitterade, haffwan-
des han een tijd gått och tiggt, men blefwit aff een Cor-
poral der i Neigden kiänder, som ridit een tijd undan
Snapphanerna och neder uthi ett kiärr, då han sedt denne
poicken warit med Snapphanerna, och derföre uthaff sam-
ma tillfälle kiändt honom nu igien.
13.) Larß i Höreda som honom fölgt åth Hallmstad, haar
alldrigh förmärkt under wägen uthan icke han hafft
det förstånd som på hans ållder kunde belöpa, eller
förstått den ringaste twetalan, mycket mindre uthaff honom
det som skulle kunna uthwisa och arguera det han liuger
 
  /: uppå
73
uppå sigh sielf, uthan sin giorde bekiännelße som offwanbemäh-
les allt uthfredt och Constanter tillstått wara sanfärdigh; Och
såsom intet mehra gafz wijd handen att observera, altså
föröfwade mißgiärningar uthi nogaste betänckiande, finnandes
fördenskull och i krafft aff dhe pondereuse skiähl som här
effter mentioneras, Sweriges Lagh och den allmänne pra-
ti lijkformigt således sigh der öffwer Judicialiter
förklara.
Att Alldenstund och emädan (1) dhe uthi een så grof och
skadeligh mißhandling, hafwa såsom otrogne rebeller och
förrädare förbrutit deras trohetz Eed och plicht med
hwilcka dhe hafwa warit wår allernådigste Konung
och fädernesland förbundne, och således begångit Cri-
men læsæ majestatis, i thy dhe (2) fördt afwogh skiöld
emot     sin ordentelige konung, och med rådom, giernin-
gom och hielp effter yttersta förmögenheet giordt fienden
hielp och adsistence, såsom och (3) uthi mörderij och röf-
werij på wåre Landzmän giordt sigh skylldige, som aff
actis är att förnimma, alltså dömbdes skiähligt, att
Nils Ubbeßon som warit för den skiällmske och förrä-
delige hopen sampt dhe bloodtörstige Siählar officerare och Cornet, det han hårdare an-
sees än dhe andre twenne, nam differentes gradus cul-
pæ naturaliter reqvirunt differentum in applica-
tione poenarum, Nembl.n Jöns Bengtßon och Bengt
 
  /: Nilßon
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1460 / sid 73 (AID: v206170.b1460.s73, NAD: SE/VALA/0382503)