Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1140 / sid 9 (AID: v206170.b1140.s9, NAD: SE/VALA/0382503)
8
dahl.r S.rm.tz ärläggiande, antingen till honom sielf eller Dra-
gonens Arffwingar blifwa omolesterad, alldeles som uthi Con-
tractet med mehra mentioneras, hwilcket Rätten. der saken
så förmoetter, pröfwade wara Aqviteten och billigheten lijk-
mätigt och Conformt, att han Joen Torstenßon blifwer, enär
han Contractet bewijser sigh fullgiordt, alldeles för Arfwingar-
nars wijdare tilltahl, frij och otilltahlt.
 
Samma dagh ibland andra ährenders förrättande, fram-
stellte sigh för Rätten ryttaren Jöns Hindrichßon, som
för detta hafft sitt hemwist uppå Bärghems torpp, i Kånna Sochn
ödmiukeligen begiärandes denne Tingz Rättens Seqvestration
och qwarsättiande på något arff, som han och hans broder Larß Hin-
drichßon effter deras föräldrar haffwa att prätendera, hwilcken
hans begiäran Rätten togh uthi betänckiande, som och resolve-
rade, efftersom Nämbdemannen Per Jonßon i Bärghem At-
testerade, det deras Arffz fordran ännu innestår, att allt
hwad be.te Ryttare således effter sine föräldrar kunne haf-
wa skiähligen och effter Lagh att fordra, och kan een eller an-
norstädes stå, skall wara orördt, till deß dhe blifwa contente-
rade och till fredz ställte för deß hafwande Arfz prætentioner;
Pålades och hustru Elisabeth i Kånna, som een dehl deras fä-
dernas Jord possiderar, bewijsa qvotitulo hon der tillkommen är.
 
Samma dagh insinuerade horns bys åboer, hurusåsom h.s
kongl. May.tt wår Allernådigste herre och Konung twenne
reesor stått med deß Armee der sammastädes, haffwandes då Ar
meen för dem uppbrändt och i så måtto ruinerat alla deras giär-
desgårdar som dhe ästimerade warit Tijo Tusend famnar be-
giärandes på gården till reparation aff bem.te giärdesgården att få
hugga någre träd. Rätten togh sådan deras begiäran till delibera-
tion, och emädan bewittnades, att Kongl. Armeen stått der twenne
reesor /2/ deßlijkest alla deras giärdzlegårdar wara uppbrände, ty
 
9
dy pröfwade Rätten skiähligt till samma bys upprättelße igien,
som både länder till Högstbe.te H.s Kongl. May.ttz tienst dem resan-
de och många andra till nytta, att hwar gård fåår hugga Sexträd i sam-
ma by, doch skall sådant skie först med Jordägandernars sam-
tyckio, och sedan med ordenteligit nedsijnande aff wederböranderne, skall
och planteras twå träd i stället igien för hwartt och ett som nederhug-
ges, alldeles som Kongl. May:ttz skogzordning i bokstafwen förmähler.
 
Samma dagh begiärade Laghföraren Mons.r Bärghqvist ett
sanfärdigt häradz bewys och Attestatum, huruledes och i hwadh
måtto Snapphanerne här uthom Sunnerbo häradz gräntz låto för
märcka, som skulle dhe fientligen infalla och med gevalt uthtaga
Lille Joen i Gunnarstorp, som i förledne Sommars fick sin
domb uppå Sunnerbo häradz Ting, det häradz protocollet uth-
wisar, så frampt han icke sluppe, låtandes be:te Bärghqwist sigh
förnimma sådant Attestatum för hwariehanda deß uthseende de-
siderera; uppå hwilcken giorde påminnelße heela Rätten
nogh sampt ährindrade, huruledes under justitiens administra-
tion ankom ifrån Commissarien Seig:r Johan Printz ett breff
till Befall.n wälbet:de Abraham Liungbergh, hwaruthi han
läth förmärckia, som skulle Snapphanerne Conjungera och
draga sigh tillsamman, deßlijkest låtit spargera, huruledes
dhe med bewäpnad hand samme Snapphane wille uthtaga,
hwar uppå strax beordrades, emändan Hamnada Tingzplatz, der
och Häradetz fängelße är, på paß 3 mijhl ifrån gräntzen
liggia, och TingzRätten för slijkt infall då befruchtade sigh,
effter sådant roop och rychte war å färde, och intet Krijgzfolck
som sådant infall i sådan hast kunde hindra war i Landet,
att een hoop brotillior aff Horns och Hambnada broarupprefwes,
och dhe aff een hoop Allmoge och någre Cronones betiente bewa-
kades, tills Tinget war ändat.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1140 / sid 9 (AID: v206170.b1140.s9, NAD: SE/VALA/0382503)