Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1580 / sid 97 (AID: v206170.b1580.s97, NAD: SE/VALA/0382503)
96
randes Sahl. Probstens i Giötheryd M:ri Andreæ Dryandri sigh
gifne Attestatum aff d 29. Decemb: 1678. lydandes ord ifrån ord
som föllier.
 
Undertecknade betygha här med sanfärdeligen på heela Traherydz för-
samblingz wägnar, att A.o 1676. då kongl. Armeen uthgick åth Skå-
ne, bleff höö och Säd förtärd aff henne i stora Agghullt, och nä-
stan allt fodrat i Tärnhullt hoos Befall.n i Sunnerbo wäla:tt Israël
Jönßon i Tärnhullt;   Sammaledes Anno 1677. aff åthskillige trop-
par på ängiarne gräset uppätit, och på åkrarne Säden förtärt och
förtrampat, deßlijkest Anno 1678. då Regementerne uppmarche-
rade till winterqvarteer, uppforandes aff dem foret i Tärnhullt,
och det ringa Korn som wäxet war dersammastädes uppåtz och
förtramppades, såsom det och tillgick nästan i hwar gård i Tra-
heryd.   The frånbelägne Sochnar som mindre skada haffwa
lijdit, haffwa än ingen refusion contribuerat, antingen H.r Be-
fallningzmannen eller dem androm i Traheryd Sochn;   Till
wißo med wåre Nampns underskrifft bekräfftandes.

  Andreas A: Dryander.
Traheryd d 29. Past: æ præp. in Giötheryd.
Decemb: A.o 1678.  

  Kyrckiones Sexmän.
  Per Swenßon i Gräshollma
  Anders Swenßon i Åhsa
  Erland Nilßon i Röckle.
  Simon Jacobzson i Tärnhullt.
  Per Perßon i Grönö.
  Oluff Perßon i Skaffta.
Offwanbe:te Attestatum bleff för Rätten uppläsit, der effter
med all flijt inqvirerat, och sidst så aff Nämbden som kring-
stående TingzAllmoge bewittnat sanfärdigt, deßlijkest och att
gården Tärnhullt detta innewarande åhr 1679. för lijdne
torter och wederwärdigheter i feigdetijden är worden öde
 
  /: och
97
och Befallningzmannen lijkwist derföre rustat och hållit mun-
terning, ehuru wäl gräset på Ängiarne innewarande åhr 1679.
blifwit uppätit.
 
Wed samma tillfälle insinuerades uthi Rätten effterfölian-
de SochneAttestata, underskrefne aff kyrckioherden i Marckaryd
Sochn h.s wyrd.ht H.r Carl Bolhemio sampt kyrckiones Sex-
män dersammastädes, hwilcka lyda ord ifrån ord som effterföllia.
 
Såsom Åboerne Larß Erlandzson i Erikztorp och Larß Månßon
i Fiärahollmen uthi Marckaryd Sochn, aff heela förßamblin-
gen ett sannfärdigt wittnesbörd begiärat haffwer, om deras
hemmans ödemåhl och beskaffenheet, sampt stora armod och
fattigdomb;   Alltså Attestere wij, mehrbe.te bäggie hemman i
sigh sielfwa äro ringa och små, sällan någon åhrswäxt
och ähring gifwa, det Tijondelängden mästadehls alle åhren
noghsampt uthwijsar;   uthi förrige tijder alltijd warit förmedlade
in till förre ofreden näst för denne, då bönderna blefwo uth-
plundrade, gårdarne uppbrände, förmedlingzbrefwen med
all annat dem affhände, när då fred bleeff. Ryttare för-
de på dem, alla åhren full skatt uthtagit, antingen dhe warit
litet eller mehr i bruuk;   Nu på fierde åhret sedan wår Armee
uthgick åth Skåne, Åboerne aff wårt Krijgzfolck uthgiäste, måst
så dhe, som femb hwar effter annan för dem aff fattigdomb
öffwergifwa bruken, och således gårdarne låta öde stå och
alldeles för fäfoot liggia, mächta ey wijdare uthan gunstige och 
höga befordrares hielp, som å Kongl. May:tz wägnar förmå,
låta dem någon lijsa wederfaras, gårdarne upptaga. detta så i
sanning wara wij medh Nampnens och Bomärckens under-
skrifft uppå heela Förßamblingens wägnar bekräffte. Actum
Marckaryd. d 16 Novemb. 1679.
  Larß Tuffweßon i Bößalt Jöns Erikzson i Exhullt
  Påffwel Nilßon i Fläßeyd. Per Håkonßon i Wekabo
  Nils Swenßon i Eekhullt. Påhl i Giällareböke.
  /: detta,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1580 / sid 97 (AID: v206170.b1580.s97, NAD: SE/VALA/0382503)