Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1410 / sid 63 (AID: v206170.b1410.s63, NAD: SE/VALA/0382503)
62
  Een kappa god för  4 Rdlr
  Ett paar röda klädesbyxor wärde 3 Rdlr
  Een grå klädesjacka god för 6 Rdlr
  En Swartt klädesjacka,  
  En skinntröijia med knappar och ett paar skinnbyxor,  
  En Swartt Sammetzmößa forat med Zabellskinn,  
  En grå Räffskinsmößa,  
  Dito een bruun,  
  En wallmars Råck,  
  Ett paar Ryßläders stöflar,  
  Dito aff Cardivaan,  
  En ny swartt hatt,  
  En wäria om _ 4.ra Rdlr  
  Ett Cardivans gichäng,  
  En barckat Tiurahuud,  
  Twäne Örneringar aff Silfwer  
 
En book som alla den Sal. mannens handlingar woro
upptecknade, hwilcken nu Erich Månßon säger wara för-
kommen
 
Elliest och betalar Erich Månßon 10 och ½ Rdlr a Sex mkr styc-
ket till be.te Änckia och deß barn, som han lånt aff Per Månßon
trädandes han sedermehra till den pant satte Jorden för offwanbe.te
penningar, såsom sin pantt och hypothec.
Skall och Erick Månßon ährläggia och betala 21 mkr S.rm.t till
sin Sal. broders Änckia och barn uthi wederlagh för bröllopz och
bodzdehl han Per Månßon som dhe andra deß Syskon i lijfztijden in-
tet åthniutet, effter syskonen sins emillan så accorderat och
warit sams; dömbdes och att han Erich Månßon skall deß för-
uthan inläggia uthi Rätten nästkommande Ting ett Jnventa…
öffwer all den effterlåtenskap han effter sin Sal. broder Per
Månßon angrijpit, hwilcket han sielf tredie Edeligen kan veri-
ficera och bekräfta santt wara, deßlijkest purgera sigh
 
  /: medh
63
medh trowärdige wittnen att han der ibland icke tagit een fällboredd
Råskinshuud, jtem een Silfwersosa god om 10 Rijkzdlr deßföruthan
7 Silfwerskiedar och een gullring, i lijka måtto een bruun tänninga
stuut och een waxkaka, det han nekar sigh tagit, och änckian lijkwist een-
ständigt påstår, honom ibland dhe andre saker då emottagit;
uthi det öffriga dömbdes Erick Månßon, som den dödes ägendomb
och effterlåtenskap så eensidigt wijs, hustrun och barnen owitterligit
angrijpit, som woro effter Lagh den dödas närmaste arffwingar, dem
 till största præjuditz, för det han der medh så olagl.n omgån-
git, att bötha 3 mkr S.rm:t i krafft aff det 29 Cap. i konungzb.
L.L., och rätte måhlsäganderna hustrun och barnen effter mätis-
manna ordom, all den skade upp dhe der igienom tagit; hwar
medh partterne giorde affträde.
 
Samma dagh kom för Rätten Ländzmannen Kiähl Anderßon
och sade hurusåsom ett lööst rychte är uthfluget i bygden om een 
dräng Måns Erickzson i Skarpp, som skulle han olofl.n tagit några
penningar ifrån een Boråhs boo, men ingen finnes som honom 
sådant öffwertygha kan, icke heller will sielfwa Boråhsboen honom sådant
tillwijta, mycket mindre någon annan will fästa foot emot honom;
alltså bleff han der igienom alldeles ledigh och frijkiänd, skall nå-
gon här effter påbörda honom slijkt rychte och beskyllning uthan bät-
tre beskied, må wara förtänckt derföre lagl.n plichta;
 
Fyra Siättingar uthi Skattegården i Lönshullt i Piätteryd Sochn,
 
låter Ländzmannen Zachris Krååk uppbiuda för 60 dal.r och twå
 
öhre Sm.t hwilcka hans Sal. broder Ingemar Kråk, som bem.te
 
fyra Siättingar ägt, honom Zachris Kråk är skylldigh worden,
 
hwilcka och här med blifwa uppbuden 1 g.
   
Halftt Skatthemman Ottarp i Ryßby Sochn, låter Kyrckioherden Ibid:
 
Mr Swen Fagelinus uppbiuda, som han sigh aff Thor Simonßon
 
och hans Moder dersammastädes för 30 dal.r S.rm.t tillhandlat, det
 
Nämbdemannen Oluff i Theßöhs wittnade santt wara, uppå hwilckens
 
reqvisition och anhållande samma hemman uppbödz som och här med uppbiudes
1 g

  /: Sam-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1410 / sid 63 (AID: v206170.b1410.s63, NAD: SE/VALA/0382503)