Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1600 / sid 101 (AID: v206170.b1600.s101, NAD: SE/VALA/0382503)
100
nämbden och närwarande Tingzallmoge således sanfärdeligen witt-
nade som föllier, Nembl.n
1.) att Jahan Joenßon i Bårßhullt i Giötheryd Sochn warit
siuk detta innewarande åhr aff een häfftigh feber, äffwen
2.) haar Matthes Joenßon i Hämperkiöp i Giötheryd Sochn,
aff een häfftigh feber warit inficierat detta åhr 1679
befans och i sanning
3.) det Anders Joenßon i Hallaryd och Hallaryd Sochn bleff
för någon tijd sedan aff Snapphanerne så uthplundrad,
att aller deß ägendomb gått då i skicket, hans gård aff dem
uppbränd och i aska lagd, hwar igienom han är blifwen /: tröste
Gud :/ så arm och uthfattigh, att han är hindrad worden inne-
warande åhr tiena Cronan för medelst Salltpettersiuderij,
effter deß anstående plicht och skylldigheet.
 
Samma dagh och wed offwanbe:te tillfälle insinuerades uthi Rät-
ten ett Testamentzbreeff, daterat Hinneryd d 16 Novemb:
1679. lydande ord ifrån ord som föllier.
Bekiänne wij undertecknade som woro fattige tienstefolck
då wij begåfwo oß uthi det hellga ächtenskapz ståndet, der uthi
öffwer Sexton åhrs tijdh lefwat tillsammans uthan barn och 
lijfzarfwingar, och det litzla wij till nähring och uppehälle kunna
haffwa i förråd, icke gienom andras tillhielp eller arfwegodz, uthan
förmedelst wår anletes swettz och händers arbete aff Gudi den
alldrahögste oß är förlänat;   Så emädan ålldren med sine sed-
wahnlige swagheter mehr än tillförenne på både sijdor tilltager,
att wij icke äre mechtige i deße beswährlige tijder wårt goda
hålla wed lijka, mycket mindre föröka, och weet menniskian
icke sin tijd; hwarföre synes och rådeligast wara, wij Teste-
mentere hwar annan oß emillan hwad uthi wårt ringa bohagh
kan finnas, så att hwilckenthera aff oß lefwer effter den
andra, måtte det behålla oqwald /: för den dödas arfwingar
sig allena till underhåll i lijfztijden, änteligen det bäggie ächta
makar tillhopa förmåtte försambla, icke söndras eller skiptas
 
  /: förr
101
förr än wij både i herranom äre affsomnade, och på det den-
na wår Testamentzskrifft frambdeles oklandrat kraffteligen
och oryggeligen måtte effterlefwas, begiäre wij på det tienstli-
gaste, brede wed wåre Nampns underskrifwande icke allenast
wår wyrdige kyrckioherdes egen hand, Nampn och Signete, Jämpte
kyrckiones Sexmäns Nampn och bomärcke, uthan och förmode
wälb:ne herren H.r Assessoren och Häradzhöfdingen sampt den
lofl. Rätten sådant gunsteligen behagade å Tinge verificera
och confirmera. Actum hinneryd d 16 Novemb: 1679.
  Jöns Erlandzson, Ingiärd Nilsdotter
       i hinneryd

  Uppå heela församblingens wägnar wittna
        Carolus Rosælius
 
  Per Jonßon i Snällßböke Måns Eskelßon i Ståckhullt
  Tuffwe Perßon i Häßlehullt Oluff Erikzson i Ingelskiöp
  Jöns Jönßon i Wänneböke Swen Erikzson i Skararp
 
Offwanbe.te Testamentzskrifft blef för Rätten uppläsen, och 
in qvantum Juris ratificerad.
 
Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande kom för Rätten
Ryttaren Erik Börießon, under General Majorens wälb:ne H.r
Lybeckers Regemente, som rustat och een tijd rijdet för Ryttaregår-
den Biörhollm i fagerhullt Sochn, begiärandes ett sannfärdigt häradz
bewijs öffwer den olycka och wederwärdigheet som Snapphanerna
honom tillfogat, i thy dhe hans hustru fängzlat, deß ägendomb uthplund-
rat, och i så måtto ymkeligen medfarit, det Nämbden och kringstående
Allmoge Attesterade samtt wara, äffwen wäl haar be:te Ryttare öf-
wer heela Krijgztijden warit här uppå, och så länge han här warit,
wiste ingen annat än han ställt sigh redeligen, såsom och wågat sigh
flere reesor uthom gräntzen och grijpit någre Snapphanar, dem han
hijt i Häradet inbracht, hwilcka och sitt rättmätiga straff uthstått
och lijdit.

  /: Samma
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1600 / sid 101 (AID: v206170.b1600.s101, NAD: SE/VALA/0382503)