Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1150 / sid 11 (AID: v206170.b1150.s11, NAD: SE/VALA/0382503)
10
Samma dagh kom Per Gudmundzson i Toftalt i Lydhullt
Sochn för Rätten, och klagade till Majoren Manhafftigh
Bengt Nilßon i Wrå Sochn, som skulle han låtit igienom
profossen Larß Gudmundzson åhr 1676 honom fängzlat uth
på Hästebacken wed Lydhulltz Kyrckia för mäßan om een Sundagh,
och detinerat honom fängzligh i otta dagar, fördt honom fängz-
ligh der ifrå till Sunnerwrå, som är een mijhl;
Ifrån Sunnerwrå till Kyhlhullt, warandes der emillan 3 mijhl,
Slapp i Kyhlhullt sedan han satt 12 män i bårgen, deremot
Majoren intet Kom eeij weder, och för det Majoren lät fängzla
honom, säger han warit den orßaken att han uppstutzade Al-
mogen, intet uthgiöra dhe Rothepennnigar som woro påbudne
och beordrade aff Greeff Pontus som lände till Kongl. May.tz
tienst, och eftersom Majoren beropade sigh på wittne, att öf-
werbewijsa bonden det han honom beskyllte före, och det giöra till
nästkommande Ting, alltså differerades detta ährende der till,
emedler tijd citerades bägge partterne att comparera till denne
tijden.
 
Samma dagh kom för Rätten Nils Jönßon i Balcköö, hustru
Karin Bengtzdotters i Röninge fullmechtigh , och beswährade sigh
öffwer Ländzmannen Nils Jonßon, som skall han för någon
tyd sedan kommit till henne, och frågat om hon hade för
warat tiufwegodz, och der eftter ransakat i hennes giömor, doch
intet twingat henne att låsa upp dörarne, uthan hon sielf otwun-
gen dem uppläst, lykwist intet tiufwegodz der sammastädes funnit,
begiärandes der öffwer justitiens administration; Ländzman
nen Nils Jonßon förklarade sigh här uppå således, att e-
nähr hennes man Anders Perßon i Röninge lefde, tubbade
han Cappellanens H.r Bengt Christiernj hustrus Syster, Kierstin
Persdotter, att Stiähla ifrån be.te H.r Bengt några saker, hwilcket
samma Kierstin giorde, och han Anders giömdet, men enähr
 
11
H.r Bengt wille hafwat för Rätta för någre åhr sedan, förlijkte
bem.te Anders H.r Bengt med 9 dlr S.rm.t hwilcket ährende
emedler tijd stått opåtahlt, nu höllt Kierstin upp att föröfwa
tiufwerij i halft annat åhr, hwar effter han åter begynte på till
att stiähla, och då stahl itt Ryngarn, godt för 4 öhre, ifrån
H.r Bengtz hustru, och bekiännandes då det saknades för H.r
Bengtz hustru och hennes Son Per Bengtzson i Lindzhullt, att
hon stuhlit samma garn och burit det till be.te Karin i Rönin-
ge, uthaff hwilcken Per Bengtzson, Ländzmannen blef ombu-
den, och uppå hans reqvisition föllier Ländzmannen honom till Rö-
ninge, haffwandes tiufwen med sigh, som eenständigt underwä
gen bekiände, det be.te Karin samma garn aff henne tagit, när han
kommer der in och frågar efter samma garn, nekar Karin alldeles
sigh garnet anammat, och säger till Ländzmannen, att der Kitta
hade warit hoos henne om samma dagh då garnet kom bortt,
är hon skylldigh, der med går Ländzmannen uth och frågar Jäp-
pas hustru Karin, Nilßes hustru Kierstin och bonden Jöns E-
rickzson, om Kitta warit der om Sundagen, som war då
samme garn Kom bortt, och enähr dhe wittnade henne då wa
rit der, der på begiärte han att hon skulle läsa upp twå
kistor, och ett skrijn, oansedt Ländzmannen tiuffgodzet
der då intet funnit; Resolutio: Ländzmannen frij-
kiändes för böther i detta måhl, anbelangande giorde in-
qvisition, efter han der till haft skiählige orßaker, som aff
actis och partternas bekiännelße är att finna (2) off-
wanbe.te Anders Perßon i Räninge, efter han är död, kunde
Rätten sigh med det straffwärdige tubbandet och mascopie
han uthi lijfztijden föröfwat med offwanbe:te Kierstin Pers-
dotter icke wijdare befatta, uthan lembnade honom under
Gudz domb (3) och såsom hustru Karin intet med wittnen
kunde öffwerbewijsas witterligen der uthi participerat,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1150 / sid 11 (AID: v206170.b1150.s11, NAD: SE/VALA/0382503)