Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1470 / sid 75 (AID: v206170.b1470.s75, NAD: SE/VALA/0382503)
74
Nilßon, emädan han och för sin persohn warit med då
cap. Lieutenanten H.r Hammarskiöld mördades, och sku-
tit honom ihiäl, som aff Kongl. May:tz breeff aff
hufwudqvarteret Sörkiöping är att förnimma, det
han sigh sielfwom till ett rättmätigt straff och androm
till sky och wahrnagel (1) lefwandes råbråkas och
(2) sätties på femb stegel, dhe andre twenne hals-
huggas, hufwuden sättes på Påhlar, och deras kroppar
läggias heela sedermehra på steglen; Snapphanepoicken
anbelangande, för dhe H:s Nådes höghwälb:ne H.r Landz-
höfdingens interponerade ordres öffwer honom allenast
ransaka och icke döma, uppskiötz dermed till deß
wijdare godtfinnande; der höghwälb:ne H.r Landz-
höfdingen will denna domb och ransakning antingen
med H.s Kongl. May:tt eller höghlofl. Kongl. hoff-
Rätten communicera förra än executionen anstäl-
les, sådant lembnas i deß wijdare godtfinnande.
 
Samma dagh och ibland andra ährenders förrättande,
inställte sigh för Rätten, skiußrättaren i Bärga går-
den och Piätteryd Sochn be:dh Swen Anderßon,
berättandes hurusåsom för någon tijd sedan haar der
i församblingen tilldragit sigh een sådan casus, Nem-
ligen, att ett gifft quinfolck wed nampn Ingeborg Swens-
dotter i Hökalt, crone i förbe.te Sochn, hafwandes een
 
  /: Soldat
75
soldat till man, haar bedrifwit eenfalt hoor med Håkan Lar-
son i samma gård och Sochn, då warandes ogifft men
nu inträdd uthi ächtenskap, tillförenne oberychtad, och uthi
een sådan last icke befunnen, be.te Kåhna haar igienom
dem emillan föröfwat umgiänge blifwit hafwande och sökt
eensligheet wed sielfwa födzlen, och effter födzlen lagt fo-
stret å löhn, hwarföre och hon på färska gierning bliff
aff be.te skiußrättare grijpen och förder hem till hans, 
och skulle wara der så länge han sådant med Ländzman-
nen fick communicera, emedler tijd skiär hon sielf stru-
pen aff sigh, och i så måtto omkom, men litet förr än
hon dödde läste hon halfwa bönen aff iagh fattigh syndigh men-
niskia, begiärandes prästen, men förra än han kom, war
det med henne beställt, att så i sanning war passerat,
wittnade nämbdemannen som bor der i Sochnen Joen
Krååk, Skiußrättaren Swen Anderßon och flere; Sam-
mangången eller och häfdandet kunde förbe.te Håkan Larßon
som närwarandes war icke förneka, men att han till fo-
stretz förgiörande warit i råd med kåhnan, kunde honom
det ingen bewijsa, der till han och wed tillfrågande och der
effter flijtige ransakande alldeles och eenständigt nekade;
detta måhl togh Rätten uthi noga betänckiande, och
funno skiähligt sigh der öffwer således uthlåta; att
emädan be:te kåhna som skiußrättaren wittnade warit
wed sitt fulla förstånd, kunnandes den tijden icke den
 
  /: rin-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1470 / sid 75 (AID: v206170.b1470.s75, NAD: SE/VALA/0382503)