Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1340 / sid 49 (AID: v206170.b1340.s49, NAD: SE/VALA/0382503)
48
afflednas arffwinge i allt både löst och fast, uthan någon an-
nan arfwinges tillträdande eller qwälliande, Men effter den
igienlefdas affgång, må stå arffwingarne å bäggia sijdor fritt
sigh emillan byta, hwad då finnas kan, det bästa dhe kunna
och gitta, hwilcket deras Testamente kan wara skiähligt, emädan
dhe sin ringa ägendomb sielfwa igienom Gudz wälßignelße, sin 
anletes swett och modiga arbete sammanskrapat haffwa. Alt-
fördenskull aff den lofl. Häradz Rätt tienstl.n å bägges deße of-
wanbe.te redelige ålldrige folckens wägnar begiäres här medh, att 
detta deras Testamente måtte gillt giöras, i häradz protocol-
let annoteras och med domb stadfästas måtte.     wijdare
till yttermehra wißo, att sådant är dem emillan aff frijwilligt
samtycke slutat och stadigt hållas, och aff ingom född eller ofödd
förandras skall, med deras bägges egne Nampn här under be-
kräfftas. Annerstad d 16 Junii, 1679.
  Swen Jönßon
        och
  Elin Larßdotter i Extorp
Sålunda wara aff frijwilligt och moget betänckiande emillan
denne redelige åldrige folcken slutat och affskiedat, Attesterar.
  Johannes Wallinus
  A. p. t. p.

Emädan wij undertecknade ächta folck uthi det hellga ächten-
skaps ståndet Tiugu Nije Åhrs tijdh haffwom sammanlefwat, Gudh och
oß uthi wår ächta säng med lijfzfrucht och fyra barn wälßignat,
them och effter åhren behagat igientaga och i en Sal. stund hädankalla; deß
lijkest och hwad godt uthi löst och fast wår ägendomb kan wara aff
Gudi Nådel.n förlänt, mehrendehls igienom bägges wåras flijt
mödo och arbete, än gienom Arff är förwärfwat och undfångit;
Wij och för twå åhr sedan här på gamble gräntzen boendes uthi den-
ne warande krijgztijdh aff Snapphanarne illa plundrade och röf-
wade, fasttagne och så till hälßan skadde, att een intet i denne
werlden kan wederfåhs som för ögon står till att see, brede wid det
man måst sigh sielf med penningar uthur deras händer ranzioner
 
  /: och
49
och så sitt lijff Salvera, så äre wij icke nu såsom tillförenne för
åhrens tilltagande och swagheten skull, wårt goda och qwarlembnade
ägendomb i een eller annor måtta föröka, uthan med största be-
swähr wed macht hålla, wetom ey heller effter Predikarens ord
wår tijdh, eller hwad i medler tijdh kan hända och skie; Förden-
skull tyckes oß rådeligit och nödwändigt wara, att wij i tijden
och wälmachten testementere hwart annat oß emillan hwadh
uthi wårt bohagh kan finnas, så att hwilckenthera aff oß lefwer
effter den andra, måste det behålla Omolesterad för den dödas
Arffwingar, och sigh till uppehälle i lijfztijden haffwa förbehållit,
det bäggie ächta maarne tillhopa kunde försambla, änteligen att
bohaget intet förbytes förr än wij både ärom i herranom affsomna-
de; och på det denna wår testamentzskrifft alldeles skall blifwa
oryggeligh, krafftigh och oklandrat, begiäre wij brede wed wåre
Nampns underskrifwande, icke allenast wår kyrckioherdes egen
hand, Nampn och Signete, med kyrckiones Sexmäns Nampn
och Bomärcke, uthan och förmode wälb:ne herren H.r Hä-
radzhöfdingen och Assessoren sampt den lofl. Rätten så-
dant wille verificera. 
  Nils Gummeßon i Boda,
Marckaryd d 15             och
junii 1679. Anna Nilsdotter
Thenna Testsamentzskrifft wara uppläsen wid Marckaryd, och
emillan förbe.te Echta folck sålunda belefwat och föraffskiedat,
som före skrifwit står. Anno, die et loco ut Superilis.
        wittna,  
  Carolus Bolhemius  
     
  Larß Tufweßon i Bößalt Jöns Erikzson i Exhullt,
  Nils Swenßon i Eekhullt     N.
Påfwel i Fläßeryd P.
  Påfwel i öfra giällareböke   P. Per Håkanßon i
    Wekabo X.
  /: Emädan
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1340 / sid 49 (AID: v206170.b1340.s49, NAD: SE/VALA/0382503)