Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1100 / sid 1 (AID: v206170.b1100.s1, NAD: SE/VALA/0382503)
[tom sida]
1
Anno 1679 d 17e January hölltz ordinarie WinterTing medh
Allmogen aff Sunnerbo härad uthi giästgifware gården Liungby i
Liungby Sochn, der öffwer warandes Landzhöfdingen uthi Cronobärgz
Lähn och det underliggiande Bleking, Wälb:ne herre H.r Gu-
Staff LillieCrona, Assessoren och häradzhöfdingen wälb:ne H.r
Nils Nilßon Lindegreen, Jämbwäl Cronones Befallningz-
man dersammastädes wälbet:de Abraham Liungbergh, deß
lijkest offwanbe:te häradz wahnlige Nämbdemän Nembl.n

  Per Jonßon i Snälßböke, Knut i Biärnaryd,
  Joen i Wiggåsa, Joen i Siuhullt,
  Joen Krååk,
Per Jonßon i Bärghem,
  Knut Bengtzson i ößlöff, Oluff i Teßåhs,
  Larß i Wästerhullt,
Jöns i Dommaryd,
  Åke i Båckaboda,     och
Joen i Smeamåhla, som
 
nu uthi den affledne Nämbdemannens Per An-
 
derßons ställe i Bärghem, med Rättens eendrächteli-
 
gen giorde consens och samtyckio, sättes och eligera-
 
des till ordinarie Nämbdeman, hwilcken och tillfö-
 
renne sin domare Eed afflagt, tagandes der med
 
sitt säthe som een ordinarius wed Rätten ibland dhe
 
andra Nämbdemännen.

Enähr Rätten således ordenteligen war sattne, och Tingzallmogen
inkallat, lyftes och Publicerades ordinarie häradzTing, med dhe forma-
lier, som Sweriges Lagh och laga stadgar uthöffwer slijke tillfällen
dictera och föreskrifwa, sedan det beställt war, forttfors med upp
bådra, blifwandes då efterfölliande gårdar och hemman solenni-
ter uppbodne Nembl.n
 
Tijakiöhlna i Götheryd Sochn belägen, bleff efter Ryttemästarens wälb:ne
H.r Carll Skunckz umbodzmans begiäran, proclamerat och uppbodit,
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1100 / sid 1 (AID: v206170.b1100.s1, NAD: SE/VALA/0382503)