Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1110 / sid 3 (AID: v206170.b1110.s3, NAD: SE/VALA/0382503)
2
det han sigh för 400 dahl.r S.r m.t aff H.r Johan Gyllennie-
 
Rooth skall tillhandlat,
1 g.
   
Äffwenwähl 1/6 i fallnaweka effter Erlandz begiäran dersam-  
mastädes som han sigh tillhandlat, och huru han samma siät-
 
ting wederböranderne betalt, bleff honom aff TingzRätten im-
 
ponerat att uppwijsa ett trowärdigt qwittobreeff, och det innan
 
han der på skiöthe bekommer
1 g.
   
J lijka måtto uppbödz Ullfwarydz gård i Marckaryd Sochn belägen,  
Hwilcken giästgifwaren dersammastädes Nils Nilßon, sigh
 
för 100 dahl.r S.r m.t aff för detta häradzskrifwaren Johan
 
Gisesson skall tillhandlat, hwilcket kiöp, han lofwade förmedelst
 
kiöpebreeff och den dem emillan giorde affhandling wed Rättens
 
anfordran uppwijsa,
1 g.
 
 
deßlijkest uppbödz uppå Capiteinens H.r Johan Scheibe reqvi-
 
sition, frälßegården Hullie i Bärgha Sochn belägen, den
 
han sigh aff General Majoren Hans Ullffsparre tillhand-
 
lat, hwilcket han frambdeles med Original kiöpebreeff
 
lofwade bewijsa
1 g.
 
 
Sammaledes uppbödz ¼ i Stora Boaryd, som för detta Ländz-
 
mannen Jöns Olufzson sigh tillhandlat,
1 g.
 
 
Miäridt Skattefrälßehemman läth Majoren wälb:ne H.r Ale-
 
xander Lagergreen uppbiuda för innestående uthlagors rest
2 g.
 
 
½ hemman i Kiöhleboda i Giötheryd Sochn, läth i lijka måtto
 
wälbem:te H.r Major för uthlagors rest uppbiuda
2 g.
 
 
¼ SkatteJord i Hyalt i Ryßby Sochn, läth Nils Clemetzson
 
uppbiuda
2 g.
 
 
Halftredie tunneland i Södragården i Fallnaweka, läth
 
Erland Olufzson i Skira uppbiuda
2 g.
 
 
Twedehlen och 10 skieppeland Jord i Skira läth Jöns Olufz-
 
son i Skina uppbiuda
2 g.


 
 
 
 
 
3
Ett tunneland åker och der till äng i fotatorppet i Ångelstad Sochn,  
der till med 20 Skieppeland åker och äng i bem.te fotatorpp, såsom
 
och tree och trefierdedehls skieppeland Åker och der till Äng i offta-
 
be.te fotatorpp, läth LandzSecreterarn i Jönkiöping wälbet:de Jsrael
 
Gunnarsson uppbiuda som han sigh tillhandlat haffwer, det han
 
med original kiöpebreeff der på bewijste
2 g.
   
Sex skieppeland Jord i ijffla, läth Jonas Arfwedzson dem han  
sigh förpantat, såsom een hypothee uppbiuda,
2 g.
   
Fotatorpp i Ångelstad Sochn, der aff läth LandzSecreteraren i  
Jönkiöpingz lähn wälbet:de Jsrael Gunnarsson uppbiuda som
 
han sigh tillhandlat hafwer, Nembl.n 15 skieppeland
3 g.
   
Frälßegården Åby, tillhörigh fru Elin Hård, låter H.s Ehrew:ht H.r
 
Swen Tiliander Kyrckioherden uthi Piätteryd på pant uppbiuda
3 g.
 
 
½ gården i Liungby giästgifwaregård, uppbiudz och
3 g.
Uhlarp i Ångelstad Sochn, och Ångelstad i samma Sochn uppbiudz
 
och som een pantt
3 g.
 
 
Karin Böriesdotters SkatteJord i Långhult i Hynneryd
 
Sochn uppbiudz
3 g.
 
 
            I lijka måtto 3? gången giästgiffware Per Nilßon i Skien
 
Twå femtingar i Lijagården Skien,    lät uppbiuda twå
 
Tunneland Jord i näst offwanbe:te gård
3 g.

Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande, inställte 
Ländsmannen Kiähl Andersson i Tanßiö ett ogift qwinfolck på 
paß 17 eller 18 åhr gammalt, och så mycket witterligit är till förenne
intet besåfwen, be.dh Märidt Jacobzdotter i Skrubbery och Hynneryd 
Sochn, warandes född aff ächta säng, det samma ratione officy 
anklagandes, som och sielf bekiände, att hon blifwit hafwande giord 
aff een Ryttmästare be.dh Biörnbergh, under Marchen som skied
de förledna Sommars neder till Skåne, och Gud bättre, det 
för ingen för födzlen uppenbarat att hon war hafwande, sökt och 
eensligheet wedh sielfwa födzlen, och efter födzlen lagt det å löhn
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1110 / sid 3 (AID: v206170.b1110.s3, NAD: SE/VALA/0382503)