Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1320 / sid 45 (AID: v206170.b1320.s45, NAD: SE/VALA/0382503)
44
offwanbe.te hustru Ingiell Bengtzdotter som war klagande, och dhe
penningar och pertzedlar som brodren skall lånt, och säger sigh
betalt, kunde hon sin broder der uthi Contrarium intet bewijsa,
ey heller han sigh samma lånte penningar och pertzedlar con-
tenterat, dy resolverade Rätten effter wijdlyffligt tahl och
gienswar aff partterne, att förbe:te Erich sigh samme lånte
penningar och pertzedlar deras Sal. föräldrar betalt # som dhe
#Skall med sins lijfflige eedh verificeraa nästkommanhe Tingh, gitter han
eedhen gångit man derföre saaklöös, hwar och icke gånge så dhe penningar
och perzeedlar hwillcka han nu säger sigh betahlt
hwilcka stå obetalte och här offwanbemähles, dem emillan pro-
portionaliter till bytes, broder tage der aff broders lått, och Sy-
ster Systerlutt effter Lagh;   hwad anbelangar dhe 26 dal.r S.rm:t
han bekiänner sigh uthom detta sin Syster wara skylldigh, skall han
uthan all förewänd eenskyllan, uthan uppskåff och med det forderliga-
ste betahla.
 
Samma dagh insinuerade Åboerne i Alenskiöp och Traheryd
Sochn ett Attestatum underskrifwit aff H.s Ährew:ht H.r Probsten
i Giötheryd M:ro Andrea Dryandro, daterat Giötheryd den
15 Junij 1679. lydandes ord ifrån ord som föllier.
 
Anno 1676. d 22 Octobris, när kongl. Armeen een stoor
dehl uthi uthtåget stod i Alenskiöp och Traheryd Sochn öffwer
natten, besynnerligen många Regementer rytterij som uppfyl-
te huusen, heela giärdet, hagar, Landzwägh på båda sijdor uthom
giärdet, som hwar förbij farande man kan see uthaff deras ned-
slagne påhlar, då togh krijgzfolcket ifrån alla Åboerne i Alens-
kiöp, all den Säd och höö dhe ägde till deras hästar, reffwo
hallmen aff taaken och giorde hyttor aff
kiöp, all den Säd och höö dhe ägde till deras hästar, reffwo
hallmen aff taaken och giorde hyttor aff, reffwo ned giärdesgår-
darne rundt omkring giärdet och hagarne, och brände upp; deßför-
uthan togo dhe effterfölliande Creatur, som här Specificeras
för hwar åboen, Nembl.n ifrån
  Nils Nilßon    
  Boskap 4 st.  
  Gietter 14 st.  
  Swijn 5 st.  
  Häst 1 st.  

  /: Per
45
  Per Tornaßon    
  Boskap 11 st.  
  Gietter 7 st.  
  Fåår 6 st.  
  Swijn 3 st.  
  Häst 1 st.  
  Stoo 1 st.  
       
  Sahl Jacobz på samma tijdh,    
  Boskap 1 st.
 
  Fåår 6 st.
 
  Swijn 3 st.
 
  Häst 1 st.
 
       
  Per Jonßon    
  Gietter 5 st.
 
När Guardiet drogh uth, slogo dhe upp dörarne i husen
och togo sin koos hwad Näringzmedell der kunna finnes, ser-
deles haffwa dhe illa gått åth Per Tornaßons huus, tagit bortt
på Fähusen och Laduhusen biälckarne, Spänmen och lächten,
lembnandes bara wäggarna igien, bakarestugun bruto dhe medh
ryggåsen på, och hade welat tagit taakbräden till hyttor, men
arbete bleff dem för mycket;   Järnen refwo dhe undan
ängnen, och togo bortt så att ungnen måste förfalla, Lod Tillior-
ne togo dhe alla bortt. På Per Jonßons Lolada om 16 al.r lång,
togo dhe bortt alla skifften så och Loon, J lijka måtto Jacobz lada.
detta således /: deß wärr :/ wara passerat, wittnar och betygar sam-
ptelig Traherydz försambling, sampt och Nämbdemännerne An-
ders i Ooshullt i Marckaryd Sochn och Joen i Siuhullt i Giöthe-
ryd Sochn, sampt och Larß i Wästerhullt i Nyttia Sochn, hwilcka
thenne skaden haffwa warit kallade att besichtiga.
detta på Förßamblingen wägnar underskrifwa och bekräffta.
  Andreas A: Dryander.
Giötherdy d 15 Præp: et Pastor in Giötheryd.
Junii A.o 1679.  
  /: kyrckio-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1320 / sid 45 (AID: v206170.b1320.s45, NAD: SE/VALA/0382503)