Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1360 / sid 53 (AID: v206170.b1360.s53, NAD: SE/VALA/0382503)
52
Wedh samma tijdh och tillfälle inställte sigh för Rätten, ähr-
ligh och danneman Per Månßon i HiuhlsNähswijk,
insinuerandes ett kiöpebreeff med trowärdige wittnen bekräf-
tat, aff Bärghem d 20 Junij åhr 1668. hwaruthinnan be.te
Per Månßons föräldrar Måns Perßon och deß hustru Bo-
thell Nilsdotter tillstå och bekiänna, huruledes dhe dehls för
ållderdomb, dehls för deß långliga siukdomb och andra weder
wärdigheter, äre förorßakade att sällia deras Sohn offwanbe.te
Per Månßon och hans hustru Beerta Nilsdotter deß gård
bem:te Hiuhlsnähswijk, med Åhladam, qwarn och alla till höran-
de ägor, till ewärdeligh ägendomb, för penningar 100 dahl.r
S.rm.t hwilcka dhe och tillstå sigh richtigt aff honom uppbu-
rit och anammat, inläggiandes der jämpte een transacti-
ons skrifft aff hamneda d 19 Junij 1679. i lijka måtto
aff trowärdige wittnen ratificerad, innehållandes huru-
ledes Per Månßon och hans Syster Karin Månsdotter
äro sins emillan förlijkte om det ottingzhemmanet i hiuls-
Nähswijk, som dhe bägge kiöpt aff sine Sal. föräldrar, Per
Månßon haffwer der på uthlagt dhe 100 dal.r S.rm.t som offwan
bemähles, och be:te hustru Karin Per Månßons Syster Tiu-
gu dal.r S.rm:t; Nu emädan såsom Per Månßon haffwer
till sigh förpantat någon jord uthi Hiulsnähsa gårdh, aff Sal.
Jöns Nilßon, för dedh som Per månßon hullppitt Jöns till sine uthlagor, altså gifwer Per Månßon
sin Syster Karin så många Skieppeland uthi förbe.te pante
Jord, som hon haffwer uthi torppet hiulsnähswijk att fordra
och der hustru Karin blifwer klandrat på pantejorden, går
hon till sin Jord igien uthi förbe:te torpp, emedler tijd förnekar
icke hustru Karin Skiötesbref för sin broder Per Månßon på
offwanbe.te Åttingzhemman JulsNähswijk, som deras Sal. för-
älldrar för detta åbodt, det och hon för Rätten tillstod och bejakade,
således som offwanbemähles dem emillan transigerat och aff-
handlat wara, hwar öffwer och Per Månßon begiärade aff Rät-
 
  /: ten
53
Rätten Confirmation och stadfästelße igienom skafft och Ting-
skiöthe;     Hwilcken Per Månßons begiäran Rätten togh i
betänckiande, finnandes den samma skiähligh, hälst emädan
samma Åttingzhemman effter Lagh warit uppbudit, såsom och
sedermehra stått deß laga tijdh, den Sweriges Lagh uthi det an-
dra Capitel i Jordeb. L.L. föreskrifwer, är och icke heller lagha
klander som Tingskiötet hindra kunnat, emedler tijd i Rät-
ten inkommit, uthan der medh lagl.n procederat som offwanbe-
mähles;    Alltfördy dömbdes förbe:te kiöp och transaction kraf-
tigh och gill, stånda och intet återgånga.
 
Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande, inställte
sigh för Rätten Ländzmannen Nils Jonßon i Brusarp, ankla-
gandes een medållders man och bonde Nils Jönßon, boendes
i Älinge, warandes ett skatte frälßehemman i Hamneda Sochn
och Sunnerbo härad beläget, som för någon tijd sedan beskyllt
sin Stiuffdotter Kierstin Larßdotter /: hwilcken låtit sigh för nå-
gon tijdh sedan besåfwa, och i så måtto föröfwat lönskeläger hwar-
före hon och wederbörligen plichtat :/ för tiuff, i thy hon skulle
stulit ifrån honom och uthur hans wisterhuus, bröd, gryn och
andra maatwahror, hwar uppå bem.te Jöns Nilßon tager een
töhm, der med han binder henne wed een leedstållpa, begiä-
randes han Ländzmannen der öffwer justitiens Skieppande;
Nils Jönßon som tillstädes war, och hörde Ländzmannens klago-
måhl, kunde intet neeka uthan icke så wore passerat, men
säger sigh till att binda henne wed leedstålpen blifwit förorßakat,
såsom hon icke allenast då uthan flere reesor warit i hans wister-
huus och tiufnad bedrijfwit, men till att affskräckia henne flere
gånger gå dijt, togh han henne och bandt henne med een töhm, och
tiufnaden som han fant på henne, bandt han på ryggen, låtandes
der medh stå henne någon tijdh; Bem.te Kåhna framkallades och
alfwarsamligen förehölltz att bekiänna om hon till slijkt wore skyl-
digh, efftersom Nils Jönßon med inga wittnen kunde henne, att
haffwa föröfwat i deß wisterhuus någon tiufnad, binda och öf-
 
  /:wer-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1360 / sid 53 (AID: v206170.b1360.s53, NAD: SE/VALA/0382503)