Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1170 / sid 15 (AID: v206170.b1170.s15, NAD: SE/VALA/0382503)
14
han om een Söndagh warandes drucken, kommit till Kyrckian 
i Wråå sochn, öffwertygandes honom, att sedan prästen sagt 
wälßignelsen, men lykwist stått på Predikostohlen, haar han begiärtt 
aff prästen öffwerliudt skåtz måhl eller wittnesbörd, och der med 
stygit på dören, och i uthgåendet stött Jöns Gudmundzson i 
Biärßeryd i huffwudet med handen, doch lykwähl uthan blånad 
eller blodwyte, hwar emot fendrichen intet kom ney weder, detta 
ährende togh Rätten uthi nogha öffwerwägande, och emädan (1) 
detta pröfwades wara een stoor öffwerdådigheet och exess begången 
aff fendrichen, att han under Gudztiensten bedreef ett så 
stoort Scandalum, och öffwerliudt uthi fyllerij beiärade och ro-
pade om wittnesbörd då prästen Sacra tracterade och war på 
predikostohlen, församblingen icke till ringa förargelße, och gudz
tiensten sammaledes till wahnwyrdan, alltså bleff han fällter att 
bötha 40 marker Smt för begånget Zabbatz brott, efter zabbatzbrottz
placatet, der till med 40 marker för stötandet, i kraft aff offwanbe:t
placat ad pios usus, och ändå gifwa deßföruthan till Kyrckian
som pastor och Kyrckiones Sexmän finna skiähligt att qvantum, 
hwar med parterna giorde affträde.
 
Samma dagh anklagade Ländzmannen Nils Jonßon i Brusarp fällt
wäfwaren Lars Bengtzson i Sunnerwrå Skatte Crono, Swen Per-
son i Stråalt skatte crono och Larß Gudmundzson Ibid: att dhe 
gått ifrån Gudztiensten som förrättades uppå een Söndagh up
Wråås Kyrckiogård, efter det då war mäßofall, för den exess fen-
drichen giorde i kyrckan strax Evangelium war uppläsit, och när dhe 
kommandes på klåckaregården haffwa dhe sprungit och dantzat i
förßamblingens åsyn, effter kyrckiogården der ifrån intet långt är 
belägen, förßamblingen icke till ringa förargelße, deß lykest Gudz
tiensten och zabbathen till föga mindre wahnwyrdande, drängarna 
 
15
föregåfwo sigh intet willia höra någon fälltpredikan, såsom Gudz-
tiensten låthe på kyrckiogården förrättades, men uthi det öffriga så 
wara passerat som offwanbemähles, bekiände edeligen, Nanne i 
Kränkeboda, och Per Gudmundzson i Emmeboda, hwarföre resol-
verades, att dhe bötha till Wrås Kyrckia hwardera sina 40 marker
för det dhe Gudztiensten och zabbatsdagen så wahnwyrdat och 
despecterat, sampt förßamblingen förargat, i krafft aff uthgångne
Zabbatsbrottz placat, och taga sigh för sådant owäsende enn annan 
gång till wahra.
 
Samma dagh Attesterades, att hustru Maria Fallck, loffwa
de wed Retten då förledet Ting förrättades, att så santt hon
woro ährligh skulle hon möta hustru Chatarina Enes wed det
ta Ting, hwilcken tillsäyielße hon lykwäl intet prästerade.

Samma dagh androgh och anklagade Kiähl Anderßon Bothell Pers-
dotter i Åhlhullt frälße i Marckaryd Sochn, een tillförenne be-
sufwen Kåhna, haffwa hett kiötts beblandellse medh aff Joen Jonßon i högahollma skatte Crone, be:te
Kåhna dömbdes att bötha 40 marker och drängen 40 marker sampt stå up-
Penbara skrifft, drängen dömbdes att gifwa till barnetz föda,
1 kro och 1 tunna Säd, Cautionister äro för böterne Jnspectoren
Nils Nilßon och Ländzmannen Kiähl Anderßon
 
Samma dagh dömbdes Joen Danielßon i Fagerhullt i Agunna-
ryd Sochn, att betahla H.r Måns Cappellanen i Liungby femb dal.r
S.rm.t för een häst, som han för honom i fälltet fördärfwat, hwilcket
war allenast halfpartten aff hästens wärde, effter sådant skiedde
med wåda, och det med det forderligaste.
 
Samma dagh resolverades att Anders Olufzson i Angzhullt fräl-
se i Agunnaryd Sochn, och Jngemar i Stockhullt skatte
frälße, skola bötha hwardera sine 9 marker S.rm.t som med wredz
mode stötz sins emillan på kyrckiowägen hwilcket afflupit
uthan blånad och blodwijte i krafft aff det 13 Cap. i Edz
öhreb. L.L.
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1170 / sid 15 (AID: v206170.b1170.s15, NAD: SE/VALA/0382503)