Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1590 / sid 99 (AID: v206170.b1590.s99, NAD: SE/VALA/0382503)
98
detta Attestatum eenhälleligen aff förßamblingen contribuera-
des A.o die æ loco ut superius, contesterar
Carolus Bolhemius
 
Emädan Larß Jonßon i Håhlabäck uthi Marckaryd Sochn
som een treding i be:te hemman all sin tijd åbodt, aff under-
tecknade uppå heela förßamblingens wägnar ett sanfärdigt
wittnesbörd och så begiärat haffwer om sin ledna skada aff Eldz-
wåda uthi innewarande åhr, så kunna wij icke annat aff ett
Christeligit medlijdande klageligen i sanning bekiänna, än det
sålunda skiedde;     Uthi hans frånwaro om Natten d 25
Martij nästförgångne uppkom elden i hans huus, aff hwad
orßak, okunnogt, och så hastigt alla upphusen itände och öffwer
gick, att ingen i gården bleeff der warße förr än allt stod i
liusan låga, hustrun med både barnen innebrände, att han om
mårgonen hemkommandes, fantt hustru, barn, husen med allt
det uthi dem war i brand och Asko lagde, intet mehra aff sitt
bästa goda ägde än kläderne på kroppen som han stod uthi, så-
lunda störstedehlen aff sin timmeliga wälfärd borttmist, är
emot sine 70 åhr, förmår ey som tillförenne, aff ållderdomb
swagheter förmeenter wijdare sig förkoffra, Gud tröstate i
beware hwars och eens maka, barn och wårdnat för eld och
wåda, låte een alldrigh skie någon wägz borttreesandes i slij-
ka måtto sin wårdnat hemkommandes igienfinna för Chri[..]
skull;   Till yttermehra wißo med egne händers och Bomär-
kes underskrifft bekräftes. Actum Marckaryd d 16 qvemn. A.o 1679.

  Larß Tuffweßon i Bößalt Jöns Erikzson i Exhullt
  Påffwel i Fläßeryd Per Håkanßon i Wekabo,
  Nils Swensßon i Eekhullt Påhl i Giällareböke,
    Subscripsit
    Carolus Bolhemius
  /: Allden-
99
Alldenstund alla åboerne i Misterhuulta by uthi Marckaryd Sochn,
sammaledes aff undertecknad ett trowärdigt Sochnebewijs wä-
get och nödwändigt anmoda, så betygom wij i sanning om dem,
att A.o 1676. effter Michaëlis tijd när wår Armee uthmar-
cherade åth Skåne, miste all deß åhrs gröda sampt några sine
hästar, strax och der effter i samme by, ett heelt Regemente
aff findska folket i 3. dagar inlagde, huus och taak förstörde
hwad qwarlembnat aff dhe förriga, förtärdt;   Anno 1677, det
litzla dhe då förmåtte Såå, med gräset uppätit, uthan det
allenast behållit som dhe sielfwe kunde achta för hästar, A.o
1678. lijka så dem i händer gångit, hästar och Swijn affwärf-
ningz folcket aff hända. uthi innewarande åhr Sådt några Åkrar
som dhe ingiärde, gräset allt medgångit, hwad då lembnat och i
huusen insamblat, nu aff Krijgzfolcket mästepartten borttagit,
så är det wist att dhe tree gårdar näst wijd Marckaryd beläg-
ne, största lasten och tungan i alla denne åhren hafft haffwa,
det wälbet:de Befall.n Abraham Liungbergh ey okunnogt är,
som tidt och offta deras giästning sedt haar;   Till wißo wij un-
derskrefne med wåra egne händer och Bomärckie wittna. Da-
tum Marckaryd d 16 Novemb: 1679.
  Larß Tuffweßon i Bößalt Jöns i Exhullt
  Påffwel i Fläßeryd
Nils i Eekhullt.
  Per Håkanßon i Wekabo Påhl i Giällareböke.
 
Offwanbe:te Attestata blefwo för Rätten uppläsne, der effter
med all flijt inqvirerat, och sidst så aff Nämbden som kringstå-
ende Tingzallmoge bewittnat sanfärdighe, och således wara
passerat som offwanbemähles etc.
 
Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande in-
ställte sigh för Rätten jnspectoren wälbet:de Jöns Jonßon
i Goaryd, begiärandes ett sanfärdigt Häradz Attestatum öf-
wer någre Salltpettersiudares tillstånd, hwilcken begiäran
Tingz Rätten honom icke kunde wägra, uthan med flijt
der effter ransaka och inqvirera, uppå hwilcken inqvisition
 
  /: nämbden
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1590 / sid 99 (AID: v206170.b1590.s99, NAD: SE/VALA/0382503)