Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1400 / sid 61 (AID: v206170.b1400.s61, NAD: SE/VALA/0382503)
60
Samma dagh in för Rätten bekiände fälltwäfwaren Larß i Håå, 
det han haar tagit aff Karin Nilsdotters i Snälsböke mans Påhl 
Bothelßons efterlåtenskap som bleff död i Skåne, En häst för hwilcken
han sedermehra fått 10 dal.r Smt och allenast der emot kåstat på 
hans Jordafärd 1 dlr Sm:t, thy resolverades, att be.te Larß i 
Håå, gifwar åth Karin Nilsdotter dhe öffrige 9 dal.r Sm.t och
behåller den enne dal.rn som han på den dödes jordafärd kåstat, 
hwar med partterna giorde affträde.
 
Samma dagh resolverades att Simon Månßon i Romborna
Annerstad sochn skall gifwa 12 dal.r Sm:t till Ingierd Nils-
dotter i Håkanhult i Wrå Sochn, härflytande på deß Sons knechte
leega som döder är, och han sökia sådan bem.te Ingiärd Nils-
dotters Sons resterande rothepenningar, det bästa han kan och 
gitter, hwar medh partterna wäl förlikta giorde affträde.

Samma dagh resolverades, att såsom i sanning befans, det effter
Munsterskrifwaren Larß Swenßon i Hallarp som döder är, finns
ingen ting hwarcken i löst eller fast, det många så aff Nämbd…
som aff närwarandes allmoge bewittnades santt wara, och deß
änckia lijkwist aff deß Creditorer om betalning mycket mole-
steras, det concursus creditorum till nästkommande Larß-
mäßodagh skieer, till hwilcken tijd alle Creditorerne blef-
we tillsagde infinna sigh der sammastädes, finns ey godz till
fulla giällda, tå fälle aff allom giäldom slijkt aff marck som aff man
i krafft aff det 22 Cap. i Erfdeb. i L.L.
 
Samma dagh bleff Elin Joensdotter i Biörstorp i Hamnada
Sochn solldat hustru befrijader för Dragounens Eskell i Ehn i
Hamnada Sochn prætension och åtahl, anbelangande någre
rothepenningar han aff henne fordrar, så wijda som han inte
för lagh och rätta sin fordran kan bewijsa sann wara.
 
  /: Effter
61
Effter det befans att een koo är pijghan Kierstin Swensdotter aff Knechten
Jöns Marckußon i Ehn Olagl.n ifråntagen, hwilcken koo hon
sigh aff bem:te knechtz broder Eskill förpantat för 4:ra dlr S.rm.t och
[..] mkr befans och det pijgans fader Swen Simonßon i ijsiöya, koen
en långligh tijdh födt, är och samma koo uthan be:te penningars re-
stituerande olagl.n henne ifråntagen; altså resolverades att koen
tages igien med det forderligaste, och tillställes pijghan som hen-
ne sigh hypothicerat, och sådant allt medh räntta.
 
M.r Nils Liungbergh uhrsächtade sigh att detta Tinget swara uthi
Sal. Erikz StyfzSon i Sickinge Erich Håkanßons saak emot
deß farbroder Sal. Gumme i Oosbärgh, hwilcken uhrsächt
Rätten approberade, brefwet lades ad acta.

 
Uthi den twistige ventilerade saak emillan Elin Pers-
dotter i Wärßet i Ångelstad Sochn på den eene
sijdan kiärande, deßlijkest Erick Månßon i Oden-
siö och Rööshullt boende, på den andra swarande,
beträffande här under specificerade saker och effterlå-
tenskap som be:te Erick Månßon till sigh tagit då be:te 
Elin Persdotters man dödde i Låckabäck i Unnaryd
Sochn, är detta TingzRättens domb och uthslagh i Sun-
nerbo Härad, affsagd å rättan Tingstad Hamnada
uthi wederbörandernars närwaru, d 19 Junii 1679.
 
Förmedelst dhe wichtige och pondereuse skiähl in actis, dömbdes för-
bem:te Erick Månßon i odenßiö Sochn och Rööshullta gårdh
boende, uthan det ringaste upphåll restituera Sahl. Per
Månßons hustru Elin Persdotter och bägges deras barn
och Ächta lijffzarffwingar effterfölliande saker,
 
  /: Een
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1400 / sid 61 (AID: v206170.b1400.s61, NAD: SE/VALA/0382503)