Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1520 / sid 85 (AID: v206170.b1520.s85, NAD: SE/VALA/0382503)
84
Kierstin Persdotter wittnade och så eedeligen, sigh hördt det fendri-
ken kallat honom Per Gudmunsson MäreTiuuff; denne saak
uppskötz till andra dagen, att Rätten sigh så mycket bättre
kunde få råderum sigh omhuxa, alldenstund man mehra aff part-
ternars tahl och gieenswar, beträffande samma saak, intet kunde
finna notabelt, begiärandes att partterne då wille komma till-
städes ad audiendam sententiam, men bonden Per Gud-
munßon stack sigh undan, derföre bleff med domens pu-
blicerande uppskutit till nästa Ting, och tillsagt Ländz man-
nen att han producerar bägge partterne för Rätta, då dhe med
Gudz hielp skola få det dhe rättmäteligen förtient haffwa.
 
Der efter dömbdes Majoren Manhaftigh Bengt Nilsson i 
SunnerWrå Crono, att förwärckat 9 mkr S.rm:t för det han up-
på kyrckiowägen slagit för någon tijd sedan Capitenens Knut Per-
sons hustru i Biärßeryd ett slagh i huffwudet med een kiäpp, 
doch uthan blånad eller blodwijte i krafft aff det 13 Cap. 
Edzöb. i L.L. äffwen och resolverades, det Jöns i Wreet i Oden-
siö Sochn frälße, sampt Mårtten Nilßon i Giällestorp frälße
skola hwardera bötha i kraft aff offwanbe.te Capitel, hwardera
sine 9 mkr. för det dhe uppå Kyrckiowägen om een fredagh
håårdragitz, i lijka måtto haar sådant afflupit uthan blod-
wijte, giordes alfwarligh förmaning till be:te partter deß föruthan
att dhe med slagzmåhl på kyrckiowägarne här effter innehålla,
så frampt dhe icke een annan tijd willia hårdare ansees och straf-
fas, och när dhe uthlofwat bättring, togo dhe sitt affträde. 
 
Wed samma tillfälle kom för Rätten Befallningzmannen och Arren-
datoren wäla:tt Anders Ryman, insinuerandes den uthi Rätten
för detta incaminerade saak, emillan honom och ett Qwinfolck Gun-
nila Gudmundzdotter be:dh, som sins emillan föröfwat kiötzli-
git umgiänge, förmedelst hwilcket be.te Gunnila haffwande blifwit,
warandes och hon förlijkter med 30 dal.r S.rm.t dem hon undfån-
 
  /: git
85
fångit och qvitterat, hwilcket han med klara documenter demon-
strerade och bewijste, samma saak är blefwen den 30 Maij
nästförflutne till det högh- och Ährewyrdige consistoriu-
met i Wexiö remitterat, att om möijieligit warit han Anders
Ryman kunnat blifwi disponerat till ächtenskap med be.te
Gunnila Gudmundzdotter, och det allt in favorem matri-
monii, haffwandes allt sedermehra samma saak hwijhlat
uthi wälbe:te Consistorio, och skall intet kommit till ändskap,
det lijkwist Rätten till detta Ting förmodat och wäntat, nu
förklarar mehrbe:te Ryman sigh ingalunda willia ächta henne,
ehuru TingzRätten på allehanda sätt sökte, honom der till
persvadera, uthan implorerade uthslagh och domb i saken; TingzRät-
ten togh be.te ährende uthi noga consideration och omdöme,
finnandes skiähligt sigh för underbe:te pondereuse och wichtige skiähl
der öffwer således judicialiter förklara (1) att emädan och all-
denstund be:te Qwinfolck är förlijkt med 30 dal.r S.rm:t, det för-
lijkningz Jnstrumentet Soolklart uthwijsar (2) haar be.te Ryman
sigh förklarat, omöijieligen willia med henne ingå något ächtenskap
(3) ey heller kan offwanbe.te Gunnila Gudmundzdotter externo aliqvo signo inpleno bewijsa
det han loffwat [..] ächtenskap
uthan allenast sådant will med blotta orden ährnålla, som uthi
detta intet kan giöra tillfyllest (4) haar och Ryman uthi een rumman
tijdh warit för detta facto stängd ifrån sin Siäls saligheetz me-
dell, till hwilcka att ährhålla han högel.n desidererar, och icke
längre wara uthi ett sådant Epicuriskt och hedniskt lefwerne,
(5) haar och denne saak nu een tijd hwijlat uthi det högh Ährewyr-
dige Consistorio, och att längre der med uppehålla, synes slijkt
procedere löpa emot den hälßosamma justitiens lopp;
Alltså uthaff dhe skiähl in actis, affdömbdes detta föröfwa-
de lönskeläger aff denne werldzlige Rätten, i Anledning aff
Lagh och Kongl. Straffordningen, att han Ryman derföre
plichtar sine 40 mkr och hon Gunnila Gudmundzdotter sine
20 mkr, blifwandes dhe bägge till giärningens wijdare ex-
piation till Ephoros Sacri ministerii remitterade.
 
  /: Samma
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1520 / sid 85 (AID: v206170.b1520.s85, NAD: SE/VALA/0382503)