Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1220 / sid 25 (AID: v206170.b1220.s25, NAD: SE/VALA/0382503)
24
till att ährtappa, wille dhe wåga sigh uthöffwer gambla gräntzen, till
bem.te Tråttatorp i Fagerhullt Sochn, men enär dhe woro kombne uth till
Gretatorppet, finge dhe kundskap det bem.te Snapphanar intet woro
hemma, hwar medh dhe gingo tillbaka sedan dhe giordt afftal sins emil-
lan, att Torßdagen der effter åter mötas åth på samma platz, då dhe
wed den bestämbde tijden och ortten woro samblade, fingo dhe kundskap
att offwanbe.te Joen Jonßons Söner woro nu hemkombne till Tråtta-
torppet, till hwilcket torpp dhe strax togo sin Marche, dijtkommandes
gingo be.te Snapphanar och giärde, hwar med Germund, när han dem
blef warße, med sine Stallbröder stutzade, och wäntade tills dhe skulle be-
gifwa sigh åth huusen, i medler tijd kommer denne fångna Snappha-
nen Tufwed framstickandes, som han berättar ifrån sitt hemwist Han-
satorppet, een stund der effter kommo dhe andre Snapphanarna, då
dhe alla gå inn i stugan, men Germund och hans Cammerater töfwade ic-
ke länge förr än dhe stege till gården, skyndandes sigh till stugan, hörandes
uthi förstugan wed sitt inträde huru det knapp uthi byßelåsen wed Snapp-
hanerna dem uppdrogo, uthan twifwel dhe blifwit Germund med sine Cam-
merater warße, alltså Ståckade han inn be.te Snapphanar, begiärandes det
dhe wille lefwerera åth honom sine byßor skulle dhe få qvarteer, det dhe lijk-
wist intet will giöra, och såsom dhe fruchtade blifwa öffwerrumplade,
efftersom uthi der omkringliggiande torpp ropades, dy satte dhe eld på stugan,
när Snapphanekåhnan det förstod, slapp hon uth, ty hon sade sigh willia
lefwerera Snapphanernars byßor ifrån sigh, springandes med det samma
till een lööndör, den Germund intet blef warße, och släpte der med
Snapphanerna uth, fadren med twenne sine Söner kom på flychten
men hans mågh offtabe:te Tuffwe, när han effter dhe andra kom uth, fin-
go dhe honom uthi flychten, sedan Snapphan giordt wänning och satt
åth Germund sin hake, oansedt den samme klickade, hwilcken Snapp-
hane, som han nu bekiände, ärnade då gifwit Germund sin rest; Sam-
ma Snapphane brachte Germund och hans Cammerater med sigh seder-
mehra hijt upp, Snapphane hijet brann aff, effter dhe intet hade tijd elden
uthsläckia, således är med hans ährtappande passerat och förelupit.
Effterfölliande bekiännelßer giorde bem.te Snapphane effter tillfrågan
aff Rätten.
1.)
Bekiände sigh warit Snapphane nästan ett åhr och under den tijden follgt
  Snapphanar i skough och marck, haffwer och
2.) under Snapphane Capiteens Per Larßons skiällmske hoop och anhang sigh
  swurit, som een tijdh
  3.io
25
Skutit ihiäl femb a 6 Swenske ryttare, kläder, mundterningar, sampt 3.
hästar bytte dhe sins emillan, der aff och Tuffwe participerade 22 skil-
lingar, som han bekiände.
 
Detta partij som offwanbe.te Tufwed föllgt, haffwer alldrigh skutit ihiäl några 4.
Danske, uthan allenast dem som warit aff den Swenske nationen, han och hans
Cammerater haffwa uthi allt det dhe kunnat, både med kundskapers gifwande
och adsisterande hullpit dhe Danske.
 
Att han blifwit Snapphane, säger Tufwe sigh der till wara trugader, aff Capi- 5.
tenen Per Larßon, som är född i Wahnstad i Biärra härad aff een Ländzman,
hwilcken Per Larßon een gång skall kommit till honom med 40 Snapphanar, och
sedermehra bem.te Per Larßon fått åth honom een mkr S.rm.t skall Snapphan
allt sedermerha måst föllia den hopen, dock säger och grufweligen bedyrar sigh ingen
 
Menniskia mördat med sine händer, liggiandes då 6.
J haken med hwilcken han klickade åth Germund twå Kuhlor, förmedelst 7.
hwilcka han welat gifwa Germund sin rest,  
Bekiände och tillstod Snapphan, sigh hafft sin säng och tillhåll om nättren up- 8.
på skinnet der i Hanßatorppet, och på alla sijdor giordt håhl, på det han
dhe kommande kunnat så mycket bättre warße blifwa;     Effterfölliande
bekiände be:te Tuffwe Bengtzson wara ännu der i neigden Snapphaner, 
som hålla dersammastädes till,
 

 
Capitenen Per Larsßon
  Lieutenanten Påhl be:dh, warit besökiare tillförenne i hellßingborgh,
  Per Torre
  Örnhullta Nils

  Larß Jonßon i Tråttatorppet bägge Snapphanens Tuffwedz
  Joen Jonßon Jbm                Swågrar,

  Swening i Biärraböket,  
  Torckell i Kuhnehollm  
 
Jöns Jönßon i Biärraböket
drängiar
  Haijialta Nißen, Pers Sohn i Haijalt  
  Nils Torre haar een löhskåhna hoos sigh,  
  Oluff Torre  
 
Gumme Per i Purckenhullt Corporal
  Lille Jehan på Maßatorppet,
 
Hullta Swen och twenne dhe andre bröderne äro under hara Håkans
  Kiärre Håkan Corporal,                         compagni,
  Ludby Jößen Corporal
 
  /: Tånga
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1220 / sid 25 (AID: v206170.b1220.s25, NAD: SE/VALA/0382503)