Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1380 / sid 57 (AID: v206170.b1380.s57, NAD: SE/VALA/0382503)
56
Ecclesiasticam, Erich Perßon i Tånneryd i Marckaryd
Sochn, Caverade för bägges böther.
 
Samma dagh anklagade åter Kiähl Anderßon een tillförenne
oberychtad pijgha och född aff ächta säng, Anna Assersdotter
i Båshullt Crone i Hinneryd Sochn, som oächta barn Afflat
det hon berättar medh een ryttare Swen be:dh, men att
han war gifft eller ogifft, det wiste hon intet, eller frågade hon
der effter, men berättar honom wara under General Major
wälb:ne H.r Lybeckers Regemente, Ländzmannen säger
att hon är kommen i rychte för Joen Bengtzson i Knapalt Cro-
ne i Hinneryd Sochn, men kunde upphefwet till sådant
rychte intet bewijsa, han Joen Bengtzson bedyrade sigh
intet kiötzligit umgiänge föröfwat medh be.te Anna Assers-
dotter, derföre han och befrijades in till deß honom medh
wittne sådant kan öffwertyghas;   hon dömbdes att böthe
20 mkr S.rm:t, men der så wore att saken här effter yppa
att ryttaren warit gifft, der effter Ländzmannen skall inqvirera
eller och Joen Bengtzson blifwer till bem:te giärningz föröfwan-
de framdeles öffwertygad, skall skaen der med wara ypp[..]
och effter deß omständigheter judicialiter affhullpen blifwa.
 
Noch anklagade förbe:te Ländzman Kiähl Anderßon een K[..]
Karin Simonsdotter i Tanßiö i Hinneryd Sochn, som be-
drijfwit itererat lönskeläger med Swen Swenßon, då
för tijden warande Kiähl Anderßons dräng, bägge ogi[..]
Kåhnan sakfälltes att bötha för itererat lönskeläger s[..]
40 mkr deßlijkest drängen 40 mkr cautionisten för bäg-
ges böther, war offtabe.te Ländzman Kiähl Anderßon.
 
Jtem anklagade Kiähl Anderßon Jöns Påhlßon i Räffwary
Crone i Hinneryd Sochn ogifft, som föröffwat Kiötzligit um-
giänge medh Kierstin Nilsdotter, haffwandes sitt hemwist
i offwanbe.te gård, som tillförenne låtit sigh aff 
 
  ogift
57
ogiffte drängiar twenne gångor besoffwa, Kånan dömbdes för
reiterata Scortatione, förwärckat sine 80 mkr och Jöns sine
40 mkr sampt gifwa till barnafödan een koo och een tunna
Sädh, men effter dhe bägge för Rätten bewilliade medh hwar
andra byggia ächtenskap, alltså frijkiändes dhe för be:te böther,
och det in farorem matrimonii.
 
Wedh samma tillfälle berättade Ländzmannen Zachris Månßon
för Rätten, hurusåsom ett Qwinfolck Gunnil Jönsdotter i Qwens-
löff, frälße i Liungby Sochn, skall wara kommit i rychte, att hon 
warit haffwande, men hwar hon giordt aff barnet, weet ingen,
förbem:te Gunnil Jönsdotter nekade der till eenständigt; Nämbden
æstimerade detta för ett sqwaller, så wijda som icke Ländz-
mannen detta medh det rignaste wittne icke kunde bewijsa,
alltså befrijades och libererades hon per interlocutoriam,
således, att der icke wittne framdeles henne något öffwertygha
och den högste dommaren det i dagzliuset på något sätt behagar
liusligare och handgrijpeligare ähresättia, skall hon derföre
wara libererad och befrijad.
 
Samma dagh anklagade Ländzmannen Zachris Månßon ett
ogifft Qwinfolck, född aff ächta säng, och tillförenne oberychtad,
be:dh Johanna Larßdotter inhyses i Jngelstad torpp, skatte Cro-
ne i Bärgha Sochn, för det att Ryttaren Erich Larßon i Upp-
biörneboda, frälße i Hwijtaryd Sochn medh henne Oächta barn
sammanafflat effter bem:te Erich Larßon war bortta, alltså differerades
detta ährende till nästa Ting, emedler tijdh gick Ländzmannen i
caution för Kåhnan, de judicio sistj æ judicatum solvi.
 
Samma dagh producerade Ländzmannen Per Johansson i Lil-
laRydh ett Ogifft Qwinfolck Elin Mårttensdotter i Giötheryd
Sochn i Giößkiöp Crone, een tillförenne oberychtad pijgha,
och född aff ächta säng, som bekiände sigh oächta ban samman-
afflat medh een dragoun och ogifft dräng, Jöns Nilßon be:dh
i Siuhullt i Giötheryd Sochn som nu är ibland Siättingzkne-
 
  /: chterna
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1380 / sid 57 (AID: v206170.b1380.s57, NAD: SE/VALA/0382503)