Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1300 / sid 41 (AID: v206170.b1300.s41, NAD: SE/VALA/0382503)
40
Joen Anderßon att TingzRätten hoos H.s Excell.tz och Nåde för
honom wille fälla een ödmiuk förbön, det H.s högha Excell.tz och
Nåde behagade /: hwilcken haar dispositionen här uthinnan :/ bewijsa
honom den högha Nåden, att han och hans hustru effter naturlige
Lagh måtte wara närmaste till samma gårdz besittioRätt, så
länge han och hans hustro mächta ährläggia den der aff gåen-
de skatt och uthlagor, hwilcket TingzRätten honom icke kunde
förwägra, uthan detta ährende ödmiukeligen hoos H.s Excell.tz
och Nåde på bästa sättet för honom insinuera, som och här med
till H.s högha Excell.tz och Nådes höghgunstige godtfinnande
och infödde clemence remittteras.
 
Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande, instälte
sigh för Rätten giästgifwerskan i Hamnada hustru Karin
Larßdotter, begiärandes ett sanfärdigt häradz bewijs, öffwer sam-
ma giästgifwaregårdz beskaffenheet, det hon för sine serdeles an-
gielägenheter högt desidererar, och haffwer aff nöden;   Och emä-
dan hennes begiäran uthi thy måhl pröfwades skiähligh, alltså
ransakades och inqvirerades der effter hoos Nämbden sampt
för detta Ländzmannen wäla:tt Jonas Arfwedzson och kring-
stående Tingzallmoge med all flijt, wittnandes för sanning
dhe samptel.n, dhe alldrigh annat haffwa wist eller hördt, än att mehr-
be.te giästgifware gård haffwer warit förmedlat på samma sätt som
han nu är;     Bem.te Jonas Arfwedzson attesterade, det han i
Tiugu fyra åhr warit Ländzman, och intet annat wetat än bem:te
Giästgifwaregård i Hamneda warit een halff gård so han nu är
det och twenne gamble Nämbdemän i Häradet Joen Anderßon
i Horn och Simon Thorßon i Wästerhullt, som igienom döden
för några åhr sedan affgångne äro, det samma som offwan-
bemähles skriffteligen wittnat santt wara.
 
Samma dagh ibland andra ährenders förrättande effter flijtigh
ransakning hoos Nämbden och TingzAllmogen bewittnades
det Nils Jonßon som nu föf tijden är i Stockhollm, att
lära ett lofligit handtwärck, hwar igienom han sigh och dhe
 
  /: sine
41
sine med tijden föda och försöria kan, är födder här i Sunner-
bo härad i Biörstorp by och Hamnada Sochn, aff ächta säng, Chri-
stelige och ährlige föräldrar, hans fader heeter Joen Nilßon een
redeligh Danneman, deß moder Karin Olufzdotter een heder-
ligh Danneqwinna;   Och emädan således som offwanbemäh-
les för Rätta passerade, dy kunde honom effter begiäran det-
ta Häradz sanfärdige wittnesbörd icke wägras.
 
Wed samma tijd och tillfälle inställte sigh för Rätten Jacob
Arfwedzson och hans broder i Nöttia, klageligen gifwandes
tillkiänna, huruledes deras fahrbroder Nils Jacobzson i Böll-
minge förhåller dem deras arffteligen tillfallne jord i Wästra
skattegården i Böllminge och Annerstad Sochn, i så måtto att
han prætenderar Tiugu dal.r S.rm.t honom måtte tillställas, som
han skall uthlagt till deß moder som nu döder är, förra än
be.te bröder i Nyttia må komma till deras legitimam och haf-
wande arfzlått i be.te Jord;   Dem till answar inställte sigh
be.te Nils Jacobzson i Böllminge, uppwijsandes twenne breff,
hwar med han den prætensionen vindicera willa, hwilcka Tingz-
Rätten pröfwade insufficiente, emädan dhe sigh allenast på ett
wittne beropade, uthan för honom samma 20 dal.rs fordran dö-
dade och förnichtigade, för hwilcka Jorden så länge häfftat, haf-
wandes hwar och een arfftagande der till uthan wijdare molest
aff slijkt inspråk macht sin dehl effter Lagh att bemächtiga och
tillträda, hwar med partterne giorde affträde.
 
Samma dagh bleff Kierstin Larßdotter Nils Jönßons Styf-
dotter i Ählinge befrijader för den tiufwebeskyllning han
henne påbördat, Nembl.n uthur deß wisterhuus stuhlit bröd,
gryn och andra maatwahror, effter han be.te sin styfdotter nu
der till icke kan med wittnen binda och öffwertygha, ehuru wäl
han henne derföre bastat och bundit, hwarföre han att plichta
lagl.n dömbder är, som protocollet omständeligare uthwisar, utan
giorde henne offenteligen sielff frij för Rätten, det han uthi
wrede och hastigo mode sådant giordt.
 
  /: Samma
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1300 / sid 41 (AID: v206170.b1300.s41, NAD: SE/VALA/0382503)