Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1420 / sid 65 (AID: v206170.b1420.s65, NAD: SE/VALA/0382503)
64
Samma dagh tingfördes Carll i Hohlbona frälße, som bekiände
sigh belägrat een tillförende oberychtat pijgha, och född aff ächta säng,
Jngiärd Nilsdotter i Brotorppet frälße i Ryßby Sochn, bägge ogiffte
han dömbdes att böthe 40 mkr ohch hon 20 mkr Carll lofwade sigh …
tha för henne den dehl på hennes Saköhren belöper.
 
Samma dagh och wedh offwanbe.te tillfälle resolverades och dömbdes, att
Erich i ottersnähs skall betahla Nämbdemannen Åke i Båckaboda S[..]
Rijkzd.r a Sex mkr stycket, som han aff hans Sahl. fader lånt.
haffwer medh det forderligaste, efftersåsom bem.te Siu Rijkzd.r befun-
nes i den dem emillan slutne förlijkning intet wara inbegrepne.
 
Stämbningz försittiande

Oluff katt Biörckenähs i odensiö Sochn Zätesgård för stäm-
ningzförsittiande emot Kierstin i Strömma, och Katten för
 
Stämbningzförsittiande dömbdes att bötha 24
   
Jacob Börießon i Hållie Skatte Crone för Stämbningzför-
sittiande emot Knut Olufzson i Äpplanähs, och Jacob
 
bortta, böther 24
   
Jöns Jacobzson i Nårret frälße i Annerstad Sochn för swarslösa
emot ijsack Perßon wälb:ne fru Karin Stråles tienare som
 
oexcuserat absenterade sigh, böther 24
   
Per Perßon i Nåckarp i Agunnaryd Sochn frälße för
Stämbningz försittiande emot H.r Silfwerhiellm, och Per
 
Perßon bortta, böther pro absentia 24
   
Mårtten Nilßon i Tårßeryd frälße i odensiö Sochn,
stämbd aff Anders Larßon i Börcköna i samma Sochn
 
för een häst och Mårten bortta, som böther för swarslösa 24
   
Per Ingemarßon i Lönshullt frälße i Agunnaryd Sochn
emot Nils Froeßon i Låfftesnähs, dömbdes för swars-
 
lösa effter be:te Per intet war tillstädes, att bötha
24
  /: uppå
65
Uppå efterfölliande gårdar och hemman gafz skiöthe det
ta Ting, efter dhe för detta äro Laghbuden och Laghstånd
na, och intet klander emedler tydh på dem aff wederböran
derna inkomne, som jnstrumenterne wydare lära uthwysa.
 
1.  Till Landtdommaren i Bleking wälb:ne Hr Nicolaus
Skunck, på frälßegården Jonskiöp som ränttar 7 lb
belägen i Giötheryd Sochn, den han aff öffwerstinnan
wälb:ne fru Margreta Siöblad på Grimarp sigh för 740
dal.r Smt skall tillhandlat.
 
2.  Till öffwersten höghwälb:ne Hr Carll Falckenbergh på 
frälßegårdarne, Höreda hemman Ett, Qwarnarp hem
man ett halftt, Ekenarp hemman ett, Höllminge hemman
ett halftt, Klåckaregården i Hwytaryd hemman ett halftt,
hwilcka hemman räntta /: som och aff sielfwa underskrefne
och förseglade Jordeboken skall uthwysas :/ till 78 dlr 31½
öre Smt, för hwilcka hemman och ränttor höghwälb:ne
Hr Baron Thuro Bielcke tillstår och bekiänner sigh 1600
dlr Smt richtigt och till fullo nöyie den förste penning med
den sidste bekommit haffwa, som sielfwa jnstrumentet wyda
re lärer uthwysa.
 
3.  Till Hr Ährew:ht Kyrckioherden uthi Annersta, Nyttia
och Torppa Sochnar, Mr Johan Wallinum uppå hans hustrus
och deß Swågrars Proviantmästarens Petter och deß bro
der Christierns Oxangiorum arffteligen tillfallne skattejord
i Norregården Skieen; Äffwenwäl gafz wälbe:te Hr 
Kyrckioherde Mr Johan Wallino skefft och Skiöthe uppå 10
Skieppeland Åker, med der under lydande Äng i be:te Norre
gård i Skieen, som han aff Nils Erickzson och deß hustru
Hilla Nilsdotter för 40 Rikzdlr sigh tillhandlat, som kiöpe
och Skiötes brefwen wydare demonstrera.

  /: gafz
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1420 / sid 65 (AID: v206170.b1420.s65, NAD: SE/VALA/0382503)