Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1530 / sid 87 (AID: v206170.b1530.s87, NAD: SE/VALA/0382503)
86
Samma dagh Tingförde Ländzmannen Zachris Månßon
då warande een ogifft dräng, Erick Larßon i Jngelstad frälße,
som bekiände sigh hafft olofl. Kiötzbeblandelße med een tillfören-
ne oberychtad pijgha Jahanna Larßdotter der sammastädes,
Crone, född aff ächta säng, och med henne oächta barn sam-
manafflat, drängen dömbdes att bötha 40 mkr och kånan
20 mkr, bägge undergånge disciplinam Ecclesiasticam
och drängen gifwe till barnafödan een laghgill koo och Een
tunna Rough.
 
Wedh samma tilfälle androgh för Rätten och i sanning be-
fans, det een dräng uppå Sätesgården Bräkentorpp, be:dh
Joen Bengtzson, haar belägrat och oächta barn samman-
afflat med een tillförenne oberychtad pijgha dersammastädes,
Brijta be:dh född aff ächta säng, hwilcken och strax effter
barnafödzlen omkom och död bleff, deßlijkest barnet medh,
drängen be:te Joen Bengtzson för bedrijfwit lönskeläger med
henne, dömbdes att bötha sine 40 mkr deßlijkest undergå
kyrckio disciplin.
 
Samma dagh resolverades, det Elin Andersdotter på torppet lilla
Rödian under Tofftahollms Sätesgård, för det hon hemligen låc-
kat och tubbat aff möhlnaredrängen dersammastädes något miöhl
hwilcket æstimerades för bodrätt, skall plichta sine 3 mkr i
krafft aff det 30 cap. i Tiuffmb. i L.L. i lijka måtto dömbdes
drängen att hafwa förwärckat sine 3 mkr i krafft aff
offwanbe.te Capitell.
 
Wed samma tillfälle äntledigades och frijsades pijgorna Anna
Persdotter i Fiskery, och Sara Assersdotter der samma-
städes, ifrån Landbofougdens wäla:tt Nils Anderßons be-
skyllning och mißtancka, som skulle dhe slagit een hans prin-
cipalinnas wälb:ne fru Margreta Siöbladz koo ofärdigh, effter
han dem sådant icke kunde med wittne eller några skiähl öffwer-
bewijsa, nam actore non probante reus absolvitur.
 
  /: dömbdes
87
Dömbdes desslijkest Jöns Larßon i Sällebråten i Lijdhullt 
Sochn, att betala sin broders hustru Anna Gudmundzdot-
ter 12 dlr S.rm.t, som restera uppå den förlijkning, upprät-
tander uthi Nils Erikzsons och Per Swenßons närwarelßer; 
der emot dömbdes hon att betala honom för lånte 7 skp.r Rough,
2 skp.r korn, 2 Skp.r blandkorn sampt länte penningar in alles
9 dlr och 8 öhre S.mt, och således när dhe qwitta med hwar andra,
blifwer Jöns Larßon då skylldigh att betahla henne 2 dlr och 24 öhre,
hwar medh be.te partter giorde affträde.

 
Ehreborne och wälbet:de gode herrar och män,
Borghmästare och Råd i Uhlo Stad, respe-
ctive och tillförlåtelige gode wänner.
 
Tingz Rätten här i Sunnerbo Härad, Cronobärgz Lähn och Små-
land, blifwer förorßakat communicera med dhe gode herrar och
män Borghmästare och Råd i Uhlo Stad, huruledes ungefähr
för Sex åhr sedan är ifrån eder Stad hijt ankommen een
som säger sigh warit der sammastädes Commendant på Slot-
tet, be:dh Mårtten LindeRooth, haffwandes med sigh ett Qwin-
folck der ifrån, som kallar sigh Sophia Andersdotter, hwilcka
bägge bekiänna, det dhe medh hwar andra på den ortten för-
öffwat Lönskeläger, och under samma deras sammangång
afflat ett pilltebarn som är och så med föräldrarna hijt ankom-
mit;     Offwanbe:te Sophia bekiänner det hennes fader warit
uthi be:te Stad Rädman och hett Anders Thomasson, deßlij-
kest Lägersmåhlet wara skiedt åhr 1671 der i Staden, hwarföre
och hon skall plichtat både politice som Ecclesiastice: Be-
kiänner och, sigh för detta warit een oberychtad pijgha, icke
heller medh någon annan trolofwad, mycket mindre dher å
ortten med någon gifft, och således inträdd förr uthi något
Ächtenskap; Men alldenstund dhe bägge sådan deras giorde
 
  /: con-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1530 / sid 87 (AID: v206170.b1530.s87, NAD: SE/VALA/0382503)