Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1570 / sid 95 (AID: v206170.b1570.s95, NAD: SE/VALA/0382503)
94
H.r Axel Kåhse öffwerlefwererade, att med sin förklarning eller swar
inkomma der öffwer dagen effter, det han och lofwade, men effter
som offtast giorde påminnelßer der om aff Rätten swarade sigh än-
teligen intet kunna der på denne reesan swara, uthan begiärade
Dilation till nästa Ting, det och Rätten emot actoris bewill-
ning och Consens nolens [..] volens måste honom bewillia, emädan
ingen honom till förklarning eller swar denne gången att lefwe-
rera ifrån sigh, persvadera måtte, emedler tijd protesterade
wederpartten på hinder, skadestånd och tijdzspillan han igienom
samma procrastination tagandes warder, in optima forma ju-
ris och qvam solennistime
 
 
Uthi den twistige saak emillan Mårtten Larßon
i Neglinge i Ångelsta Sochn på den eena sijdan
klagande emot Ångelsta byns Åboer på den andra
swarande, angående ett Nyttiabohl för Ett Skieppe-
land åker uthi Östentorppa giärde beläget, är detta
TingzRättens domb affsagd i Sunnerbo Härad
å rättan Tingz Stad Hamnada, d 17 Novemb:
1679. uthi sittiande Rättens närwaru.
Såsom att Mårttens gård i Neglinge aff uhrminnes tijder
haar häffdat samma nu twistige Nyttiabohl för ett skieppe-
land åker han der äger;   Alltså resolverades att samma gård
sin uhr minnes häffd niuter till goda, i krafft aff det 1 Cap.
i Jordeb. i L.L. ty hwar som uhrminnes häffd åkommer thet
är Laghfångit, thet må och ingen qwällia.
 
Såsom effterfölliande höghlofl. Kongl. Giötharijkes HoffRättz
breeff, bleff aff Christina Reetz fullmechtigh för hwariehanda deß uth-
seende begiärat att det uthi Häradz Protocollet måtte intecknat och an-
noterat blifwa, alltså kunde TingzRätten icke uthan willfara
 
  /: honom
95
honom uthi samma sitt petito, höghbe.te Kongl. Rättens breeff
lydde som föllier.
 
Wij Per Brahe, Greffwe till Wijsingzborgh etc. Så och Clas Rå-
lamb Frijherre till Bystad etc. och nu närwarande Assessores;
hälße eder wälb:ne Oluff Rosenstierna med Gud Alzmechtigh,
wälwilleligen, och förhålle eder här med icke, det Christina Reetz
är med sin Supliqve hoos Kongl. Rätten inkommen, beklagandes
sigh icke allenast öffwer det, att henne skall uthan någon wetterlig
orßak förhållas hennes affskiedzpaß, uthan och befahrer, det hemmanet
höö skall sökias henne ifråntagas, hwilcket hon för sin långlige
och trogne tienst nu aff eder donations wijs uthi try åhr skall possi-
derat haffwa, ödmiukeligen derföre anhållandes om Kongl. Rättens
protection emot hwariehanda befarande olaga medfartt;   Nu
såsom Kongl. Rätten aff uppwiste breff befinner henne lagl.n wa-
ra till be.te hemman kommen, hwar ifrån hon uthan skiähligh
orßak och bewijsligh brått in foro competenti synes icke böra
drijfwas;   Alltså föranlåtandes wij uppå H.s Kongl. May:t wår
allernådigste konungz och herres sampt dragande kall och ämbetes
wägnar eder admonera och wälmeent förmana, det i här uthinnan
eder emot henne till all billighet beqwämmen, och låten henne
så länge donationen åthniuta som sagt är;   Gifwandes
Kongl. Rätten deßlijkest wid handen hwad i här emot elliest kunnen
haffwa att inwända, och wij befalla eder Gud Alzmechtigh wäl-
willeligen. Aff HoffRätten i Jönkiöping d 1 Augustj 1679.
  På den Kongl. Hoff Rättz wägnar
 
Harald Strömfelt,    Germund Pallm,

  Sam: Lothigius
  loco Secret:

Samma dagh inställte sigh för Rätten för detta Befallningzmannen
uthi Sunnerbo Härad wäla:tt Israël Jönsson i Tärnhullt, insinue-
 
  /:ran-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1570 / sid 95 (AID: v206170.b1570.s95, NAD: SE/VALA/0382503)