Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1550 / sid 91 (AID: v206170.b1550.s91, NAD: SE/VALA/0382503)
90
osængius, att han då inställer sigh be:te Commendant till ett weder-
börligit answar, beträffande ett uthkastat Oqvädens ord aff honom
på be.te Commendant, hwar igienom be.te LindeRoot förmenar
sigh wara aff honom injurierad, hwilcka partter i lijka måtto
giorde der med affträde, sedan dhe lofwat och försäkrat Rätten
det samma effterkomma.
 
Alldenstund höghwälb:ne fru Märtta Bärentz igienom sin
fullmechtigh Arendatoren på Bollmaryd lätt begiära få åth-
niuta aff Rätten een real dehlning och partition effter öhre
och årttugh uthi Skiena skough, som wälbe.te fru skall der till
wara förorßakat, förmedelst dhe andre åboernas der sammanstädes
hwariehanda föröfwade Attentater, hwilcken dehlning för den or-
saken skull uthi samptel. Åboernars närwarelßer be.te fullme-
chtigh uppå sin principalinnas wägnar bewilliades, i krafft aff
Kongl. Skougz ordningen 16. Punct, att förrättas nästkommande
Wallborghmäßo dagh aff Landtmätaren och Rättens medell, hwilcka
be.te partter åstunda och begiära;   Lystes och Sätegårdens Boll-
marydz eenskyllte skough, Lillarupz Äng och haga, sampt Kyarups
giärde och Äng, uppå Arendatorens wäla:tt Anders Rymans re-
qvisition och anhållande uppå sin principalinnas wägnar uthi
hälgd, såsom han om een olaghligh och olofl. skogens uthödande
aff der omkring boendes grannar, der till är worden Causerad,
att ingen der till oberättigad wedh 40 mk.rs straff uthan weder-
börandernes loff och minne giör på dhe platzer någon olofligh
åwärckan.
 
Näst här effter terminerades den saak som Nils Månßon
giorde anhängigh emot Per i Kånna till nästa Ting att affdömmas,
beträffande några silfkiädior som hans Antecessor skall panttsatt
hoos Pers föräldrar i Kånna som för några åhr sedan döde äro,
beropandes sigh för det öffriga på wittne denna saak angående, den
bem.te Nils Månßon sade sigh då skola skaffa och haffwa till Tinget
 
  /: hwilcket
91
hwilcket på Succumbentens bekåstnad bewilliades.
 
Då deße partter woro expedierade, begiärade Rätten uppå för
detta Befallningzmannens Israël Jönßons giorde insinuation,
det nu för tijden warande Cronones Befallningzman wälbet:de Abraham
Liungbergh, och för detta warande jnspector wäla:tt Jöran Nilßon
i Böökhullt, med det alldra första som skie kan wille öffwersee och Liqvi-
dera emellan be:te Jsraël Jönsson, och för detta Ländzmannen Jöns
Olufsson i Boaryd dem emillan uppwuxne strijdigheter, härfly-
tande aff några Ländzmannen anförtrodde uppbörder, och då dhe
strijdige påsterne äro liqviderade, skall den prætension Jöns præten-
derar, aff Jsraël Jönßon för resterande löön komma i consi-
deration och honom godt giöras.
 
Enär detta war beställt, resolverades att pijgan Karin Swensdotter i
Såanähs i Steenbrohullt Sochn, skall betahla 3 Rijkzdlr och try paar skoor
till Ryttemästaren wälb:ne H.r Jahan Påhlman uthi löhn, sampt fäste-
penningen ½ mkr S.rm:t, effter be:te pijgha befans uhr sin Laghstadde
tienst lupit uthan skiähligh orßak i olagha tijdh och förra än rätter
Stämmodagh uthe war, så mycket haar be.te Ryttemästare henne
i löhn försäkrat, och det i krafft aff Lagh och tienstefolckz ordinantzien.
 
Då denne saak war affhandlad, dömbdes och affsades, det drängen
Joen Erickzson i Sännehollma i Hallaryd Sochn, skall ährläggia
till Per Jönßon i Krogzbärgh i samma Sochn 10 mkr S.rm:t, som
är den löön han Per Jönßon lofwat och förwißat att gifwa be:te
dräng Joen Erickzson derföre att be:te dräng Joen Erickzson
skulle slå åth Per Jönßon een äng, der på Per Jönßon satte sin
lijt men uthi inbärghningztijden då det gallt, fixerade drängen
honom Per Jönßon, och hans arbete bleff der igienom stående
ogiort, leed och Per Jönßon skada på sitt höö till 6 laß, hwilc-
ket drängen och dömbdes a 3 mkr Laßet honom att betala,
i krafft aff Lagh och offwanbe:te Stadga nam omne promissum
cadit in debitum.
 
  /: Sedan
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1550 / sid 91 (AID: v206170.b1550.s91, NAD: SE/VALA/0382503)