Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1270 / sid 35 (AID: v206170.b1270.s35, NAD: SE/VALA/0382503)
34
tillhörige pertinentier och rättigheter i löst och fast i wåto och
tårro, Närby och fierran, tillijka med deß åhrlige affgående
räntta, intet undantagandes hwad Nampn det hälst haffwa kan
till ewärdeligh ägendomb effter min död oklandrat niuta och behålla
Tienstligen bediandes aff H.r Häradzhöfdingen i Sunnerbo
Härad, wälb:ne H.r Assessoren Lindegreen tillijka med den lofl.e
TingzRätten, dhe wille detta mitt Testamente och yttersta willia
Confirmera och bekräffta, och min Sal. mans Slächt och förwanter som
här uppräknade äre, här wed maintinera och handz öffwerhålla
så att denne min yttersta willie må blifwa orubbat och oändrat
både nu och i tillkommande tijder.
Sidst haffwer iagh till större styrckio och stadfästelße icke allenast
sielf underskrifwit, och mitt anborna Signete undertryckia låtit,
uthan till wittne att detta min fullkomblige willie warit haffwer,
begiärandes aff effterskrefne H.s Kongl. May.tz trogne män, som
är H.r Landzhöfdingen uthi Cronebärgz lähn Edle och wälb:
H.r Gustaff LillieCrona, och öffwerste Lieutenanten under
Cronobärgz Regemente till foot, Edle och wälb:ne H.r Knut
Lilliehöök, detta att Jämpte migh att underskrifwa, Datum
Fylleskough den Nittionde Maij åhr Ett tusend Sexhundra-
de Siuttijo Nije
  Agneta Grijp
  bedröfwat änckia

  Såsom wittne Som wittne
  Gustaff LillieCrona. Knut Lilliehöök

Samma dagh insinuerade öffwerstens wälb:ne H.r Carll
Hårdz Landbofougde Larß Nilßon effterfölliande sin prin-
cipals skrifft, den han begiärade uppå sin principals wägnar
måtte uthi Häradz Protocollet införd blifwa, hwilcken hans
begiäran för hwariehanda deß uthseende Rätten willfohr.
 
  /: Såsom
35
Såsom migh förorßakas att insinuera hoos den lofl. Rätten
medfölliande breff ifrån H.s Excell.tz H.r Gustaff Soop, hwilc-
ken är H.nes Kongl. May.tz Gouverneur öffwer deß Lijffgie-
ding, hwarest min Sätegård Biursnähs är belägen, huru min
Sätegård Biursnähs /: som iagh migh lagl.n till bytt haffwer :/
aff Sal. wälb:ne Anders Kåhse och hans fru, är migh
owitterligen worden graverader på Sal. Kåhsens wägnar, för
een summa penningar, hwilcken penningar migh påföres aff
H.s Excell.tz Gouverneuren, att betala till Borghmästaren
Byßing i Tällghe på Sal. Kåhsens wägnar, doch haffwer
iagh straxt ansökt hoos H.s Excell.tz Gouverneuren om dila-
tion, att betala den summan, till deß fred blifwer, på det att
Sahl. Kåhsens fru må haffwa tijdh att protestera Emot den
samma giäld, om hon så will eller icke;   Nu är min flijtwän-
lige begiäran till den lofl. Rätten, att iagh må hålla skades-
löhs uthi mitt lagl. byte med min förra Sätesgård och min Sä-
tegård Biursnähs, som bytesbrefwet om sådant wijdlyfftigae
förmähler, och att fruen på fiskery icke må tillstädias för-
sällia Fiskary eller UgglansNähs, mycket mindre någre Kiöpare
till dhe be:te hemman bekomma måge laga uppbudh eller fa-
stebreeff uppå, förr än iagh blifwer befrijat på Sal. Kåhsens
wägnar för den giäld Borghmästarn uthur min Sätegård præ-
tenderar, eller och iagh änteligh skall betahla Borghmästar Bysling,
bekommer mine uthlagde penningar på Sahl. Kåhsens och hans
frus wägnar uthi Fiskary och UgglansNähs igien;     Jnsinueras
tillijka med det förr omtalte breef, ett Kiöpebreeff på Börckeråhs,
hwar om iagh flijtwänl.n anhåller hoos den lofl. Rätten om ett la-
gha uppbåd, Befallanes här med i  Gudz händer, Datum De-
ranähs d 20 Maii 1679.
 
  Carll Hård.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1270 / sid 35 (AID: v206170.b1270.s35, NAD: SE/VALA/0382503)