Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1510 / sid 83 (AID: v206170.b1510.s83, NAD: SE/VALA/0382503)
82
detta warit upphofwet, effter många här i Neigden uthaff det skiällm-
ska anhanget blifwit röfwade och mördade, kan sådant hoos högh-
be.te Kongl. Hoff Rätten något considereras, det lembnar den-
ne Tingz Rätt i lijka måtto under höghlofl. kongl. hoff Rät-
tens nådige dijudication och omdöme.
 
Wed samma tillfälle inställte sigh för Rätten Per Germund-
son i östraby i Ryßby Sochn, högeligen anklagandes Sohne
Månßon der sammastädes frälße, för det han skurit honom
med een knijff i deß wänstra Arm, hwar aff Armen är wor-
den krum och ofärdigh, befans och att Sohne skurit be:te Per
Germundzson ett skiärande som rächte emillan bägge hans Axl[..]
deßföruthan uthi den rupturen syntes hurusåsom Sohne skurit
honom fyra kiötSåår, try uthi Ryggen och ett i den högra handen
hwilcka Såår een fälltskiär och några aff Nämbden besichtigade, æsti-
merandes dhe det Såret Per Germundzson fått i den wänstra Armen
för fullSåår, och dhe andre femb för KiöötSåår, hwar öffwer Offta
be:te Per Giermundzson så wäl öffwer lijden skade, wärck,
Sweda och tijdzspillan sampt barbierare löhn begiärade Justition
skieppande, Sohne Månßon som tillstädes war, kunde icke
förneeka uthan icke han hade tillfogat Per Giermundzson be:te
skada aff sin handawärckan, doch wille förmeena, det Per
Giermundzson honom först förmedelst deß öffwerfallande st[..]
le der till förorßakat och nödgat, doch kunde intet bewijsa någ[..]
det ringaste trång, att Per Germundzson skulle twingat honom giö-
ra nödwärn, elliest äger man Lagh och ey slagh med androm haf[..]
får och icke heller bättra ondt med hälfften wärre i krafft aff domma-
re Reglorna, alltså dömbdes Sohne Månßon bötha 20 mkr S.rm.t för
fullsåår till treskiptes i krafft aff det 6 Cap. i Sårmb. med
willia i L.L. och för 5 Kiötsåår a Sex mkr stycket, som giör
tillhopa 30 mkr halffpartten aff kiötsårens böther tager Måhls-
ägaren Per Germundzson i Östraby och den andra halffpartten
 
  /: går
83
går till treskiptes, i krafft aff det 10 cap. Sårmb. med willia i
L.L.,   femb Rijkzd.r a Sex mkr stycket dömbdes Sohne Månßon
att gifwa till barbieraren, deßlijkest ährläggia 7 dal.r 16 öre
S.rm.t till Per Germundzson, för wärck, Sweeda och tijdzspil-
lan;     ytterst lystes Konungens frijd öffwer be:te
Per Germundzson, efftersom han sigh för wijdare öffwerwålld
att tillfogas aff Sohne Månßon storligen befruchtade, togz och
i lijka måtto Jöns Jönßon i Lönshullt i Piätteryd Sochn,
igienom Konungens fredzlysande i deß hägn för Dragounen
Torckell Håkanßon som honom hootat och undsagt, hwar medh 
partterne giorde affträde.

Wed samma tillfälle och då detta som offwanbemählas war 
affhandlat, inställte och præsenterade sigh för Rätten Per 
Gudmundzson i Ämmeboda, anklagandes och insimulerandes 
fendrichen Anders Arentzson i Abbeshult frälße, för det han 
slagit honom någon öhrefyhlar näst förflutne Allhellgonadagh, 
der emot fendrichen intet kom ney weder, men wille ähr-
hålla som skulle be.te Per Gudmundzson honom der till 
förorßakat, i thy han kommit först till fendrichen, och kal-
lat honom (reverenter) Rijskeskijt, med förbrående att fen-
driken sutit een reesa i häradz fängelße, hwilcket och santt 
war, bem.te bonde nekade icke uthan han med be.te oqwädens ord 
injurierat fendrichen, men will förmanna sigh aff fendrichen 
till deß uthkastande blifwi förorßakat, effter fendrichen först
beskyllte bonden för Märetiuuff; fendrichen nekar det han
kallat honom MäreTiuff, uthan allenast liugare och bedragare,
för det han lånt och med betalningen een tijd uppehållit;
Håkan Nilßon i Mäste Eedeligen bedyrade sigh att han intet
weet huru deras träta begyntes, men det sågh han att fen-
drichen slogh bonden på munnen try slagh: Een hustru Kier-
 
  /: stin
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1510 / sid 83 (AID: v206170.b1510.s83, NAD: SE/VALA/0382503)