Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1190 / sid 19 (AID: v206170.b1190.s19, NAD: SE/VALA/0382503)
18
Samma dagh insinuerades ett Attestatum daterat Hinneryd
d 16 Decemb: 1678 hwilcket Kyrckioherden i be:te försambling
H.s Ährew:ht H.r Carll Rosælius och Nämbdemannen der sam-
mastädes underskrifwit och bewittnat haffwa, hwar öfwer till ytter-
mehra styrckio begiärades häradz Attestatum, offwanbe:te Sochnebe-
wijs lyder ord ifrån ord som föllier.
 
Emädan såsom Sal. Jnspectorens Petter Paulins då för tij-
den efterlåtne änckios tienare och dräng Joen Erikzson be:dh
aff oß undertecknade een sanfärdigh Attest begiärat, rättwijsan
till styrekio eij förwägra kunnat, uthan såsom han Ao 1676
åhrs Roterning, blef han lagl.n roterat och i rätt rothe införd,
då på uthskrifningz platzen, uthan den ringaste gravation för
Solldatetiensten befrijat giordt, förmedelst allenast een då warande
manshielp på heela hästehemmanet Tansiö, som offwanbe:te
änckia åbor, Jämte och sine uthlagde rothepenningar till sin
rothes då uthskrefne Karll, Jäppe i Hullt be:dh richtigt Contenterat
haar, hwilcken nu för kortt är i Engelhollm blefwen; Att
detta sålunda är passerat, vereficere wij krafteligh med egne
händer och Bomärckes confirmerande, Datum Hinneryd d
16 Decemb: 1678.
  Carolus Rosælius Per Jonßon i Snälls-
  past. In Hinneryd.
böke Nämbdeman.
     
Offwanbe.te Attestatum blef för Rätten uppläset, der efter medh
all flijt inqvirerat, och sidst så aff Nämbden som kringstående Tingz-
allmoge bewittnat sanfärdigt och således wara passerat som offwanbemäles.

 
Stämbningz försittiande
Mårtten Nilßon i Tårßeryd frälße i Odensiö Sochn, stämbd
 
aff Anders Larßon i Biörcköna i odensiö Sochn och Mårtten
 
bortta, böther 3 marker
   
Jöns Månßon i Långhullt frälße, stämbd för kyrckio-
 
Buller; och intet comparerat, böthe
3 marker
 
 
Sohne Månßon i Östraby frälße, stämbd för någon giord
 
19
Orätt, och intet comparerat, böthe 3 marker
   
Oluff Jngemarßon i Guddarp Crone, stämbd för tiuf-
 
werij och intet comparerat, böthe
3 marker
   
Jngeborgh Månsdotter i Yxnähs i Piätteryd Sochn frälße,  
stämbd aff Per Torbiörnßon i Ranglakiöp frälße, och Per in-  
tet comparerat, böthe
3 marker
   
Gunnil Jönsdotter i Eeka frälße, stämbd emot Per Påhlßons  
hustru för skiällsord, och Gunnil bortta, som sakfälltes att
 
böta
3 marker
   
Per i Lönshullt i Agunnaryd Sochn frälße bägge stämbde emot  
  Nils Froeßon i låfftes  
Gumme Jbm frälße nähs, och woro bortta  
  sakfälltes att bötha hwar  
  sine 3 marker är 6 marker
   
Harall i Miäryd frälße emot Bengt Månßon i Sommarsäthe  
och Harall bortta, dömbdes att böthe för swarslösa sine 3 marker

Anno 1679 d 5 Marty hölltz efter den höghlofl. Kongl. Giö-
tharijkes twenne gunstige breeff och befallningar d 12 och 15
February laga ransakning och förhör, öffwer dhe der uthi Speci-
ficerade ährender på Liungby gård i Sunnerbo Härad och Liung-
by Sochn, närwarandes Cronones Befallningzman wälbet:de
Abraham Liungbergh, sampt häradz wahnlige Nämbd som in actis
finnas annoterade.
 
Samma dagh framkallades först den Kåhnan Jngeborgh Bengtz-
dotter, som sin ächta säng i manßens frånwaru, igienom Olofl.
lägersmåhl besmittat, och då tillspordes huru länge sedan hennes
man ryttaren Anders Jönßon bleff uthCommenderat till Tyskland,
hwar till hon och Ländzmannen Zachris Månßon, sampt Nämbde-
mannen Knut Bengtzson i Ößlöff, Ja många andra eenhälligt swa-
rade, på Siunde åhret sedan, hwar emot regererade ryttarnes
broder, bewijsandes det nu wara först på fembte åhret sedan, hwar
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1190 / sid 19 (AID: v206170.b1190.s19, NAD: SE/VALA/0382503)