Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1200 / sid 21 (AID: v206170.b1200.s21, NAD: SE/VALA/0382503)
20
öffwer Rätten strängeligen tilltalte saksökiaren Ländzmannen,
som med swåhra Eeder Constesterade, sigh samma ryttare alldrigh
Kiändt eller sedt, icke heller annat west än det war på Siunde åhret
sedan han borttreste, eftersom alla både Nabone som Sochnefolck
för honom det sagt och berättat hade, hwilcket nu heela närwarande
allmoge och mennigheet in för Rätten tillstodo, och Rätten befans sigh
således på ordinarie Tinget warit förledd, hwarföre Rätten sökte
finna bahnemannen till tijdzsens mißrächning, men kunde så hoos
sielfwa kåhnan som alla andra intet mehra uthrätta, än att dhe
hade sigh aff den orßaken förräknadt, att den första Commendernin-
gen skiedde Ao 1672 och den senare 1674 då rätten befant
att han ryttaren war 1674 Commenderat, och den på ordinarie
Tinget giorde berättelße fallibel, så att det nu är allenast på
5:te åhret sedan han Commenderades. Der näst effter wijdlyf-
tigh frågan måste hon insinuera ett breeff som ryttaren sin
hustru tillskrifwit haffwer, daterat LangonDorff d 24 Maij
A.o 1677 som här bijfogas under lit:A. hwar aff sens att hon wiste det
Hennes man ändå lefde, och sidst för Rätten framstegh ryttarens broder
Joen i Dörarp, berättandes sigh nu nyligen tahlt med een Ryttare
Larß Bengtzson be:dh, hemma i Tutaryd, tienandes under samma Re-
gemente som denne, hwilcken 14 dagar för nästförledne Juhl hade
tahlt med hennes man på Tyska bottnen, då han med dhe andre ryt-
tare bleeff qwaar, och denne Larß Bengtzson medh dhe dismunterade
hemförlofwades, aff hwilcka omständigheter noghsampt ährsens kan,
det Kåhnan wäl wist hwar hennes man war, och än lefde den tijden
hon inlade sigh med drängen, Gud förlåte både henne och dhe
andre som således haffwa wittnat och Rätten förledt, Rätten kun-
de intet annat giöra, än hålla sigh wed sådanne trowärdige wittnen, och der-
före hoppas i detta fallet wara excuserad.
 
Samma dagh fram fördes för Rätten Märidt Jacobzdotter aff Hinne-
ryd Sochn, som för barnamord är anklagad worden, och på sidsta 
ordinarie Ting dömbd blef, nu äre effter Kongl. HoffRättens beor-
drande, effterskrefne momenta examinerade, såsom (1) hwad tijdh
 
 
21
ryttemästarn Biörnbergh henne häffdade, hwar till hon swarade, att
förledet åhr 1678 in junio, då H.r General Majorens wälb:ne H.r
Nils Bielckes Regemente marcherade igienom Sunnerbo Härad åth
Skåne, och hon Ryttemästaren skiußade, haffwer hon ungefähr 3 wec-
kors tijd warit hoos honom, blefwit aff honom sielff spijsat, och i hans
tällt inhämptat, hon honom lyskat och han henne till ogierningen
öffwertalt, haffwandes och begiärt städia henne i sin tienst, det hon
emot sin faders wetskap eij samtyckia toorde, Rätten på det alldrano-
gaste examinerade alla instämbde, så barnamörderskans fader som
alla andra, och befant nu som tillförenne hennes bekiännelße om
tijden och umgiängelßen med Ryttemästarn, sampt deras wittnesbör-
der wäl instämma och öffwereens komma, och icke hade ett ord
der emot, (2) Rätten igienom allfwarsamma förmaningar, tillhöllt
henne bekiänna sanningen om hon hade hafft lägersmåhl med nå-
gon annan än Ryttemästarn Biörnbärgh, hwilcket hon med Eed
och bedyrande på det högsta nekade, doch blef een gammal gubbe
som tillstädes war, framkallad, om hwilcken gick ett tahl som skulle
han hafft umgiänge med henne, och derföre allfwarligen förmates att
bekiänna sanningen om han med henne något hade att beställa, hwilc-
ket han så wäl som hon med grufwelige Eeder på det högsta bedyrade sigh,
alldrigh med hwar andra haffwa hafft att beställa, icke heller war någon
som med det ringaste skiähl kunde dem sådant bewijsa, deßföruthan
war han een gammal man att man intet kunde tro honom der om,
alltså kunde Rätten intet annat upptagat än för ett spargement och obe-
wijsligit tahl;     Aff alla omständigheter kunde Rätten intet annat
see än ryttemästarn war den rätte barnefadren (3) effter noga inqvi-
sition befantt henne haffwa födt sitt foster Sancti Thomæ dagh näst-
förledne, slutandes de raff, hennes barnabörd i proportion emot
wahnliga 40 weckor, kommit 13 wickor för tijdeligen, hwilcket de raff
skall wara förorßakat, som hon föregifwer effter befallning skall haff-
wa ledt sin husbondes Koo till Skrubbery att taga Tiuur, och då blef-
 
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1200 / sid 21 (AID: v206170.b1200.s21, NAD: SE/VALA/0382503)