Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1430 / sid 67 (AID: v206170.b1430.s67, NAD: SE/VALA/0382503)
66
4.  Gafz och Skiöthe åth Per Månßon och deß hustru uppå
Hiuhlsnähswyk, med Åhladamen, Qwarn och alla tillhörige
ägor, som han sigh tillhandlat aff sine Sal. föräldrar,
för 100 dahl.r Sm:t, och transigerat deß föruthan med sin
Syster Karin Månsdotter om deß dehl der sammastädes,
hwilcket i lyka måtto aff brefwet som infattat är uthi proto-
collet, tydeligare gifwas wed handen, hwar med detta ordi-
narie Ting (Gudi wari loff) ändades och lychtades.
 
67
Anno 1679. d 28 Octob: hölltz ett Extraordinarie Ting
i Bärghems by och Sunnerbo härad, eftter h.s Nådes H.r
Landzhöfdingens höghwälb:ne H.r Gustaff LillieCronas beor-
drande, öffwer dhe hijt i häradet inbrachte Snapphanar, och
på färska giärning tagne, som nu fängzlige detineras, nräwa-
randes Cronones Befallningzman wälbet:de Abraham Liung-
bergh, sampt offwanbe.te häradz wahnlige Nämbd Nembl.n

  Joen i Wiggåsa, Knut i Biärnaryd,
  Joen Krååk, Joen i Siuhullt,
  Knut i ößlöff, Per Jonßon i Bärghem,
  Oluff i Theßåhs,
Larß i Wästerhullt,
  Joen i Sunnamåhla,
uthi dhe tree ordinarie
 
Nämbdemännens Per Jonßons i Snälßböke,
Jöns i Dommaryd och Åke i Båckabodas frånwaru
förordinerades så länge denne rättegång admini-
streras effterfölliande ährlige dannemän, som för
detta uthi rättegång brukade warit, Jämbwäl aff-
lagt deras domare Eeder Nembl.n
  Joen Perßon i Pinckaregården.
  Per Månßon i Bäck.
  Jöns Månßon i Bärghem.
 
Alldraförst enär Nämbden och närwarandes Allmoge hade
inhämptat orßaken hwarföre detta Extraordinarie Ting wore
nu berammat och nödwändigt att förrättas, producerade skoug-
wachtaren Germund i Sånna, och der Jämpte anklagade een
Snapphane Nils ubbeßon be:dh som är barnfödd i fräßbohollm
i Wißiö Sochn, hans fader war Ubbe Simonßon som i
förrige ofreden äffwen een Ärttz Snapphane warit, hwilcken
 
  /: i
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1430 / sid 67 (AID: v206170.b1430.s67, NAD: SE/VALA/0382503)