Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1620 / sid 105 (AID: v206170.b1620.s105, NAD: SE/VALA/0382503)
104
wäl, och parterna i så måtto kunna ställas klagelösa och sämias 
hwar och icke, hänwisas offtabe.te Paul Paulin till hr Executo-
ren, att der blifwa adsisterader såsom een res judicata fordrar, 
skulle emot förmodan hända liqvidationen stutzade, will 
Rätten sigh öffwer prætenderat interesse och skadestånd we-
derbörligen resolvera.

Samma dagh inställte sigh för Rätten Arendatoren och Befall-
ningzmannen på Bollmaryd wäla:tt Anders Ryman, frågandes
Rätten om den affsagde domen emillan honom och Chatarina
Enes, beträffande några Creatur Ryman ifrån henne förhål-
lit, som protocollet bredare uthwisar, graverar något deß honeur,
der på Rätten förklarade sigh i anledning aff domare Reglerna, att
samma honom i så måtto pådömbde böther ingalunda röra hans
heder och reputation, skulle och någon finnas, uthan aff högre hand,
som annorlunda och in deteriorem partem domen uthtyder och
interpreterar, han skall wara förtänckt derföre lagl.n swara, och
undergå laga Straff.
 
Stämbningz försittiande.
 
Nils i Dothebygd SkatteCrone i Traheryd Sochn, stämbt ryttaren Erick
i Gräshollma, och Nils som skulle wara Actor absenterade sigh uthan
 
någon laga uhrsächt, dömbdes derföre att bötha 3 mkr
   
Per Tårneßon i Alenskiöp Crone, stämbder aff Gumme på Reparetorpet
i Ryßby Sochn, och Per Torneßon bortta, som för sitt uthewa-
 
rande dömbdes att bötha 3 mkr
   
Germund i Wästra Jonsboda i Hwijtaryd Sochn frälße, stämbd
aff Gymnasisten Sveno Gunnari, och Giermund intet Compa-
 
rerat, böther
3 mkr
 
 
Per Nilßon i Långhullt frälße i Ryßby Sochn, stämbd emot
Håkan Månßon för een häst, och Per contumaciter stämbningen
försutit, dömbdes derföre i krafft aff det 12 Cap. i Tingmb.
 
att bötha
3 mkr
 
 
PerNilla Jönsdotter i Lijdhulltz by frälße emot Per
Arfweßon, och PerNilla intet comparerat, böther för sitt
 

  /: oför-
105
oförswarlige utheblifwande sine 3 mkr
   
Håkan Månßon på Tranebro frälße, stämbder aff Jöns
i Boaryd, och Håkan uthan någon den ringaste uhrsächt försatt
 
stämbningen, hwarföre han sakfälltes att bötha 3 mkr
   
Nils Swenßon i Qwarnagården frälße, stämbder aff kyrckio-  
nes Sexmän i Ryßby Sochn, som intet comparerade 3 mkr
   
Knut i Kånna frälße, stämbder lagl.n och stämbningen intet
achtade eller wålade, uthan den contuma citer försatt, dömbdes
 
att bötha 3 mkr
   
Bengt Larßon i Qwänarp frälße, stämbd emot Jöns i Dommaryd,
Erick Erlandzson i Fallnaweka, Nils i Ekornarp och Hans i Qwän-
arp, och stämbningen contumaciter försutit, böhte 12 mkr till treskiptes.
 

 
uthi den tillförenne här uthi Rätten giorde
anhängige och inqvirerade saak, beträffande
Snapphanepoickens Matthes Hindrichßons
godwilleligen bekiände mörderij som han skall
föröfwat uppå 9. Swenska ryttare, under
nu warande feigdetijd, emillan Cronan, Swe-
rige och Dannemarck, både wed Carlshambns
Wånga sampt Räsma Sochnars wägar, det
håldne Extraordinarie Tingz Protocoll
aff den 18 Octob: nästförledne med mehra
Soolklart uthwijsar, bleff sålunda uthi sittian-
de Tingz Rättens närwaru i Sunnerbo Härad i
Liungby d 20 Decemb: 1679. dömbt och re-
solverat; detta ährende uptogh Rätten till
dombz, i anledning aff Landzhöfdingens hög-
wälb.ne H.r Gustaff LillieCronas ankombne
ordres uppå H.s Kongl. May.tz wår allernådig-
ste Konungz och herres wägnar, som be:te deß
ordres aff Wexiö d 13 Decemb: sidstförflut-
ne Soolklart uthwisar, och det samma Judicia-
liter expeclierade som föllier

  /: Ehuru
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1620 / sid 105 (AID: v206170.b1620.s105, NAD: SE/VALA/0382503)