Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1440 / sid 69 (AID: v206170.b1440.s69, NAD: SE/VALA/0382503)
68
i ett skått berättades nedergiort tree Swenske Karar, hafwande
fördenskull denne Nils sin upprinnelße aff een Argh rooth, så
att Ullff födt Ullfz unge; denne Snapphane befans aff offwan-
be:te Befallningzman då han war commenderat på wacht
wed gräntzen, wara förmedelst deß underhafwande attrape-
rader, och i så måtto hijt uppbrachter, hwilcken Snapphane
under examinerandet, effterfölliande bekiände, såsom
1.) det han ifrån Mårttensmäßo tijd åhr 1678. in tills nu
han fången blef, låtit bruka sigh under Snapphanerna för Cornet
med hwilcken Chargie Åke Rummel skall honom benådat
refererade
2.) som skall han blifwit twungen att begifwa sigh till Snapp-
hanerna aff hara Peder, hwilcken war Lieutenant som hade medh 
sigh då sådant skulle skie 14 andra slijke skiällmar och mör-
dare, bekiände och
3.) Att hans broder warit i lijka måtto Snapphane, hwilcken när 
Cap. Lieutenanten under drabanterne Sahl. H.r Hammarskiöld
nedergiordes, och så warit een med, förbe:te hans broder fick
sin rest, då han tillijka med andra skiällmar och Snapphanar
för någon tijd sedan warit uppe i Hallaryd der nederskutit
een Swensk Dragoun och brändt upp gården, men att han
warit med då H.r Hammarskiöldh ihiälskiötz wille han ingalund-
da bekiänna, doch bekiände den andra Snapphanen Jöns
Bengtzson i Hörsiö, det denne Nils Ubbeßon kiöpt een Råck
som Sal. H.r Hammarskiöld tillhördt, tillstod sigh
4.) Warit Cornet under Hara Håkans Compagni, hwilcket
bestod aff 200 sådanne bußar, deom Åke Rummel för-
 
  /: ledne
69
förledne Martini tijd i Qwijnge emot Hellßingborgh munstrade,
hwarest och Per Larßon war med sitt Compagni, deßlijkest mån-
ga anda aff det sällskapet,
5.) Bekiände denne Nils Ubbeßon, det han tillijka med 13 an-
dra deß Cammerater röfwat een gång 3 paar Oxar ifrån dhe
Swenske skiußbönder som skiutzat neder till fälltet, och då wore
i hemreesan, hwar aff han Nils Ubbeßon skall allenast bekommit
5 mkr.
6.) J lijka måtto bekiände han sigh fått een gård Boalt be:dh i
Wisiö Sochn på sitt Snapphane gagie, och der aff tagit Månadz
Lähning Nembl.n 5 dlr månaden, deßlijk convoierat een
gång wijn ifrån Möllerydz herregård till Önestad, hwilcket wijn
ijffwar Raam honom och dhe hans Cammerater i härader, leettmeeerat att
föra till Danska lägret, då han dijtkommandes, haar han fått
2. Ducater aff konungen i Dannemarck till förähring, medh
förmaning att hålla sigh braff.
7.) Contesterade och tillstod sigh och så warit med, enär dhe twenne
Snapphanar som tijonde Jnspectoren i Marckaryd wäla:tt Nils
Nilßon nedergiorde, i kyrckiogården i Fageralt aff honom och
dhe andra Snapphanerna jordades, öffwer hwilcka dhe och han
skutit Salva.
8.) då be:te Snapphane fångades, fans igien hans mundterning Neml:n
Swärd, haka, Pistoler, grå klädes Jacka med Mäßingzknappar
uthi, sampt Sadel och deß tillbehör, undantagandes hästen,
Mehra aff hans bekiännelße att remarqvera fans intet notabelt,
alltså intogz och framhades den andra Snapphanen be:dh Jöns
Bengtzson, den Germund i Sånna i lijka måtto anklagade,
hwilcken mehrbe.te Befallningzman Liungbergh låtit i Wijsiö
 
  /: kyrckia
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1440 / sid 69 (AID: v206170.b1440.s69, NAD: SE/VALA/0382503)