Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1280 / sid 37 (AID: v206170.b1280.s37, NAD: SE/VALA/0382503)
36
Samma dagh kom för Rätten Corporal Jöns Perßon och 
Håkan Nilßon i Mäste och Wrå Sochn, insinuerandes Kyrc-
kioherdens i Odensiö Sochn M.r Daniel Anxelii sigh
gifne Atestatum, daterat Wråås Sochnestufwa d 15 Junii
1679. lydandes ord ifrån ord som föllier.
Thenne mine åhörare Jöns Perßon Corporal och Håkan
Nilßon uthi Mäste och Wrå Sochn boende, haffwa råkat uthi
een stoor skada, förmedelst een fahrligh och ofömodeligh wd
eld, hwilcken sigh tilldrogh uthi innewarande åhr 1679 d 10
April, der icke allenast Mangården, undantagandes een gammal
stugu, uthan och Ladugården och hwad der uthi war, ymkeligen
till aska brändt, så att altz intet aff deras possession och
ägendomb förskontes; Och emädan be.te åboer ära sinnade
ödmiukeligen wår Nådige öffwereet om någon lindring
uthi uthlagor och skatt sökia och anhålla uthi denna deras
stora nöd och älendigheet; Hwarföre dhe aff migh sampt Kyrckio-
nes Sexmän härom itt sanfärdigt Sochna Attest begiärade,
det iagh medh heela Förßamblingen dem icke för rätwysan
skull förwägra kunde, uthan så med be:te wådeld wara till
gånget som offwanbemält är, bewittnar iagh medh egen hand
tillyka med kyrkiones Sexmäns underskrefne Nampn.
Actum Wrå Sochnestufwa d 15 Junii 1679
  Daniel Anxelius
 
Past: Odens:
  Jöns Nilßon i Lußhullt Per Swenßon i Lußhullt
  Anders Jöranßon i Ösiahullt  
  Joen Jönßon i Krängeboda
Jöns Gudmunßon
  Jöns Nilßon i Ehmboda       i Biärßeryd
 
Offwanbe.te Attestatum bleff för Rätten uppläsit, der efter
med all flyt inqvirerat, och sidst så aff Nämbden som kring
stående allmog bewittnat sanfärdigt, och så wara passe-
rat som offwanbemählas.

  /: Wed
37
Wed offwanbe.te tillfälle och ibland andra ährenders för-
handlande, inställte sigh för Rätten Kyrckioherden i Piätte-
ryd Sochn H.s Ährew:ht H.r Swen Tiliander, beswährandes sigh
öffwer den oförrätt Capitenen i Ooshullt Edell och wälb:gs H.r
Lennardt GyllenÅllon honom skall tillfogat, hwar wed be:te Capiten
infan sigh be.te kyrckioherde till answar, då dhe een god stund
sins emillan controverterade om dhe förmeente jnjurier, hwilc-
ka Rätten æstimerade /: i reflexion att ährhålla godt förstånd,
sämia och eendrächtigheet emillan kyrckioherden och deß åhö-
rare :/ för förlijkelige, hwilcket war den förnämste Scopus,
den och Rätten be.te partter med flijt föreslogh, i krafft aff
den 23 puncten uthi Rättegångz processen, hwilcken för-
lijkning förbe.te partter på sidstonne effter wijdlyfftigt tahl
och gienswar wedertoge och inginge, således, att öffwer alla dem e-
millan här till dagz passerade Olust, förtreet och irringar,
haffwe hwad Nampn dhe hälst hafwa kunna, dem man nu
intet recapitulerar, uppreepar eller nämner, skall wara een per-
petua Amnestia, och i stället igien Sincer wänskap, lust heder
och respect, som mehrbe:te partter, stånden och ämbeten lijk-
mätige, skola wara plichtige inbördes hwar annan bewijsa
och sins emillan pläga, det dhe och med händers sammanslå-
ende in för Rätten Contesterade, äffwen wäl att den som först
med ord eller gierningar, antingen sielf eller gienom andra
gifwer tillfälle att förolämpa, skimffa eller injuricera låta, den
eene den andra, och i så måtto violera den composition, han
skall uthan all förewänd eenskyllan wedh thy wite Nembl.n
50 Specie Rijkzdlr sådant expiera och plichta ad pios usus,
hwilcket uthi sittiande Rättens närwaru, passerade, det och par-
terne till större styrckio äskade, jämpte sine händers under-
sättiande TingzRättens ratification, som skiedde åhr och dagh
som föreskrifwit står.

Samma dagh ibland andra ährendens förhandlande, inställte 
sigh för Rätten Ländzmannen wäla.tt Kiähl Anderßon i 

  /: Tan-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1280 / sid 37 (AID: v206170.b1280.s37, NAD: SE/VALA/0382503)