Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1450 / sid 71 (AID: v206170.b1450.s71, NAD: SE/VALA/0382503)
70
kyrckia effter förrättad Gudztienst fasttaga, denne Snapphane är
een dräng ungefär om sine 30 åhr, warandes barnfödd i Bärgh-
hems by i Sunnerbo härad, aff een Skånsk man som war deß
fader, och een Swensk qwinna som war deß moor, hwilcka för
Sex och tiugu åhr sedan boflytt här ifrån och satt sigh derne-
der att boo uppå offwanbe.te Hörsiö hemman i Wisiö Sochn,
effterfölliande momenter war att notera aff hans bekiännelße Nembl.
1.) tillstod han uthi offwanbe.te Hörsiö by warit femb Snapphanar
Bengt Åkeßon, Per Tufweßon, Larß Bengtzson, Clemet Bengtzson
och Jöns Bengtzson benämbde, alla drängiar och friska bußar.
2.) Skall denne Jöns Bengtzson som han bekiände rijdit till
Snapphanemöten allenast tree reesor, deßlijkest warit een
med då Snapphanerna till 150 man starck, röfwade och plun-
drade för någon tijd sedan prästegården i Hallaryd, togo bortt
prästen, skutho een ihiäl strax wed prästegården, och då brände
upp twå gårdar i samma Sochn; Wijdare om sine föröfwade 
skiällmstycken, wille han intet bekiänna, bad om Nåder han som
dhe andra, inläggiandes medfölliande bewijs, hwilcket kyrc-
kioherden i Hallaryd H.r Erland honom meddelt, som skul-
le han emot honom warit een så barmhertigh Snapphane;
och emädan intet mehra föreföll aff hans bekiännelße som
æstimerades skrifwärdigt, alltså intogz och producerades
den tredie och så een dräng Bengt Nilßon be:dh barnfödd
i Hiellaböke i ÖrkelLiunga Sochn, een dräng om sine 22 
åhr, hwilcken Germund i Sånna fasttagit i Sommars, då han
war på ett parti 22 man starck, Germund togh honom
1.) i Långallt, uthi hwilcken gård twenne Snapphanar deßföruthan
hade sitt hemwist som då woro bortta, men Bengt fingo dhe
 
  /: der
71
der fatt, som sades dijtgången wara för een pijgas umgiänges skull;
Enär Germund skutzade der sammastädes med sitt föllie, stack
Snapphan sigh uth och lopp dem förbij, doch fick Germund honom
fatt omsijder på een måßa effter mycket uthståndet löpande och
kämpande.
2.) Bengt bekiände sigh blifwit Snapphane för tuu åhr sedan och
warit under Per Larßons Compagnie, deßlijkest rijdit till tree
eller fyra Snapphanemöten,
3.) tillstod sigh fått pardons breeff, doch säger sigh blifwit twingader
sedermehra att föllia Snapphanerna och föröfwa Snapphanerij,
men att han den tijden någon mördat, wille han ingalunda
bekiänna.
4.) Bekiände och tillstod det han och hans partij blifwit mun-
strade i Hällßingborgh åter aff Åke Rummel, då dhe warit
på paß 100 under det Compagniet, och emädan intet mehra
fans skrifwärdigt aff hans bekiännelße att observera ty togz
den så länge bortt, och framhades i stället een Snapphane-
poicke om sine 12 eller 13 åhr be:dh Mathes Hindrichßon, som
berättade sig wara barnfödd
1.) i Norratorp i Wånga Sochn aff een be:dh Hendrich Perßon, som han
refererade warit Snapphane Capitein,
2.) skall han skildz wed sin fahr nästförledne Juhletijd, och då lup-
pit ifrån honom med omiene.
3.) Bekiände wijdare, det han hafft hoos sigh een liten räffelbyßa
i skogarne och een liten wäria som fadren honom gifwit, enär
han fölgde honom i Snapphane Jacht.
4.) Säger sigh warit den tijden uth wed Carlshambn med sin
fader, och derleegat wed wägen, fadren laddat åth honom
 
  /: och
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1450 / sid 71 (AID: v206170.b1450.s71, NAD: SE/VALA/0382503)