Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1310 / sid 43 (AID: v206170.b1310.s43, NAD: SE/VALA/0382503)
42
Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande præsente-
rades een skrifft aff Hylltena d 29 Octob: åhr 1671 hwar
uthi Swen Larßon dersammastädes giordt effterfölliande förord-
ning emillan sine barn, der öffwer och begiärandes aff Rätten con-
firmation, effter Swen Larßon nu döder är, lydandes den
ord ifrån ord som föllier.

Tree mine döttrar, Kierstin, Tyret och Bothell, haffwa /: effter
uppfostran :/ tient i många åhr bortta, och allt hwad Kierstin
och Bothell haffwa tient om winteren med wantesyande och an-
nat, haffwa dhe antwardat migh sin fader till hielp och undsättning
men om Sommaren haffwa dhe tient migh, men Tyret haf-
wer /: hwad hon haar tient :/ sielf behållit;   derföre belofwar
iagh migh willia gifwa dem twå bättre hemgifft än den tredie,
Alltså hemställes sådant den lofl. Rätten att gifwa ett rättfär-
digt uthslagh, den lofl. Rätten Gud Alzmechtigh. Aff Hyll-
tena d 29 Octob: 1671.
  Swen Larßon i Hylltena.
     Till wittne
 
   Kiähl Anderßon.
     Måns i Ståckalt.
     Jöns Jbid.
Är och achtandes att 1/4 i Hylltena, är aff migh wärderat för 80 dal.r, aff
hwilcka iagh är borttskylldigh 20 dal.r är igien 60 dal.r dem är till för-
bättring på dhe tre yngste barnen, men dhe tre föreskrefne få
dher intet aff, Actum ut supra; detta wara aff honom giordt
och uthtalat wittne wij föreskrefne.
Och emädan Ländzmannen Kiähl Anderßon med hand å book Eede-
ligen bedyrade sigh, den Sal. mannen med godt förstånd och
så williandes som offwanbemähles emillan sine barn giordt
och belefwat, effter sin död att observeras, alltså confirmerades
offwanbe.te förordning emilllan barnen stånda och icke återgånga.
argum: Cap. 17 Jordb. S.L. hwar med partterna giorde affträde.
 
Wed samma tijd och ibland andra ährenders förhandlande, inställte
sig Sal. Jöns Månßons effterlefwerska uthi Hallarp, hustru Ingiel
 
  /: Bengtz-
43
Bengtzdotter, inläggiandes uthi Rätten een Designation och förteck-
ning emot sin broder Erich i Rombårna, beträffande några
penningar sampt andra pertzedlar, som bem.te Erich lånt aff
bägges deras fader och moder, det han fadren och hon Modren
sielf skall bekiändt på sitt yttersta, haffwandes hon sin legiti-
mam eller arfzlått intet åthniutet, hwar öffwer och hon begiära-
de justitiens administration och Skieppande; henne uthi thy
måhl till ett wederbörligit answar infan sigh förbe.te Erich i
Råmborna, bekiännandes sigh läänswijs fölliande och på De-
signationen uppsatte penningar och pertzedlar aff deras
Sal. fader och moder bekommit Nembl.n

  Een Rijkzd.r 1 dlr 16 öre  
  En Söndagzmårgon bekommit 1 dlr 4 öre  
  Bekommit aff honom på Annerstad högh 8 öre  
  Noch penningar länt 14 öre  
  Tagit een Lije för 16 öre  
  2 £ Järn 16 öre  
  10 lod Silfwer    
  15 stycken fåår = och Gieetskinn,    
 
Effterfölliande penningar och pertzedlar som äffwen uppå sam-
ma designation woro uppförde, bekiände och tillstod sigh offtabe.te Erich
fuller bekommit aff deras Sal föräldrar till låns, men dem uthi wa-
rande deras lijfztijd derföre betalt, Nembl.n

  4 stycken billar 1 dlr:__:  
  1 skieppa Rough och 1 Skp.a korn 1:   12 öre  
  9 Skp.r korn såsom och    
  6 Rijkzdlr 9 dlr  
  4 Rijkzdlr såsom och 5½ mkr S.rm.t 7:   12 öre  
  Oansedt Änckian säger warit 13 Rdlr  
  38 Skiep.r Rough och korn,    
  3 stycken kohuder,    
 
1 gammall brännewijnspanna,
   
  1 GullRing för 3 dal.r S.rm.t som    
  Systren allena bekommit.    
 
 
  /: offwan-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1310 / sid 43 (AID: v206170.b1310.s43, NAD: SE/VALA/0382503)