Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1370 / sid 55 (AID: v206170.b1370.s55, NAD: SE/VALA/0382503)
54
öffwertygha, der till hon lijkwist eenständigt nekade, men säger sigh
några bröstycken /: dhe hon då hafft hoos sigh :/ fått aff sine halff syskon
wijdare hwarcken på den eene sijdan eller den andra uthi den-
ne saken kunde man komma, föruthan detta, att efftersom
be:te kåhna Kierstin Larßdotter skall nu giffta sigh, thy hon
aff een man är befrijader, som nu will åtras eller och intet
stå karll, sedan han kom i ährfarenheet om denne tiufwebe-
skyllningen, hwilcken hennes Stiuffader henne påbördat, allt-
så är hon twungen /: ty hon gierna will giffta sigh och haffwa den
karlen till man /: att nu bringa saken för Lagh och rätta, och
sin oskylldigheet bewijsa och den niuta till godo; för någon tijd
sedan Nembl.n dhen 4de Maij sidstförflutne, haar be.te Nils
Jönßon uppå Cappellanens der sammastädes H.r Bengt Ju-
nells giorde frågan till heela förßamblingen, ombe.te Kåhnas
Kierstin Larßdotters förhållande swarat, att hwad anbelangar det
föröfwade Tiuffwerij hoos honom som war hennes Stiufffader
aff henne, så haar hon sigh intet brutit inn igienom några
lychta dörar, uthan han bunnit henne med een töhm för det
hon gick till sina half Syskon, haffwandes henne mißtänckt
för otillbörligit umgiänge medh them;     Och emädan intet
mehra aff partterne föreföll att observera, alltså togh Rätten
detta ährende uthi noga betänckiande, och Alldenstund (1)
han Nils Jönßon tagit kåhnan, bastat och bundit henne wedh
een leedstållpa, på det dhe kommande och der igienom faran-
de, måtte så mycket snarare blifwa henne warße, och henne
der igienom een stoor Neesa tillskyndat, oförwunnen till den
tiuffsaak hwarföre han henne fängzlat (2) uthan Konungz
domb eller deß som Konungzdomb haffwer, hwilcket Snörerätt
löper Emot det 20 Cap. i Edzörisb. L.L. altderföre dömbdes
han Nils Jönßon i krafft aff mentionerade Capitell
Konungz Edzöhre brutit, ty att hwar man äger frijd å sino godzet
haffwa, och penningom och Särlijka, å sielf sins lijff och
 
  /: likama
55
lijkama, haffwandes han allt således förbrutit och förgiordt
i krafft aff det 21 Cap. ejusdem tituli allo thy han äger uthan
Jordagodz, och äger billtogh wara öffwer allt Sweriges Rijke,
hans lösa godz skall skiptas i try, een lutt äger Jordäganden,
annan Konungen och tredie härade, doch så att giäld hans
förra än Edzöhret brötz först betalas aff oskipto, och efftersom
samma Capitell uthi alla puncter wijder dicterar, doch det-
ta måhl till höglofl. Konungzlige hoffRättens wijdare Cen-
surerande Alldraunderdånigst remitterat; offwanbe.te Nils
Jönßon bad öffwer måttan för sigh att han måtte lindriga-
re ansees, såsom och alldeles giorde henne frij ifrån beskyll-
ningen han henne påbördat;   Santt är det att han är först
een fattigh man, till det andra haar han een dotter som är
blind född, aff hwilcken han haffwer ett stort huusfors,
skulle fadren något komma wedh, måste hon bäras manna
emillan, Styfdottren som han fängzlat, bad och för honom medh
gårtandes tårar, såsom och hans hustru och deß barn, der
höghbe.te Kongl. HoffRätten Nådigst behagade lindra straffet
medh honom, effter han för detta alldrigh wijst sigh uthan rätt-
rådigh, och den som haar om sigh ett godt loford, tror Tingz-
Rätten att han affstår med sådant och bättrar sigh, doch
allt den höghlofl. kongl. hoffRättens godtfinnande under-
dånödmiukeligest hemställt.
 
Samma dagh androgh för Rätten Ländzmannen Kiähl Ander-
son i Tanßiö ett passerat lägersmåhl emillan Per Perßon i Siöaryd
Crone i Marckarydh Sochn ogifft, deßlijkest Gunnil Joensdotter i
Skiepalt Crone i samma Sochn, född aff ächta säng, och till fören-
ne een oberychtad pijgha, haffwandes dhe sins emillan afflat
oächta barn, han Per Perßon dömbdes effter straffordningen att 
bötha 40 mkr och kåhnan 20 mkr sampt undergå disciplinam Eccle-
 
  /:sia-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1370 / sid 55 (AID: v206170.b1370.s55, NAD: SE/VALA/0382503)