Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1540 / sid 89 (AID: v206170.b1540.s89, NAD: SE/VALA/0382503)
88
confession intet kunna förmedelst ficle publica, mycket mindre med
något annat privat bewijs maintinera, och nu i månge åhr warit
owigde allt sedan tillhopa, förandes i så måtto här å ortten ett förageli-
git lefwerne, effter ingen dem aff Prästerskapet will copulera, förra
än man uthi offwanbe:te momenter är underrättader worden, dhy
begiärar denne Tingz Rätt aff eder gode herrar och män som förra
justitien der å ortten, respective, tienst- och flijteligen, att Tingz
Rätten här i Sunnerbo Härad, kunde aff eder der om blifwa
medh forderligaste underrättader, hwilcket swar wäntas på
Wexiö Stadz Påsthuus;     uthi andra och slijke förefallande
händelße, skall Rätten beflijta sigh wara dhe gode herrar och
män igien till tienst och wänskap willige, Befallandes
dhe gode herrar och män Borghmästare och Råd, näst ett frög-
defullt godt nytt åhrs tillönskande den högste Gud. Aff Hamne-
da Tingzplattz d 17 Novemb: A.o 1679.
 
Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande, uppå Per
Swenßons i Mellangården i Hamnada Sochns tränge anhål-
lande, Attesterade Nämbden och kringstående Tingz Allmoge, att
be.te gård är råkader i ödesmåhl för deß ägors ringheet skull, och k[..]
intet upptagas mycket mindre blifwa behållen för den honom på
förde skatten, som är för be.te gård odrägeligh, så frampt den icke
blifwer något ringare;   Men emädan Tingz Rätten der medh
icke wijdare hade att giöra, dy remitterades han till sin Nådighe
huusbonde fru /: hwilcken samma gård aff h.s Kongl. May:tt
är donerad :/ att der sammastädes anhålla om förmedling
det bästa han kan och gitter.
 
Samma dagh insinuerade för detta Befall.n Jsraël Jönßon
i Tärnhullt een protestation emot H:nes Nådes Skatt mäste-
rinnans höghwälb:ne fru Anna Persdotters hauppman
 
  /: Jahan
89
Jahan Knutzson, som uppå sin principalinnas wägnar
angrijpit heela effterlåtenskapen som fans effter Arendatoren på
Tofftahollm Börie Buur, alldenstund han och aff be:te Börie
Buur een stoor påst på Cronones wägnar haar att fordra, hwilcken
protestation effter begiäran annoterades uthi protocollet.
 
Samma dagh bekiände och in för Rätten offenteligen till-
stod Swen i Norragård i Marckarydh Sochn uppå be.te Befall.ns
Israël Jönßons reqvisition och anhållande, beträffande twen-
ne halffåhmor brännewijn, som offtabe:te Befallningzman åhr
1676. effter öffwerproviantmästarens H.r Johan Hooghusens
ordres låtit ställa till Marckaryd, att han dem emottagit och un-
der sin wärio hafft, hwilcket i lijka måtto effter begiäran fat-
tades uthi protocollet.
 
Wed samma tijd dömbdes een giord och upprättad förlijkning
uthi gode mäns närwaru, beträffande ägendomen effter Jngiärd
Jonsdotter i Ryd, emillan deß effterlembnade man Joen Nilßon i
Ryd i Hamnada Sochn och be:te Jingiärdz Arffwingar, ewärde-
ligen stånda och alldrigh återgånga, qvod semel placuit amplus
displicere neqvit, nam humanæ fidei nihil magis conruit
qvam eaqva semel placuerunt fideliter servare l. 1 w. de pactis.
 
Samma dagh förlijktes Rättaren Mons.r Petter i Liusweka,
med Sal. Stten Håkonßons änckia i Flattinge om een Oxe han
rättaren prætenderar, som skall igienom deß wållande wa-
ra för honom fördärfwader, att hon till wedergiäll der före
skall föda åth honom ett nööt, till deß det blifwer wärdt
3 Rdlr, hwar med bägge partterne wäl förlijkte giorde affträde.
 
Samma dagh resolverades att Commendanten Mårtten Linde-
Root och H.s Ährew:ht M.r Johan Wallinus skola swara vice
versa hwar andra öffwer dem emilan uppwuxne irringar
och mißförstånd nästkommande winterTing i Sunnerbo
härad, deßlijkest tillsades Proviantmästaren Mons.r Petter
 
  /: Osæn-
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1540 / sid 89 (AID: v206170.b1540.s89, NAD: SE/VALA/0382503)