Sunnerbo dombok 1679

Renoverad dombok
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1500 / sid 81 (AID: v206170.b1500.s81, NAD: SE/VALA/0382503)
80
uthlagors rest i några åhr 1 g.n
   
1/3 SkatteJord uthi Hyllte i Giötheryd Sochn, tillhörigh Matthes dersammastä-  
des, lät Håkan i Biädeßiö för 3 åhrs innestående ryttare skatt
 
uppbiuda 1 g.n
   
Per Månßons halffwa gård i Balckagården i Liunga Sochn  
uppbiudz; Item halfft skatthemman ottarpp i Ryßby Sochn, Jon förige tinget upbudit äf..
 
uppbiudz och nu denna reesan
2 g.n
   
Börckeråhs gård, uppbödz i lijka måtto 2 g.n
fyra siättingar i Lönshult i Pietterydh Sochn, deß beskattenheet förrige tingzprotocollet uthwiser 
uppbödhz 2 g.n
   
Äffwen halffwa Norre och Skattegården i Älinge 2 g.n
   
Ingeborgh Swensdotters barns brodersdehl i Sal.
Gunnars gård i Älinge
 
   
Karin Jönsdotters barns halffwa brodersdehl i  
be.te Ählinge 2 g.n
   
Norregården i Uhlarp uppbiudes sammaledes 2 g.n
   
Tijakiöhlna i Giötheryd Sochn uppbiudz och
3 g.n
   
1/6 i Fallnaweka gård uppbiudz
3 g.n
   
Ullfwarydz gård i Marckaryd Sochn belägen uppbiudz
3 g.n
   
Frälßegården Hullie i Bärgha Sochn uppbiudz och
3 g.n
   
1/4 i Stora Boaryd
3 g.n

Samma dagh och ibland andra ährenders förhandlande, instel-
te sigh för Rätten een Skånsk man, warandeshemma i Staf-
hullt och Wißeltåffta Sochn Torsten Nilßon be:dh hwilcken gått
der ifrån hijt öffwer gamble gräntzen med flere deß grannar, a[..]
uppspana det som under warande krijgztijd aff dhe wåra här öff[..]
boende, skall wara honom och dem ifråntagit, uppwisandes till
den ända H.s Excell:tz Rijkz Rådetz och General Gouverneuren
höghwälb:ne H.r Johan Gyllenstiernas, äffwen wäl General
Majorens wälb:ne H.r Lybeckers honom och dem gifne reco-
mendations skriffter, högeligen beswährandes sigh öffwer Skoug-
wachtaren Germund i Sånna i Marckaryd Sochn, hwilcken
under Tingetz och Jorderanßakningens nu administrerande
huggit honom ett starckt hugg i den eenaarmen med een wäria
Implorerandes der öffwer Justitiens administration och s[..]
pande; honom till ooreda framstegh Germund i Sånna,
 
  /: som
81
som nu är i bårgen händer, kunnandes icke förneeka det han
Ju huggit honom i armen samma hugg med sin wäria, men
refererade huru såsom han och Torsten Nilßon kommo först
till att kijfweom ett paar oxar, dem han beskyllte Germund
under warande krijgztijd honom ifråntagit, under hwilcket deras trä-
temåhl Germund stryker honom öffwer munnen med flata handen,
då Torsten Nilßon bijter inn i handlogen på Germund, att det
syntes ärr effter tändren, blifwandes Giermund der uthaff för-
orßakad hugga honom be:te hugg i armen;   Och alldenstund
det war intet mehra notabeltatt remarqvera aff be:te partters
hwar emot annan förde tahl och gieenswar, beträffande sam-
ma saak, efftersåsom offwanbemähles i sanning befans; Alltså
togh Rätten detta ährende ad deliberandum, och emädan be:te
Torsten Nilßon i krafft aff undfångne recommendations skrif-
ter befans wara hijt uppgången att sökia sitt, och således rätter i
sine ährender, ägde frijd hemma ifrån sitt och till stämmo-
na och swå hem åter till sin, bleff sargat derföre han sökte
sitt, eller han söka wille; alltså dömbdes Germund i krafft
aff det 16. Cap. i Edzöb. L.L. att plichta effter det 21 ejus-
dem tituli, hwilcket måhl denne Tingz Rätt till höghlofl.
Konungzlige hoff Rättens wijdare höghwijsa och Nådige
omdöme underdånödmiukeligest remitterar; offwanbe.te
Germund i Sånna, haar uthi denne krijgztijden warit een 
vigilant karl att slå effter Snapphanerna, och åthskillighe
reesor wågat sitt lijff under deras attraperande och fastta-
gande uthom gamble gräntzen, det 679. åhrs dombbook på
åthskillighe ställen skall der om weta berätta, haar och råkat
i trätemåhl uthi fyllerij med den Skånske mannen som war
hemma i Wißeltåffta, der een hoop argha Snapphanar uthi
denne krijgztijden warit och hafft sitt tillhåll, och det haat som
emillan Nationerne der igienom uppwuxit, haar fuller till
 
  /: detta
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län (G) EVIIAAAD:36 (1677-1680) Bild 1500 / sid 81 (AID: v206170.b1500.s81, NAD: SE/VALA/0382503)